Lämpimät onnittelut valinnan johdosta, ja tervetuloa opiskelemaan musiikin tutkinto-ohjelmaan (YAMK)!

Opinnot alkavat ma 17.8., jolloin opiskelijan on mahdollista aktivoida käyttäjätunnukset Metropoliaan sekä tutustua elokuussa lähetettävään materiaaliin, jolla valmistaudutaan yhteiseen kokoontumiseen. Ensimmäinen kokoontuminen on20.8.-21.8.2020 ja seuraavat opiskelupäivät ovat 3.-4.9., 1.-3.10., 5.-7.11. ja 3.-5.12. Kevätlukukauden opiskelupäivät julkaistaan myöhemmin. Opiskelupäivät alkavat klo 10 ja päättyvät klo 16, opiskelun paikkana on Metropolian Arabian kampus.

Ensimmäinen yhteinen etäkokoontuminen toteutetaan zoomissa 20.-21.8. sekä opiskelupäivät syyskuussa 3.-4.9. toteutetaan etänä koronatilanteen takia.

Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen on torstaina 20.8. klo 10-16. Paikkana on Tapahtumasali 2, Hämeentie 135D, Helsinki.
Ota mukaasi kannettava tietokone.

  • klo 10:00 Kurssin aloitus ja esittäytyminen, Opiskelun käytännön asiat, Orientoituminen opintoihin
  • klo 12:00 Lounas
  • klo 13:00 Tutustuminen, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, ryhmät
  • klo 16:00 Päätös

Seuraava yhteinen opiskelupäivä on perjantaina 21.8. klo 10–16, silloin keskitytään opinnäytetyöhön.

Jos pandemian takia on mahdollista tavata vain etänä, Opiskelupäivät 20.8.-21.8. ovat Zoom-tapaamisia. Tarkemmat tiedot lähetetään sähköpostilla 10.8. alkavan viikon aikana. 

Lämmintä ja aurinkoista kesää, tapaamisiin elokuussa!

Annu Tuovila
YAMK-koulutuksen vastuuopettaja
annu.tuovila [at] metropolia.fi
Annu kesälomalla 13.6.-9.8.2020

Sanna Syrjänen
Koulutussuunnittelija
sanna.syrjanen [at] metropolia.fi
Sanna kesälomalla 22.6.-2.8.2020

Kesätehtävät

Kesätehtävä 1: opinnäytetyön tarkennettu kuvaus

Kirjoita hakuvaihetta kattavampi ja tutkimuksellisesti tarkempi kuvaus opinnäytetyöstäsi.

Rakenna suunnitelma seuraavien otsikoiden alle. Kirjoita kuvaus 5-10 sivun asiakielisenä tekstinä, jossa pohdit ja argumentoit näkökulmasi. Tästä opinnäytetyön kirjoittaminen alkaa. Olennaista on sanallistaa pohdintasi.   

Opinnäytetyön taustaa

Kuvaa opinnäytetyösi lähtökohdat. Mille tilanteelle tai ammatilliselle tarpeelle se syntyi? Miksi juuri sinä kiinnostuit asian kehittämisestä, kuvaa oma lähtötilanteesi opinnäytetyön tekemiseen. Kerro tietoa ja näkökulmia opinnäytetyösi perustaksi. Kerro olennaisia asiaan liittyviä käsitteitä ja mahdollisia teorioita.    

Kehittämistehtävä

Kuvaa konkreettisesti mitä tavoittelet ja mitä kysymyksiä sinulle on aiheestasi herännyt. Olennaista on rajata tutkittava asia opinnäytetyön kokoiseksi tutkittavaksi ja kehitettäväksi ilmiöksi. Kerro miten olet rajannut aihetta, tässä on varmaankin ollut pohdintaprosessi, jonka voit kuvata. Perustele minkä tiedon valossa juuri nämä tavoitteet tai kysymykset ovat hyvä perusta opinnäytetyöllesi. 

Tutkimusmenetelmä/t ja kerättävä aineisto

Kuvaa mitä tutkimusmenetelmää käytät, kun keräät muuta kuin kirjallista tietoa opinnäytetyösi perustaksi. Olennaista on löytää sellaiset tutkimusmenetelmät, että niiden avulla on mahdollista kerätä kehittämistehtävän edellyttämä aineisto. Tutkimusmenetelmän maininta ja yleinen kuvailu ei riitä tässä. Pohdi miten sinä sovellat ko. tutkimusmenetelmää. Pohdi myös mitä tutkimuseettisiä asioita tässä on huomioitava. Selvitä tarvitaanko esimerkiksi tutkimuslupa ja mistä se pitäisi hakea. Kerro konkreettisesti aineiston keräämisestä: miten, missä, keneltä. Kerro tässäkin osiossa, mihin tietoon perustat suunnitelmasi.       

Opinnäytetyön tulokset ja vaikuttavuus

Kuvaa mitä tuloksia odotat kehittämisprosessista. Miten työssä arvioidaan saavutettuja tuloksia? Miten jalkautat tulokset ammattikäytäntöihin? 

Lähteet

Tee kuvauksen loppuun lista siinä käyttämistäsi lähteistä.

Perehdy aiheesi mukaisesti esimerkiksi opinnäytetöihin, tutkimuksiin, käsikirjoihin, artikkeleihin, opetusaineistoihin, musiikkiaineistoihin, ministeriöiden ja laitosten julkaisuihin, opetussuunnitelmiin ja strategioihin. Silmäile läpi, merkitse muistiin käyttökelpoiset lähteet ja perehdy tarkemmin keskeisiin tietolähteisiin.    

Tarkista käsitteet ja asiasanat https://finto.fi/yso/fi/

Näin löydät hyviä hakusanoja tiedonhankintaan.     

Lue mahdollisista tutkimusmenetelmistä. Etsi tietoa lyhytaikaisessa kehittämistyössä mahdollisista menetelmistä, esim. haastattelemisesta, kyselystä, toimintatutkimuksesta ja tapaustutkimuksesta. Etsi tietoa myös analyysimenetelmistä. Jos esimerkiksi aiot kerätä haastatteluin aineistoa, on myös etsittävä menetelmät analysoida tämä aineisto.

Metropolian musiikin YAMK-opinnäytetyöt ovat Theseus-tietokannassa https://www.theseus.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun alta koulutusalahaulla: Musiikin tutkinto-ohjelma (YAMK) ja Musiikki, Ylempi AMK

Kirjoita opinnäytetyösi kuvaus niin, että kerrot sen perustaksi löytämääsi tietoa. Pyri kirjoittamaan asiakielistä omaa tekstiäsi, jossa perustelet ja argumentoit asioita lähteiden avulla. Opiskele seuraavien sivujen ohjeet ja viittaa Chicago-tyylin mukaisesti, rakenna suunnitelman loppuun myös lähdeluettelo Chicago-ohjeiden mukaisesti.

https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/nain-viittaat

Lähetä tarkennettu kuvaus annu.tuovila [at] metropolia.fi, kun opinnot alkavat 20.8.    

Kesätehtävä 2: opintoja koskevat tavoitteet ja toiveet 

YAMK-opintojen henkilökohtainen suunnittelu ja ryhmien muodostaminen alkavat aloituspäivänä 20.8. Lisäksi vastuuopettaja tapaa opiskelijat henkilökohtaisesti 24.8.-2.9. välisenä aikana (ajat sovitaan aloituspäivän aikana). Näissä tapaamisissa varmistetaan opintojen sisältö. On tärkeää, että tunnet opetussuunnitelman ja ilmaiset opintoja koskevia ammatillisia toiveitasi ja tavoitteitasi. Näin voimme rakentaa sinulle toimivan opintojen sisällön.  

Lue YAMK-opintojen opetussuunnitelma ja pohdi samalla omia oppimisen tarpeitasi ja kiinnostuksen kohteitasi. https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/16187/fi/70425/K0820S6/year/2020

Kaikille yhteiset opinnot (Kehittämistyön johtaminen, Asiantuntijuuden vahvistaminen, Asiantuntijan kieli ja kv-taidot, Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet): Mitä osaamista sinulla jo yhteisten opintojen osalta? Missä tarvitaan osaamisen täydentämistä? Mikä sinua kiinnostaa eniten? Mitä jäi askarruttamaan?

Entä opinnäytetyö: Miltä sen tavoitteet sinusta tuntuvat? Mikä jäi askarruttamaan? Mihin erityisesti tarvitset lisää osaamista? 

Voit paljolti määritellä itse oman erityisalan syventävät ja vapaasti valittavat opinnot. Mitä toiveita sinulla näissä opinnoissa on? Omia soitto- tai laulutunteja tai muuta musiikillista henkilökohtaista ohjausta voit saada 10 tunnin verran. Opintoja voidaan järjestää myös ryhmälle, jos ryhmällä on riittävän samanlaiset opintojen sisältöintressit. Sisällöt, tuntien määrä ja mahdolliset opettajat?    

YAMK-opintojen osana on mahdollista tehdä lyhytaikainen kv-vaihto. Tämä edellyttää sitä, että löydät itse sopivan vaihtokohteen ja neuvottelet vaihdon ko. vaihtokohteen kanssa. Metropolia voi tarjota pientä matka-avustusta. Kv-opetusta voi kustantaa Metropolian tarjoamalla musiikillisen ohjauksen 10 tunnin resurssilla (Metropolian tuntipalkalla). Jos suunnittelet kv-vaihtoa, ota se esiin HOPS-keskustelussa. 

Voit ehdottaa opintojen osaksi ahotoitavaa opintoa ja/tai osaamisen näyttöä, jos opetussuunnitelman osaamistavoitteet voi saavuttaa näin.   

Metropoliassa on ammattikorkeakoulujen yhteisenä opintotarjontana tarjolla verkko-opintoja erilaisista aihepiireistä. Myös Metropolian AMK-tutkinnon puolella käynnissä olevia opintoja saattaa olla mahdollisuus liittää osaksi YAMK-opintoja. Voit liittää opintoihin myös muiden korkeakoulujen opintoja hyväksiluvun kautta.