Asiakaslähtöiset
hyvinvointi- ja terveyspalvelut

Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimintaympäristö muuttuu oleellisesti aivan lähitulevaisuudessa. Alaa ravistelevia muutoksia sote-uudistuksen lisäksi ovat erityisesti digitalisaatio ja teknologiset innovaatiot sekä ikärakenteen muuttuminen ja yksilöllisen palvelutarpeen korostuminen.

Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymä rakentaa uudenlaista ajattelutapaa ja uudenlaista yhteistyötä.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan murroksen vauhdittamiseksi.

Yhteistyön tuotoksina syntyy

 • uutta osaamista
 • kyvykkyyksiä
 • uusia innovaatioita
 • tuotteita ja palveluja
 • yrittäjyyttä
 • kumppanuuksia sekä
 • muita erilaisia ratkaisuja.

Innovaatiokeskittymän toimintaa kirittää Ratkaisujen Areena -kokeilu- ja yhteistyöalusta, jossa innovaatiot ja osaamiset syntyvät innostavassa yhteistyössä.

Kiinnostaisiko yhteistyö kanssamme?  

Tutustu Myllypuron uuteen kampukseemme 

 

Opiskelija - Tähtäimessä hyvät ideat!

Uusien innovaatioiden kysyntä tulee viime kädessä asiakkailta. Olet kenties harjoittelusi aikana ihmetellyt joitain asioita tai tekemisen tapoja. Ehkäpä jo ideoinut uusia ratkaisuja. Tällä lomakkeella voit kertoa esimerkiksi harjoittelussa tekemästäsi havainnosta tai ongelmasta, johon sinulla ehkä on myös jo ratkaisuidea. Voit myös kuvailla pelkän ongelman, johon toivoisit jonkun muun etsivän ratkaisua.

 

 

Teemallisesti Asiakaslähtöiset hyvinvointi -ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat

 • ihmisen kokonaisvaltainen ja yksilöllinen kohtaaminen
 • osallisuus ja yhteisöllisyyden vahvistaminen,
 • SOTE-palvelut ja sujuvat palveluketjut
  sekä erilaisten teknologisten mahdollisuuksien, kuten tekoälyn, digitalisaation, robotiikan, lisätyn todellisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Valitse teema

Ilmiö

Toimintaympäristö muuttuu

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu oleellisesti jo aivan lähitulevaisuudessa. Murros kytkeytyy mahdollisen sote-uudistuksen lisäksi erityisesti digitalisaatioon ja teknologisiin innovaatioihin.

Lue lisää Valtioneuvoston toimialaraportista

Ilmiö

Mistä sote-uudistuksessa on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Miten tavoitteet yritetään saavuttaa?

Lue lisää Uudenmaan sote- ja maakuntauudistus-sivustolta

Ilmiö

Metropoliassa ratkotaan yhteiskunnallisia muutoksia yhdessä

Metropolian toimitusjohtaja, rehtori Riitta Konkolan blogikirjoitus avaa sitä miten korkeakoulu vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksiin.

Lue lisää Hiiltä ja timanttia-blogista

Ilmiö

Robotiikka

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä. Robotiikka on läpileikkaavana teemana jokaisessa Metropolian innovaatiokeskittymässä.

Lue lisää.

Uudistuva osaaminen

Pelilliset ohjausmallit edistämään nuorten miesten kouluttautumista

Pelillisten ohjausmallien tavoitteena on tukea nuorten miesten itseohjautuvuutta voimavarojen tunnistamisessa ja niiden hyödyntämisessä.

Lue lisää

Uudistuva osaaminen

Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit auttavat työelämän ulkopuolella olevia nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntautumaan kohti realistisia ammatillisia tavoitteita.

Lue lisää

Uudistuva osaaminen

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön

Metropolia rakentaa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen ekosysteemin, joka mahdollistaa osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen kotoutumista edistävälle koulutus- ja urapolulle.

Lue lisää

Uudistuva osaaminen

Ratkaisuja muuttuviin työvoimatarpeisiin

SOTKA -hankkeessa rakennettu satelliittikoulutuskonsepti edistää maakunnissa korkeakoulutuksen saavutettavuutta, tukee työn ja opiskelun yhteensovittamista, joustavia opintopolkuja sekä helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä.

Lue lisää

Uudistuva osaaminen

Ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja lukioissa ja yläasteilla

Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt jäsenyritystensä ja korkeakoulujen kanssa MyTech-ohjelman, joka tarjoaa tukea ilmiölähtöisille oppimisprojekteille. Metropolia on mukana Kiertotalous-teemassa.

My Tech -ohjelma

MyTech-yritykset ja -korkeakoulut

MyTech-ohjelman video

Uudistuva osaaminen

Läheisen ohjaus terapiatyössä tärkeää

Kuntoutettavien läheisten osallistumisella on suuri merkitys. Metropolia toteutti Kelan kanssa Läheisen hyvä ohjaus terapiatyössä -mallin ja siihen liittyvän koulutuksen.

Tutustu koulutukseen Kelan sivuilla

Lue lisää Reha-blogista

Uudistuva osaaminen

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Osaamiskeskittymä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkostoksi, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Kidmove

Hankkeessa kootaan yhteen ja kehitetään hyviä urheilijalähtöisiä valmennuksen käytäntöjä ruohonjuuritason juniorivalmennukseen.

Lue lisää Kidmove-hankkeesta

Tutkimus ja kehitys

Valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Henkilökohtaisen budjetoinnin malli (HBL) tarjoaa asiakkaalle valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ottaa asiakkaan mukaan kehittämiseen.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Hyvän kuntoutuskäytännön seuranta

Hyvä kuntoutuskäytäntö perustuu moniammatilliseen, kuntoutujan kanssa yhdessä tehtävään suunnitteluun, jossa laaditaan kuntoutujan omat tavoitteet. Tavoitteet määritellään asiakaslähtöisesti, kuntoutujan tarpeiden ja toimintakyvyn mukaisesti.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Education and training in early detection of breast cancer

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa alkuvaiheen rintasyövän havaitsemisen ja diagnoosimenetelmien osaamista terveydenhuollon ammattilaisten, opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa

LOOK-hankkeessa kehitettiin uusia työvälineitä ja työtapoja asiakkaan aseman vahvistamiseksi erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta. Hankkeessa kehitettiin myös Osallistumisen ekologinen arviointi -käsikirja.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Kepeli-hankkeessa luodaan innostavia ja vaikuttavia menetelmiä, joiden yhteydessä sekä vahvistetaan suomen kielitaitoa ja yhteiskuntatietoutta että lisätään elämänhallintaa ja itsetuntemusta. Hankkeessa on kehitetty ja koottu yli 100 harjoitetta, jotka on kohdennettu suomea oppivien maahanmuuttaja-aikuisten ryhmiin.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Höntsä-toimintaa nuorille

Höntsä -silta eteenpäin! on hanke, jonka aikana kehitetään monialainen toimintamalli, joka perustuu kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 16-25 vuotiaat nuoret sekä nuorten kanssa työskentelevät tahot. 

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Älykästä palveluasumista kehittämässä

Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke (Hippa) kehittää älykästä palveluasumista ja tukea tarvitsevien ihmisten kotona asumista 6Aika-kaupungeissa. 

Lue lisää hankkeesta 6-Aika-sivustolta 

Palvelut

SIMHE: Ohjaus- ja neuvontapalvelut maahanmuuttajille

Palvelut  sisältävät ohjausta korkeakoulukelpoisille, korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille.

Lue lisää

Palvelut

Hyvinvointipalvelut opiskelijatyönä

Positia-hyvinvointipalvelut, kuten fysioterapia, osteopatia, optikkopalvelut ja jalkaterapia käytettävissäsi.

Lue lisää

Palvelut

Toteutetaan palvelut aitojen elämäntapahtumien ympärille

Onnistuneen elämäntapahtuman mahdollistavat ennakoivat palvelut, sujuva muutoksenhallinta sekä tapahtuman jälkeinen tuki.

Katso video ennakointikykyisestä yhteiskunnasta

Aluekehittäminen

Mikä saa myllypurolaiset voimaan hyvin?

Sadat Metropolian opiskelijat levittäytyvät Myllypuron alueelle keskustelemaan asukkaiden kanssa asioista, jotka tuottavat hyvää oloa, ja mitä palveluita he kaipaisivat. Tietoa hyödynnetään Metropolian tarjoaminen asukaspalvelujen kehittämisessä.

Lue lisää 

Aluekehittäminen

Työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten parantaminen Myllypurossa

Työelämän ulkopuolella olevat ja alueen ikäihmiset sekä palvelujen tuottajat kehittävät ja toteuttavat yhdessä, paikallisesti toimien arjen mielekkäitä toimintoja Työste-hankkeessa.

Lue lisää 

Aluekehittäminen

Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaatiolla

6Aika-kaupungeissa kehitetään yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen edistämiseksi. Autenttisina testausympäristöinä toimivat mm. Helsingin asumispalvelut sekä kodit. 

