Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
35

Tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon opinnot syventävät liiketaloudellista osaamistasi ja valmistavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää itseään, ammattialaansa ja ympäröivää liike-elämää.

Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alasi analysointikyvystä, syventävää tietoa liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista ja kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Valmiutesi toimia esimiesasemassa ja uutta kehittävänä muutosagenttina kasvavat. 

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

YAMK-tutkinnon alustava opetussuunnitelman rakenne syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille:

 • Kehittämis- ja johtamisopinnot (30 op)
  • Kehittämisosaaminen 10 op
  • Muuttuva liiketoimintaympäristö 10 op
  • Muutosjohtaminen 10 op
 • Liikkeenjohdon erityisteemat (15 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (15 op)
 • Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15) lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa myös kokonaan verkko-opetuksena. 

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen (esimerkiksi opintomatkat) ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Yhteistyö englanninkielisten Master’s-ohjelmien kesken tukee kv-osaamista, kun opiskelijaryhmät työskentelevät yhdessä. Myös Metropolian järjestämä Master’s Summer School tarjoaa kansainvälistä näkökulmaa opintoihin. 

Valmistumisen jälkeen

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia 

 • vaativien kehittämisprojektien johtajana 
 • liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä 
 • vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä 
 • itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä 

Avoimen AMK:n polkuopinnot Liiketoiminnan kehittämisen ohjelmassa

Liiketoiminnan kehittäminen -tutkinto-ohjelman opinnot voi aloittaa myös Metropolian avoimen AMK:n kautta. Avoimen ammattikorkeakoulun polku on 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka koostuu Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnoista. Polkuopintojen suorittaminen tarjoaa vaihtoehtoisen väylän hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Seuraavan kerran polkuopintoihin on mahdollista hakea elokuussa 2021. Opinnot alkavat tällöin syksyllä 2021. Tarkemmat tiedot polkuopintokokonaisuudesta ja ilmoittautumisesta julkaistaan loppukeväästä 2021 Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla