Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Perustiedot

Tutkintonimike
Toimintaterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 2.9.–16.9.2020
Aloituspaikat
35

Tutkinnon yleinen osaaminen

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka asiakkaan kanssa kumppanina työskentelee kohti ihmisen merkityksellistä ja toimivaa arkea – arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Osana opintoja opit tarkastelemaan henkilön toimintaa mahdollistavia tekijöitä. Opit keinoja tukea henkilöiden selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Opit perustamaan asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen teoriataustaan sekä toimimaan henkilölähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa. Toimintaterapeuttina osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi.  Osallistumisen mahdollistamiseksi toimintaterapeutti osaa muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, teknologista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Opinnoissa omaksut näyttöön perustuvan työskentelytavan. Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toiminnan tieteeseen (occupational science), joka tutkii kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä tasapainoiselle elämälle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Toimintaterapeutin työtehtävät ja toimintaympäristöt

Toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä. Toimintaterapeutti on korkeasti koulutettu kuntoutumisen asiantuntija, joka työskentelee monialaisessa yhteistyössä tai itsenäisesti.

Toimintaterapeutti voi työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla tai yrittäjänä. Toimintaterapeutti voi työllistyä esim. sairaalaan, terveyskeskukseen, hyvinvointi- tai palvelukeskukseen, kouluun, päiväkotiin, erityishuoltopiiriin, asumisyksiköihin tai hyvinvointialan järjestöihin, hankkeisiin ja kehittämistehtäviin. Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esim. ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa kotikuntoutuksessa tai kotiin vietävissä palveluissa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Jatkokoulutusmahdollisuuksia

Työelämässä voit kehittää asiantuntijuuttasi erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Toimintaterapeutin tutkinto antaa mahdollisuuden suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon (YAMK). Toimintaterapeutin tutkinnolla voit hakeutua yliopistoon ulkomaille suorittamaan toimintaterapian maisterin tutkinnon ja sitä kautta voit jatkaa opintoja tohtoriopiskelijaksi. Suomessa maisteriopintoja voi suorittaa eri tieteen alojen yliopistoissa.

Opetusmenetelmät

Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa. Opiskelijan tulee sitoutua itsenäiseen opiskeluun. Opiskelussa yhdistyvät lähiopetuspäivät, harjoittelu toimintaterapian eri toimintaympäristöissä, työn opinnollistaminen ja etäopiskelu. Etäopiskelu sisältää itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä tai se toteutuu ryhmä- ja tiimityöskentelynä sekä webinaareina. Opintoja voi suorittaa myös moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä sekä kehittämishankkeissa. Koulutukseen sisältyy työelämäyhteistyötä opintojaksojen osana sekä kokopäiväistä harjoittelua käytännön työelämässä yksilöllisten osaamistavoitteiden ohjaamana. Opiskelussa käytetään pääsääntöisesti englanninkielistä kirjallisuutta.

Opiskelu on kokopäiväistä, opinnot edellyttävät keskimäärin 40 tunnin työpanosta joka viikko. Lähipäivien määrä vaihtelee opintojen aikana lukukausien erilaisten sisältöjen mukaan. Lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko 2-3 päivän jaksoissa. Pääaineopinnoissa lähipäiviä on tiiviimmin.  Lähipäivät ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Lähipäivät edellyttävät kokopäiväistä läsnäoloa. Monimuotoisen oppimisen menetelminä käytetään verkko-opiskelua, etäluentoja verkkoyhteydessä, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, projektioppimista, reflektointia sekä käytännön harjoituksia yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaan sisältyvät neljä harjoittelujaksoa ovat kokopäiväistä työskentelyä yksilöllisten osaamistavoitteiden ohjaamana.

Kansainvälisyys toimintaterapeutin tutkinnossa

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja harjoittelua myös ulkomailla. Opintojen aikana kansainvälisyys näyttäytyy myös kotikansainvälisyytenä kaikille opiskelijoille sekä opintojaksojen osana, että kansainvälisen viikon kautta.    Tutkinto-ohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansainvälisiä suosituksia, tutkintokoulutus on WFOT:n hyväksymä. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla Metropoliaan tulevien kansainvälisten  opiskelijoiden tuutorointiin.

Kansainvälinen yhteistyö

  • kansainvälinen lukukausi FAB Itävallan ja Belgian kanssa, mikä sisältää sekä pakollisia teoriaopintoja että harjoittelua ulkomailla.
  • lyhyitä intensiivikursseja  kesto 1-5 viikkoa. esimerkiksi  "Creativity in Occupational Therapy" Belgiassa, Community and homebased rehabilitation Tukholmassa, 
  • Opinto-, konferenssi-, messumatkat, kansainväliset viikot.

Kansainväliset verkostot

  • ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education
  • Nordplus-verkosto, Occupational Therapy in the Nordic and Baltic countries.
  • WFOT The World Federation  of Occupational Therapists

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyössä kehitetään ja osoitetaan taitoja soveltaa toimintaterapian tietoperustaa ammattialaan liittyvässä opinnäytetyössä sekä harkita sen hyötyä työelämäkumppanin, ammattialan, ja asiakkaan kannalta. Opinnäytetyöprosessin aikana opitaan tunnistamaan alan keskeisiä kehittämiskohteita työelämäkumppanin kanssa yhteistyössä ja tuottamaan teemaan nähden tarpeellista lisäarvoa työelämäkumppanille. Toimintaterapian tutkimustietoa ja työtapoja sovelletaan myös tulevaisuudenhaasteisiin nähden.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi ja se tehdään tavallisesti parityönä tai pienryhmässä. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Tutustu opiskelijoidemme opinnäytetöihin.

Harjoittelu

Toimintaterapeutin opintoihin kuuluvien harjoittelujaksojen aikana opiskelija kartuttaa osaamistaan soveltaen teoreettisesti oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisissa työympäristöissä. Harjoittelujaksot toteutuvat opetussuunnitelman mukaisesti jaksottuen teoriaopintojen kanssa ja ovat opiskelijalle kokopäiväistä opiskelua koko harjoittelujakson ajan. Harjoittelujaksojen pituus vaihtelee 3-8 vkoa, 40 tuntia viikossa.  

Tutustu toimintaterapia koulutuksen harjoittelujen; Toimintaterapian harjoittelu - käytännöstä osaamista -sivustoon.