Lue lisää 

Aluekehittäminen

Hyvinvoinnin rakentajien kampus Myllypuroon

Uusi Myllypuron kampus synnyttää alueelle avoimen oppimisen verkoston, joka sykkii elinvoimaa Itä-Helsinkiin ja jonka kanssa voi luoda yhdessä uutta. 

Lue lisää 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Tukea yrittäjänaisille

Oona-hanke tukee uusmaalaisia yrittäjänaisia rohkeasti kasvattamaan yritystään osaamisen kehittämisen ja vertaistuen avulla.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Hyvinvointiyritykset kiertoon

Seuraavan 10-vuoden aikana Suomessa on ikääntymisen vuoksi omistajanvaihdoksen edessä yli 6000 terveys- ja sosiaalialan yritystä, joista vain 23 %:lla on jatkaja tiedossa. Hanke tarjoaa tukea omistajanvaihdokseen.

Lue lisää.

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Innovaatioita ideasta yritykseksi

Innovaatiopolkutoiminta tarjoaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia työllistyä ja verkottua.

Lue lisää.

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Biodesign Finland

Metropolia, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri osallistuvat Biodesign Finland -projektiin. Biodesign Finland -projekti pohjautuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Hyvinvointiranneke ohjaa nuoria

Metropolian opiskelijoiden Elämän Peili -tiimi sai kolmannen palkinnon Vuosisadan rakentajat -haastekilpailussa. Nuoria terveelliseen elämään ohjaava Elämän peili perustuu käyttäjän kehon biologisiin tapahtumiin.

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Minnofest

Opiskelijat esittelevät ständeillä, postereilla, videoklipeillä ja pitchaus-esityksillä monialaisia innovaatioprojektejaan MINNOFesteillä. 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Minno-innovaatioprojektit

Innovaatioprojektit ovat yksi keskeisistä työelämäyhteistyötavoistamme. Monialaisilla innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

10 Days 100 Challenges

Ainutlaatuisessa ohjelmassa opiskelijat ja eri alojen ammattilaiset ratkoivat yhdessä liiketoiminnan ongelmia alan innovatiivisten yritysten, huippuasiantuntijoiden ja innostavien valmentajien kanssa. 

Lue lisää

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Maksutonta kehittämistukea hyvinvointiyrittäjille opiskelijayhteistyön avulla

Syksyllä yrittäjillä on mahdollisuus oman yritystoimintansa kehittämiseen ja omistajanvaihdossuunnitelman tekemiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Lue lisää Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen sivuilta.

Ihminen

Suomesta Ihmiskeskeinen, ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihmiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää Valtiovarainministeriön sivuilta

Tapahtumat

Metropolian 10-vuotisjuhlat 18.9.2018

Tapahtuma oli samanaikaisesti neljällä uudistuvalla kampuksellamme Arabiassa, Leppävaarassa, Myyrmäessä ja Myllypurossa. Mukana juhlimassa olivat opiskelijat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja alueiden asukkaat.

Lue lisää

Tapahtumat

Kepelin kyläjuhlat 26.9.2018

Tapahtuma on suunnattu Kepeli-hankkeen kumppaneille ja muille toiminnallisten menetelmien käytöstä maahanmuuttajille kiinnostuneille. 

Lue lisää

Tapahtumat

MiNNOFest 27.9.2018

Metropolian innovaatiotiimit kokoontuvat esittelemään projektiensa tuotoksia jälleen MINNOFestissä Myllypuron Liikuntamyllyssä. 

Lue lisää

Tapahtumat

Uudistuva sosiaali- ja terveysala -seminaari 9.11.2018

Seminaarissa paneudutaan sote-uudistuksen mukanaan tuomiin arvoja ja eettistä vastuuta koskeviin teemoihin, jotka kytkeytyvät erityisesti valinnanvapauteen ja asiakkaan osallisuuteen. 

Lue lisää

Tapahtumat

Sitran SOTEUTTAMO Metropoliassa 30.5.2018

Teemana Kuka kumppaniksi uuteen soteen. 

Lue lisää

Tapahtumat

Sitran SOTEUTTAMO Metropoliassa 31.1.2018

Teemana Digitalisaatio ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut. 

Lue lisää

Julkaisuja

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen liittyviä videoita

#hyvinvointijaterveys sosiaalisessa mediassa

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu Innovaatiokeskittymän johtaja Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu metropolia fi
puh. 040 637 4399
Anna-Maria Vilkuna TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna metropolia fi 
puh. 040 334 7929

Tilaa uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje
joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa