Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Valintakoe järjestetään 25.-27.5.2020.

COVID-19-pandemiasta johtuvien Suomen hallituksen linjaamien toimenpiteiden noudattamiseksi Metropolian valintakokeet järjestetään etäkokeina poikkeusolojen takia.

Hakijan tulee varautua mahdolliseen videohaastatteluun ja siihen, että kokeessa tarvitaan toimiva tietokone, nettiyhteys ja kamera.

Käytännön toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin sähköpostitse ja tällä sivulla sitä mukaa kun päätöksiä tehdään.

Valintakokeessa on kolme osaa:

 1. Opinnäytetyön suunnitelman esittely (Zoom-videoyhteydellä)
 2. Haastattelu (Zoom-videoyhteydellä)
 3. Musiikillinen työnäyte (toimitetaan tallenteena kutsussa ilmoitetulla tavalla)

Valintakokeeseen on hyvä varata aikaa yhteensä tunti. Harjoitusluokka on käytettävissäsi 30 minuuttia ennen oman valintakokeesi alkua.  Valintakoepäivä ja aika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tutustu tarkasti alla oleviin ohjeisiin ja valmistaudu huolella.

Opinnäytetyön esittely

Valmistaudu kertomaan opinnäytetyösi ideasta seuraavat seikat suullisesti. Jätä lautakunnalle myös kirjallinen tiivistelmä ajatuksistasi (yksi A4-arkki kolmena kopiona. Keväällä 2020 toimitetaan etukäteen sähköisesti kutsussa ilmoitetulla tavalla).

 • Aihe: Kuvaa opinnäytetyön aiheesi. Miksi suunnittelet opinnäytetyötä ko. aiheesta? Mihin alan tarpeeseen opinnäytetyö vastaa?
 • Kehittämistehtävä: Kuvaa opinnäytetyön aihetta kehittämiskohteena. Mitkä ovat sen tärkeimmät kysymykset ja tavoitteet? Mitä asioita kehität opinnäytetyössäsi?
 • Tulokset: Mihin opinnäytetyö vaikuttaa? Millaisia tuloksia toivot siltä? Kuka voi soveltaa tuloksia? Mikä merkitys tällä kehittämistyöllä on musiikkialalla?    
 • Yhteistyökumppanit: Ketä opinnäytetyössä on mukana? Minkä yhteistyön tuloksena opinnäytetyö syntyy? Miten kehittämistyön tuloksia testataan käytännössä?
 • Tutkimusmenetelmät: Mitä menetelmiä tarvitset, jotta pystyt toteuttamaan kehittämistehtävän ja analysoimaan sen tulokset? Kuvaa menetelmät.  
 • Tietoperusta: Mitä tietoa olet löytänyt opinnäytetyösi tueksi? Esittele jo tiedossasi olevat lähteet. 
 • Osat: Dokumentoitko kehittämistyön osana esimerkiksi esityksiä, oppimateriaalia tai muuta aineistoa? Kuvaa tällaisen osion laajuus ja sisältö.
 • Resurssit: Mikäli opinnäyteprojektin toteuttamiseen liittyy erityisiä kustannuksia tai resursseja, on niiden osalta hyvä olla suunnitelma toteutusyhteistyöstä tai rahoituksesta. Metropolia antaa konsertteja varten tilat, muusta vastaa opiskelija itse.

Haastattelu

Opinnäytetyön lisäksi YAMK-opintoihin sisältyy (1) kaikille yhteisiä, kehittämistyön johtamiseen, työyhteisötaitoihin, viestintään ja tutkimusmenetelmiin liittyviä opintoja, ja (2) henkilökohtaista osaamistasi syventäviä opintoja.

Mikäli sinut valitaan opintoihin, haastattelu pohjustaa opintoihisi liittyvän henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi laatimista.

Seuraavat kysymykset auttavat haastatteluun valmistautumisessa:

 • Mitkä ovat ammatilliset ja työyhteisölliset kehittymistarpeesi? Minkälainen on sinun ”unelmaosaamisesi”?
 • Minkälaisia toiveita sinulla on YAMK-opinnoista? Miten ne tukisivat opinnäytetyötäsi ja ammatillista kehittymistäsi (tutustu linkkiin Opetussuunnitelma)?
 • Mitkä ovat mahdollisuutesi sitoutua suorittamaan opinnot yhden lukuvuoden kuluessa?

Musiikillinen työnäyte

Metropolian YAMK-koulutukseen soveltuvien musiikkialan työtehtävien kirjo on laaja, joten musiikillinen työnäyte voi olla monenlainen. Opinnäytetyön toteuttamisen kannalta keskeinen musiikillinen osaaminen kannattaa esitellä valintakokeessa hyvin.

Toivomme kuitenkin aivan kaikilta hakijoilta pientä soittonäytettä sellaisesta musisoinnista, jota hakija omassa ammatillisessa toiminnassaan toteuttaa.

Keväällä 2020 musiikillinen työnäyte toimitetaan tallenteena valintakoekutsussa ilmoitettavalla tavalla.

Valintakokeissa käytettävissä on lauluvahvistinlaitteisto, kitara- ja bassovahvistin, rummut, piano, äänentoistolaitteet ja dataprojektori. Muistathan varmistaa etukäteen, että muu tarvittava tekninen välineistö on valintakoetilaisuudessa käytössäsi.

Esimerkkejä musiikillisista työnäytteistä

Seuraavat ammatillisen suuntautumisen mukaan esitellyt esimerkit antavat viitteitä siitä, minkälainen musiikillinen työnäyte voi olla:

Pedagoginen kehittämisprojekti

 • Musiikkiopistotyössä tai muissa ammatillisissa tehtävissä on paljon uusia alueita, joiden kehittämiseen YAMK-koulutus tarjoaa tukea ja keskustelufoorumin.
 • Mahdollisia opinnäytetyöprojektin aiheita on lukuisia, esimerkiksi yleisöyhteistyö musiikkiopistoissa, seniorityö, monitaiteelliset esitykset tai produktiot – vain mielikuvitus on rajana.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne, portfolio tai muu näyte opetuksesta.

