Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Liiketoiminnan ammattilainen, haluatko kehittää ja syventää liiketaloudellista ja johtamisosaamistasi? 

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmät AMK -opinnot syventävät liiketaloudellista osaamistasi ja valmentavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutus palvelee liiketoiminnan ammattilaisia, jotka haluavat kehittää itseään, ammattialaansa ja ympäröivää liike-elämää. Valmiutesi toimia esimiesasemassa ja uutta kehittävänä muutosagenttina kasvavat. Voit valmistua kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen tai täysipäiväisesti opiskellen jopa nopeammin.  

Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alasi analysointikyvystä, syventävää tietoa liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista ja kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviennistä työelämäkontekstissa. Opinnäytetyön teet tutkimuksellisena kehittämishankkeena omalla työpaikalla tai toisessa organisaatiossa. Toteutat sen todelliseen kehittämistarpeeseen vastaavana toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioit sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.  

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä muun muassa vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. 

Opintojen aikana sinulla on myös mahdollisuus lisätä kansainvälistä osaamistasi. Opintoihin on mahdollista valita englanninkielisiä opintoja. Lisäksi yhteistyö englanninkielisten Master’s-ohjelmien kesken tukee kv-osaamista, kun opiskelijaryhmät työskentelevät yhdessä. Metropolian järjestämä Master’s Summer School tarjoaa kansainvälistä näkökulmaa opintoihin. Lisäksi kansainvälinen partneriverkosto tarjoaa mahdollisuuksia lyhytkestoiseen (esimerkiksi opintomatkat) ja lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon.  

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Liiketoiminnan kehittämisen opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15) lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa myös kokonaan verkko-opetuksena. 

Liiketoiminnan kehittämisen ohjelman opintojen rakenteen löydät alta:

 Laajuus
Kehittämis- ja johtamisopinnot30 op
Liikkeenjohdon erityisteemat15 op
Vapaasti valittavat opinnot15 op
Opinnäytetyö30 op

Kehittämis- ja johtamisopinnot koostuvat kolmesta 10 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta: kehittämisosaaminen, muuttuva liiketoimintaympäristö ja muutosjohtaminen.

  • Kehittämisosaamisen kokonaisuudessa omaksut erilaisia menetelmiä organisaatioiden ja prosessien kehittämiseen sekä kehität tutkimusmenetelmällistä osaamistasi.
  • Muuttuva liiketoimintaympäristö -kokonaisuuden aikana tutustut systeemisen johtamisen tematiikkaan ja opit tuntemaan ja ymmärtämään liiketoimintaympäristöä syvällisemmin.
  • Muutosjohtamisen opinnoissa keskitytään strategisen johtamiseen ja esimiesvalmiuksien kehittämiseen.  

Liikkeenjohdon erityisteemoista valitset neljästä opintojaksosta kolme omien urakehitystavoitteidesi perusteella. Näissä opinnoissa vahvistat juridista ja menetelmällistä osaamistasi, liiketoimintatiedon hallintaa ja/tai osaamistasi laatujohtamisessa.  

Tutkintoon kuuluvien vapaasti valittavien opintojen avulla voit entisestään syventää ja laajentaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi joustavasti kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaan. Tutustua opintojaksojen sisältöihin ja tavoitteisiin tarkemmin opinto-oppaassa. 

Avoimen AMK:n polkuopinnot Liiketoiminnan kehittämisen ohjelmassa

Liiketoiminnan kehittäminen -tutkinto-ohjelman opinnot voi aloittaa myös Metropolian avoimen AMK:n kautta. Avoimen ammattikorkeakoulun polku on 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka koostuu Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnoista. Polkuopintojen suorittaminen tarjoaa vaihtoehtoisen väylän hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Syksyllä 2022 alkavien polkujen ja moduulien tarjonta julkaistaan toukokuun lopulla ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen polkuihin on avoinna 3.8.2022 klo 10.00 - 4.8.2022 klo 23.59. 

