Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen

Osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisen teeman hankkeiden tavoitteena on tukea yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta – niin yksilön kokemusta joukkoon kuulumisesta kuin yhteisön mukaan kutsuvuutta. Hankkeiden tavoitteena on tuottaa näitä edistäviä toimintamalleja, -menetelmiä ja uusia ratkaisuja sekä tuottaa aiheesta tutkimustietoa. Osallisuuden, toimijuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisen teeman hankkeet edistävät yhteisöllisyyttä tarjoten mielekkäitä, merkityksellisiä ja yhteenkuuluvuutta mahdollistavia osallistumisen mahdollisuuksia.

Toimijuus myötävaikuttaa osallistumisen ja osallisuuden yhteisöllisiin mahdollisuuksiin, ehkäisee eriarvoistumista, osattomuutta ja näköalattomuutta. Kulttuurihyvinvointi on hankkeiden läpileikkaava teema.

Käynnissä olevat hankkeet

Digiosallisuus työllisyyden edistämisessä

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden digivalmiuksia, digitaitoja ja digiosallisuuden kokemusta sekä löytää konkreettisia keinoja työllisyyttä edistävien työntekijöiden käyttöön. Hankkeessa rakennetaan toimintamalli, joka juurrutetaan osaksi Metropolian Myllypuron kampuksen palveluja.

ITSHEC: Integration of transversal skills into healthcare and social care higher education and curriculum

Projektin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten laaja-alaisia taitoja (transversal skills). Keskeisiä hankkeessa kehitettäviä osaamisalueita ovat kriittinen ja luova ajattelu, sosioemotionaliset ja tunne- ja vuorovaikutustaidot, kansalaislähtöiset taidot sekä oppimaan oppisen taidot. Nämä taidot ovat tärkeitä elinikäisen oppimisen ja jatkuvan moniammatillisen kehityksen kannalta sekä kestävän työympäristön ja -elämän parantamiseksi.

TIITU – Tiimit ja turvallisuus

TIITU-hanke tutkii emotionaalisen, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista, niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä niiden kehittämistä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä.

ELOSSA! - Luovaa toimintaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä

Hankkeen tavoitteena on lisätä luovien menetelmien avulla hoivakotien asukkaiden hyvinvointia ja luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia luovan alan toimijoille. Tavoitteena on myös lisätä hoitohenkilökunnan hyvinvointia ja työviihtyvyyttä.

DigiMetku-hanke

Hankkeessa kehitetään digitaalinen sovellus lapsen kuntoutumisen edistämiseksi arjessa. Hankkeella on Kelan rahoitus vuosille 2022 – 2024. Hanke toteutetaan Arcadan ja Lapin AMK:n yhteistyönä ja kehittäjäkumppanina on Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry.

Turvaa ja tunnetaitoja 2

Turvaa ja tunnetaitoja tarinoista 2 -hankkeessa tuetaan kielen ja tunnetaitojen kehitystä sekä hyvinvointia tarinatyöskentelyn avulla.

Päättyneet hankkeet

Kannustava puhe -hanke

KaPu-hankkeen tavoitteena on tutkia vasta valmistuneiden työhön liittyviä kokemuksia ilosta, innostuksesta ja sitoutumisesta focus-ryhmähaastatteluiden avulla ja kuvadialogi-työpajaa hyödyntäen. Tavoitteena on myös tutkia vastaajien työpaikkojen lähiesimiesten kokemuksia hyvästä työ-arjesta ja toimivien toimintamallien sekä luottamuksellisen tunneilmapiirin rakentumista.

Qualified Empathy

NORDPLUS -hankkeessa perehdyttiin Metropoliassa ja sen kumppanikorkeakouluissa kehitettyihin opetus- ja oppimismenetelmiin sekä siihen, miten empatiaa voidaan oppia ja opettaa ja millaisia asioita tulisi huomioida sen yhteydessä. Hankkeen tavoitteena oli tutkia yhdessä käsitettä ‘qualified empathy’ ja jakaa hyviä luovia- ja sosiaalipedagogisia opetusmenetelmiä.

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla tuetaan työttömiä nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita.

NOVAK - Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa

Kelan rahoittamassa Metropolian, Kuntoutussäätiön ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeessa, luodaan uusi nuorten valmennusmalli, jonka tavoitteena on koulutuksen piiristä pudonneiden nuorten auttaminen kohti Valma-koulutukseen osallistumista.

Avain kansalaisuuteen - Henkilökohtainen budjetointi

ESR-rahoitteinen hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Hankkeen tuloksena asiakkaiden toimintakyky oman elämänsä valintoihin ja edellytykset sijoittua työhön tai koulutukseen paranevat.

Pedagoginen dokumentointi osana oman työn arviointia ja osallisuuden tukemista

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa koulutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, työmarkkinoiden ulkopuolella oleville sekä muille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville Tuetun keikkatyön malli, joka edistää ja kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

Urban SOS - Kohti monialaista, osallistavaa, kestävää tulevaisuutta

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun. Lisäksi tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä, sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä, auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille.

Creating Positive Future - FUTU

Creating Positive Future - FUTU -hanke on Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeen (S20920) jatkohanke. Hankkeen tavoitteena on edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymisvalmiuksia edistäen nuorten positiivista tulevaisuussuuntautunutta ajattelua, arjen elämänhallintaa ja toimintakykyä.

SOPIVA - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Hankkeessa tehdään alueellista työtä Etelä-Savon vammaispalveluissa ja kehitetään valtakunnallisesti yhteisiä henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteita ja toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluissa oman tuen ja tarpeen mukaisesti. Hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

CONNEXT - for inclusion

ESR-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle.

And Beyond - Miesten luovat polut työelämään

hanke kehittää haavoittuvassa asemassa olevien nuorten miesten keskuudessa toimintamallia, joka yhdistää sukupuolen mukaan epätyypillisiltä työpaikoilta saatuja kokemuksia sukupuoleen liittyviin pohdintoihin ja luoviin produktioihin.

Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen -teemaan liittyviä julkaisuja

Elina Ala-Nikkola & Anne-Mari Raivio (toim.) 2024
Carita Hand, Titta-Maria Kettunen, Salla Kivelä, Marjatta Komulainen, Jaana Meriläinen & Helena Miettunen 2023
Saija Heinonen & Merja Lahdenperä (toim.) 2023
Kaisa Hartikainen, Aino Vuorijärvi, Saila Pakarinen & Minna Elomaa-Krapu (toim.) 2022
Anu Ihanus ja Jasmi Lassila (toim.), 2022
Salla Sipari, Nea Vänskä, Krista Lehtonen, Sari Helenius, Sara Väisänen & Toini Harra, 2022
Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Ota yhteyttä

Minna Elomaa-Krapu.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi (minna[dot]elomaa-krapu[at]metropolia[dot]fi)
p. 050 532 6331

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 334 7929

Yliopettaja
Eija Raatikainen
eija.raatikainen [at] metropolia.fi (eija[dot]raatikainen[at]metropolia[dot]fi)
P. 040 641 8113