Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
35
Hinta
Maksuton

Tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon opinnot syventävät liiketaloudellista osaamistasi ja valmistavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää itseään, ammattialaansa ja ympäröivää liike-elämää.

Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alasi analysointikyvystä, syventävää tietoa liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista ja kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Valmiutesi toimia esimiesasemassa ja uutta kehittävänä muutosagenttina kasvavat. 

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Liiketoiminnan kehittämisen ohjelman opintojen alustava rakenne syksyllä 2021 aloittaville opiskelijoille:

 • Kehittämis- ja johtamisopinnot (30 op)
  • Kehittämisosaaminen 10 op
  • Muuttuva liiketoimintaympäristö 10 op
  • Muutosjohtaminen 10 op
 • Liikkeenjohdon erityisteemat (15 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (15 op)
 • Opinnäytetyö (30 op)

Voit tutustua opintojaksojen sisältöihin ja tavoitteisiin tarkemmin opinto-oppaassa. Syksyllä 2021 opintonsa aloittavan ryhmän opetussuunnitelma julkaistaan maaliskuussa ennen hakuajan alkamista. 

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15) lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa myös kokonaan verkko-opetuksena. 

Kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen (esimerkiksi opintomatkat) ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon. Yhteistyö englanninkielisten Master’s-ohjelmien kesken tukee kv-osaamista, kun opiskelijaryhmät työskentelevät yhdessä. Myös Metropolian järjestämä Master’s Summer School tarjoaa kansainvälistä näkökulmaa opintoihin. 

Valmistumisen jälkeen

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia 

 • vaativien kehittämisprojektien johtajana 
 • liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä 
 • vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä 
 • itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä 

Avoimen AMK:n polkuopinnot Liiketoiminnan kehittämisen ohjelmassa

Liiketoiminnan kehittäminen -tutkinto-ohjelman opinnot voi aloittaa myös Metropolian avoimen AMK:n kautta. Avoimen ammattikorkeakoulun polku on 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka koostuu Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnoista. Polkuopintojen suorittaminen tarjoaa vaihtoehtoisen väylän hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Syksyllä 2021 alkaviin polkuopintoihin on mahdollista hakea elokuussa 2021. Tarkemmat tiedot polkuopintokokonaisuudesta ja ilmoittautumisesta julkaistaan loppukeväästä 2021 Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Joonas Kopperi - kokemuksia ensimmäisestä opiskeluvuodesta

Joonas Kopperi Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaHain alkuvuodesta 2016 Metropolian Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, sillä halusin suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon töiden ohessa ja oppia tuntemaan eri alojen asiantuntijoita. Ennen syksyn opintojen alkamista hieman hirvitti, että miten saan kokoaikaisen työn ja iltaopiskelun yhdistettyä muutenkin suhteellisen hektiseen elämääni. Vaikka opiskeluasioiden parissa kuluu muutamat illat viikolla ja osin myös aikaa viikonlopusta, en ole kuitenkaan kokenut opiskelun ja työn yhteensovittamista turhan raskaana.

Mielestäni Metropoliassa on hyvin osattu huomioida ylemmän AMK -opiskelijoiden monipuolinen työelämätausta, ja oppimistavat ovat selkeästi suunniteltu juuri meille sopivaksi. Tyypillisesti tunnit sisältävät teoriaosuuden, keskustelua ja teorian yhteensovittamisen omiin kokemuksiin sekä teorian käytäntöön viemisen.

Usein lähiopetusillat ovat jopa sangen piristäviä ja antoisia tilaisuuksia, koska pääsemme keskustelemaan opiskeluasioista toisten ammattilaisten kanssa. On mukava kuulla opiskelukavereilta, miten teoriaa sovelletaan käytännössä eri organisaatiossa, ja tämä onkin ehdottomasti ylemmän AMK -opiskelun parhaita puolia. Ryhmässämme on ammattilaisia eri organisaatiotasoilta, toimialoilta ja tehtävistä, joten näkökulmia teoriaan saadaan hurjasti lisää, kun asioita voi peilata 20-30 eri organisaation ammattilaisten kanssa. Käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoituminen ovat selkeästi ylempien AMK-opintojen keskiössä Metropoliassa.

Hanna Rantanen - Joustavaa opiskelua työn ohella

Hanna Rantanen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaSuoritin kansainvälisen kiinteistöliiketalouden tutkinnon Jyväskylän AMK:ssa. Opintojeni loppuvaiheessa työskentelin esimiestehtävissä myyntialalla. Tämän jälkeen olen toiminut kasvavassa sairaalasuunnitteluun erikoistuneessa arkkitehtitoimistossa talous- ja markkinointipäällikkönä monipuolisten työtehtävien parissa. Aloitin ylemmän AMK -tutkinnon opinnot syksyllä 2016 Vantaan Myyrmäen kampuksella Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa syventääkseni ammatillista osaamistani.

Ennen ylemmän AMK:n opintoja olin ollut yhtäjaksoisesti työelämässä noin 6 vuotta. Tunsin tarvetta jatko-opinnoille lähinnä itseni kehittämisen vuoksi. Lisäksi työnkuvan jatkuva laajentuminen nykyisessä työpaikassani sekä nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat trendit työelämässä haastoivat oppimaan uutta.

Parasta opinnoissani on ollut hyvä ja monipuolinen kurssivalikoima, joka painottuu ajankohtaisiin työelämän toimintamalleihin ja trendeihin. Lisäksi eri työtaustoista tulevat kurssikaverit innostavat ja tukevat opinnoissa.

Opiskelu työn ohella vaatii luonnollisesti aikaa ja energiaa, mutta kaikki on järjestettävissä, jos niin päättää. Opiskelu on joustavaa ja tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi sujuvasti työn ohella. Myönteinen asenne ja motivaatio opiskelua kohtaan on omalla kohdallani auttanut työn ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Suosittelen ylempää AMK-tutkintoa niille, jotka tuntevat tarvetta uuden oppimiseen, tai nykyisen tietämyksen päivittämiseen sekä oman osaamisensa kehittämiseen. Aikuisopiskelu on mukavaa ja antoisaa. Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelma on jo ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella opettanut uusia tapoja ja toimintamalleja sovellettavaksi työelämään. Tulevaisuudessa suuntaan omalla urallani eteenpäin kansainvälisiin kehitystehtäviin.