Toimintaterapeutti (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Toimintaterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. – 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Tutkinnon yleinen osaaminen

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka asiakkaan kanssa kumppanina työskentelee kohti ihmisen merkityksellistä ja toimivaa arkea – arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Osana opintoja opit tarkastelemaan henkilön toimintaa mahdollistavia tekijöitä. Opit keinoja tukea henkilöiden selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Opit perustamaan asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen teoriataustaan sekä toimimaan henkilölähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa.

Toimintaterapeuttina osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi. Osallistumisen mahdollistamiseksi toimintaterapeutti osaa muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, teknologista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Opinnoissa omaksut näyttöön perustuvan työskentelytavan. Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toiminnan tieteeseen (occupational science), joka tutkii kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä tasapainoiselle elämälle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Toimintaterapeutin työtehtävät ja toimintaympäristöt

Toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä. Toimintaterapeutti on korkeasti koulutettu kuntoutumisen asiantuntija, joka työskentelee monialaisessa yhteistyössä tai itsenäisesti.

Toimintaterapeutti voi työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla tai yrittäjänä. Toimintaterapeutti voi työllistyä esim. sairaalaan, terveyskeskukseen, hyvinvointi- tai palvelukeskukseen, kouluun, päiväkotiin, erityishuoltopiiriin, asumisyksiköihin tai hyvinvointialan järjestöihin, hankkeisiin ja kehittämistehtäviin. Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esim. ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa kotikuntoutuksessa tai kotiin vietävissä palveluissa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Jatkokoulutusmahdollisuuksia

Työelämässä voit kehittää asiantuntijuuttasi erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Toimintaterapeutin tutkinto antaa mahdollisuuden suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon (YAMK). Toimintaterapeutin tutkinnolla voit hakeutua yliopistoon ulkomaille suorittamaan toimintaterapian maisterin tutkinnon ja sitä kautta voit jatkaa opintoja tohtoriopiskelijaksi. Suomessa maisteriopintoja voi suorittaa eri tieteen alojen yliopistoissa.

Opetusmenetelmät

Opiskelu on kokopäiväistä, opinnot edellyttävät keskimäärin 40 tunnin työpanosta joka viikko. Opetussuunnitelmaan sisältyvät neljä harjoittelujaksoa ovat kokopäiväistä työskentelyä yksilöllisten osaamistavoitteiden ohjaamana. Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa, johon opiskelijan tulee sitoutua. Opiskelussa yhdistyvät lähiopiskelupäivät, etänä tapahtuva opiskelu ja työelämäyhteistyössä oppiminen harjoittelujaksoineen eri toimintaympäristöissä. Opetussuunnitelmaan sisältyvät neljä harjoittelujaksoa ovat kokopäiväistä työskentelyä yksilöllisten osaamistavoitteiden ohjaamana. Harjoittelujaksot ajoittuvat pääsääntöisesti virka-aikaan arkipäivisin. Etänä tapahtuvaan opiskeluun kuuluu opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä sekä itsenäisesti että ryhmä- ja tiimityöskentelynä myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Opinnoissa käytetään paljon kansainvälistä kirjallisuutta.

Opintoja voi suorittaa myös moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä esimerkiksi Metropolian HyMy-kylässä sekä Metropolian kehittämishankkeissa innovaatiokeskittymissä.

Lähipäivien määrä vaihtelee opintojen aikana lukukausien erilaisten sisältöjen mukaan. Lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko 2-3 päivän jaksoissa, jonka lisäksi voi olla läsnäoloa edellyttävää etäopetusta. Läsnäoloa vaativa opetus tapahtuu pääsääntöisesti arkisin, virka-aikaan. Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Opintoja suunnitellaan ryhmän etenemisen mukaisesti yhdessä tutor -opettajan kanssa.

Korkeakouluopinnot vaativat opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä, sitoutumista opintojen kulkuun sekä avointa suhtautumista ja kiinnostusta monipuoliseen oppimiseen. Opinnot vaativat myös omaa motivaatiota hakea tietoa ja yhdistää tutkittua tietoa kokonaisuudeksi.

Toimintaterapeuttitutkinnon laajuus on 210 op. Opinnot etenevät toimintaterapeuttina toimimisen perusosaamisesta toimintaterapian osaamisen syventämiseen ja soveltamiseen sekä kehittämiseen ja toimintaterapian asiantuntijana toimimiseen.

Opetussuunnitelman rakenne:

 • Opiskeluun orientoituminen 10op
 • Terapeuttinen toiminta ja terapiasuhde toimintaterapiassa, 20 op
 • Toiminnallisuutta määrittäviä tekijöitä toimintaterapiassa, 25 op
 • Toiminnallisuuden arviointi toimintaterapiassa, 10 op
 • Toiminnallisuuden mahdollistaminen toimintaterapiassa, 25 op
 • Toimintaterapian työelämäharjoittelu, 40 op
 • Monialainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, 35 op
 • Toimintaterapian asiantuntijuus, yhteistyö ja kansainvälisyys, 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 15 op

Toimintaterapeutin tutkintoon sisältyy 15 op laajuinen opinnäytetyö ja 40 op ohjattua työelämäharjoittelua. Lisäksi opiskelija sisällyttää tutkintoon osaamista täydentäviä ja ammatillista osaamista syventäviä vapaasti valittavia opintoja 15 op.

Kansainvälisyys toimintaterapeutin tutkinnossa

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Kansainvälisyys näyttäytyy myös kotikansainvälisyytenä kaikille opiskelijoille sekä opintojaksojen osana, että kansainvälisen viikon kautta. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla Metropoliaan tulevien kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.

Kansainvälinen yhteistyö

Tutkinnon opiskelijoilla on mahdollisuus hakea eri pituisiin vaihto-ohjelmiin yhteistyökorkeakouluihin. Myös työelämäharjoitteluista osan voi tehdä ulkomailla. Lisäksi toimintaterapia tutkinnon opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua yhteiseen FAB-lukukauteen itävaltalaisten ja belgialaisten opiskelijoiden kanssa. FAB-lukukausi sisältää teoriaopintoja ja työelämäharjoittelua. Pidemmän vaihdon lisäksi lukukauteen sisältyy kaksi intensiiviviikkoa partnerikorkeakouluissa. Lukukausi edistää opintoja saumattomasti ja sisältää opetussuunnitelman pakollisia opintoja.

Pidempien vaihtojen lisäksi opiskelijat voivat osallistua erilaisiin lyhyempiin opintojaksoihin tai seminaareihin joko paikan päällä tai virtuaalisesti.

Kansainväliset verkostot

 • ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education
 • Nordplus-verkosto, Occupational Therapy in the Nordic and Baltic countries
 • WFOT The World Federation of Occupational Therapists

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyössä kehitetään ja osoitetaan taitoja soveltaa toimintaterapian tietoperustaa ammattialaan liittyvässä opinnäytetyössä sekä harkita sen hyötyä työelämäkumppanin, ammattialan, ja asiakkaan kannalta. Opinnäytetyöprosessin aikana opitaan tunnistamaan alan keskeisiä kehittämiskohteita työelämäkumppanin kanssa yhteistyössä ja tuottamaan teemaan nähden tarpeellista lisäarvoa työelämäkumppanille. Toimintaterapian tutkimustietoa ja työtapoja sovelletaan myös tulevaisuudenhaasteisiin nähden.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi ja se tehdään tavallisesti parityönä tai pienryhmässä. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Tutustu opiskelijoidemme opinnäytetöihin.

Harjoittelu

Toimintaterapeutin opintoihin kuuluvien harjoittelujaksojen aikana opiskelija kartuttaa osaamistaan soveltaen teoreettisesti oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisissa työympäristöissä. Harjoittelujaksot toteutuvat opetussuunnitelman mukaisesti jaksottuen teoriaopintojen kanssa ja ovat opiskelijalle kokopäiväistä opiskelua koko harjoittelujakson ajan. Harjoittelujaksojen pituus vaihtelee 3-8 vkoa, 40 tuntia viikossa.

Tutustu toimintaterapia koulutuksen harjoittelujen Toimintaterapian harjoittelu - käytännöstä osaamista -sivustoon.