Musiikillinen kehittämisprojekti

 •  YAMK-tutkinto voi painottua omaan muusikkouteen ja instrumentalismiin. Opintojen keskeinen sisältö voi olla esimerkiksi oma teemakonsertti, tai opinnot voivat olla jatkoa aikaisemmin tehdyille erikoistumisopinnoille. Yhden lukuvuoden mittaisten opintojen laajin osa on opinnäytetyöprojekti, joka voidaan suunnitella tukemaan omia musiikillisia kehittymistarpeita.
 • Opinnäytetyön lähtökohtana voi olla musiikillisen kehittämisprojektin prosessisuunnitelma. Opinnäytetyössä kuvataan projektin toteutus, dokumentaatio ja arviointi. Parhaimmillaan musiikillinen kehittämisprojekti ja sen raportti voi rikastuttaa koko ammattialaa.
 • Mikäli opinnäytetyöhön sisältyy taiteellinen loppukonsertti, hakijan on musiikillisena työnäytteenä esiteltävä riittävät taiteelliset valmiudet suunnitelman toteuttamiseen yhden lukuvuoden aikana.

Varhaisiän musiikkikasvattaja

 • Varhaisiän musiikkikasvattajan ammattitaito ja vaihtelevat työnkuvat avaavat näköaloja monenlaiseen kehittämistoimintaan. YAMK-koulutus tarjoaa kehittämistyöhön tukea ja ammatillisen keskustelufoorumin.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne opetuksesta, dokumentti tai oppilaitten kanssa toteutettu opetustuokio. Osan työnäytteestä voi esitellä valintakokeessa portfoliolla.

Musiikkituottaja ja -teknologi

 •  YAMK-koulutukseen voivat hakeutua myös musiikintuottajaksi tai musiikkiteknologiksi suuntautuneet opiskelijat, jolloin opinnäytetyö voi olla musiikkituotannon tai –teknologian alalta. Opintoihin voi sisällyttää alan peruskursseja tai hakija voi syventää osaamista jossakin tuottaja-/teknologia-aiheessa.
 • Hakijan työkokemus voi koostua monipuolisista musiikkialan tehtävistä: esimerkiksi äänisuunnittelu, ääni- ja multimedia-alan sisällöntuottajuus sekä erilaisten musiikkituotantojen suunnittelu- ja toteutustehtävät.
 • Musiikillinen työnäyte voi sisältää esimerkiksi äänitallenteita tai muita osaamista kuvaavia dokumentteja, esityksiä tai näytteitä.

Työelämän kehittäjä

 • YAMK-opinnot tarjoavat tukea erilaisiin musiikkialan työtehtäviin. Mahdollisia YAMK-opinnäytetöiden aiheita ovat esimerkiksi opetussuunnitelmatyö, tiimien vastuutehtävät, markkinoinnin tai oman hankkeen suunnittelu tai musiikkioppilaitoksen toiminnan laajentaminen. Opinnäytetyön voi tehdä myös oppilaitoksen tai muun yhteisön tilaustyönä.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne, portfolio tai muu dokumentti omasta osaamisesta.

Rockmaisteri – Suomen ainoa!

 • Musiikin YAMK on Suomen ainoa mahdollisuus suorittaa instrumenttiopettajana ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jos oma musiikillinen tyylilaji on esimerkiksi rock.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla oma äänite, esitys tai tallenne opetuksesta. Osan työnäytteestä voi esitellä valintakokeessa portfoliolla.
 • Valintakokeissa käytettävissä on lauluvahvistinlaitteisto, kitara- ja bassovahvistin, rummut ja piano. Muistathan varmistaa etukäteen, että muu tarvittava tekninen välineistö on valintakoetilaisuudessa käytössäsi.

Musiikin perusteiden opettaja / amp-opettaja

 • Musiikin perusteiden opetus on monissa oppilaitoksissa pohdinnan kohteena. YAMK-koulutus tarjoaa ohjausta ja tukea mupe-opetuksen kokeilu- ja kehittämistyölle.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne, portfolio tai muu näyte opetuksesta.

Yhtyeenä YAMK-koulutukseen

 •  YAMK-opinnot voi toteuttaa esimerkiksi duon, trion, kvartetin tai vaikkapa kvintetin voimin, jolloin opinnäyteprojekti voi olla yhtyeen yhteinen konsertti tai produktio. Opinnot voivat tuoda uusia näkökulmia yhtyeen esityksiin, esittämiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Koulutukseen hakeutuvat yhtyeen jäsenet osallistuvat valintakoehaastatteluun yhdessä. Koulutukseen voi hakeutua myös vain yksi jäsen yhtyeestä.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla yhtyeen soittonäyte opinnäyteprojektiin suunnitellusta ohjelmistosta. Yhtyeen osaamista esittelevä tallenne voi olla osa työnäytettä.

Kuoron- tai yhtyeenjohtaja

 •  Oppilaitoksen kuoron-, yhtyeen- tai orkesterinjohtaja voi toteuttaa YAMK-opinnäytetyönä oman yhtyeensä tai orkesterinsa projektin ja samalla kehittää omaa ammatillista osaamistaan vaikkapa ryhmän ohjaamisen, markkinoinnin, ohjelmistontuntemuksen tai musiikinjohtamisen alalla.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla tallenne esimerkiksi oman yhtyeen tai kuoron harjoituksista ja/tai konsertista.