Opintojen sisältö

Voit tutustua Liiketoiminnan kehittämisen opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin Opinto-oppaassa

Alla opettajat esittelevät joitakin opintojaksojaan tarkemmin.

Tulevaisuuden liiketoimintamallit - Tervetuloa kehittämään tulevaisuusviisasta liiketoimintaa!

Minkälaiset liiketoimintamallit jo vaikuttavat maailmalla ja tekevät tuloaan meillekin? Entä miten näitä oppeja voisi ketterästi soveltaa omaan työorganisaatioon tai vaikkapa oman yrityksen kehittämisessä? Entä mitä taitoja juuri sinä tarvitset, jotta pystyt tähän ennakointi- ja kehittämistyöhön?

Koneet ja automaatio valtaavat myös liiketoimintaa kovalla rytinällä. Tämä väistämätönkin kehityskulku tulee muuttamaan käsitystämme siitä, missä ihmisen ajattelu on parhaassa käytössä, ja toisaalta, mitkä tehtävät on järkevää antaa vaikkapa tekoälyn suoritettavaksi. Tämä on tärkeä näkökulma myös työn mielekkyyden johtamisessa. Kun johtamisessa pyritään siihen, että ihmisen vahvuudet on parhaassa käytössä, hän voi hyvin ja kokee työnsä merkitykselliseksi.

Näitä asioita opiskelemme Tulevaisuuden liiketoimintamallit -opintojaksolla. Opit tarkastelemaan oman työympäristösi keskeisiä liiketoiminnan ajureita ja löydät taitoja sekä työkaluja vastata näiden kehityskulkujen luomiin tarpeisiin. Opintojakson kautta löydät myös keinoja systemaattisen kokeilukulttuurin kehittämiseen omassa organisaatiossasi.

Samalla saat aimo annoksen treeniä kriittiseen ajatteluun sekä analyyttiseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn. Juuri niihin taitoihin, jotka korostuvat digiajan johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä! Tämä toki vaatii sitä, että luovut suorituskeskeisestä ajattelusta ja heittäydyt kohti jatkuvan kasvun mahdollistavia toiminta- ja ajattelutapoja.

Oletko valmis? Me olemme.

Opintojakson opettaja Jukka Kaisla PeopleFinderissa
Liiketoiminnan kehittämisen tutkintovastaava Raisa Varsta PeopleFinderissa

Systeeminen johtaminen ja transformaatio - Systeeminen ymmärrys antaa kokonaan uusia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen

Meillä Metropolian Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkinto-ohjelmassa yhtenä osaamiskärkenä on systeeminen johtaminen. Mitä ihmettä se tarkoittaa?

Lyhyesti sanottuna kysymys on siitä, että johtamisessa rationaalisesta ajattelusta siirrytään kompleksisuuden ymmärtämiseen. Esimerkiksi korona-aika on haastanut ajatteluamme monella tavalla, erityisesti tuomalla kompleksisuutta ympäristöömme ja sitä kautta myös organisaatioiden päätöksentekoon. Näitä asioita ja ilmiöitä tuumaamme Systeemisen johtamisen opintojaksolla yhdessä systeemistä johtamista Suomeen tuoneen yliopettaja Helena Kuusisto-Ekin kanssa.

Rationaaliselle ajattelulle on tyypillistä esimerkiksi varsin ennustettavat syy-seuraussuhteet, kontrollin ja järjestyksen ihanne ja vaikkapa ympäristön ja organisaation erottaminen toisistaan.

Systeemisen johtamisen opintojaksolla pyrimme ymmärtämään kompleksisempaa maailmankuvaa: asioiden ja ilmiöiden kytköksellisyyttä tavalla, jonka seurauksia on usein hyvin vaikea ennustaa. Asioiden yhteen liittyminen saa kuitenkin aikaan systeemin, jota voidaan tarkastella erilaisin työkaluin. Näitä työkaluja ja menetelmiä opiskelemme tällä opintojaksolla!

Kompleksisessa ajassa korostuu myös kyky ajatella ja tehdä päätöksiä uudella tavalla. Kaoottisissa tilanteissa on tärkeintä toimia nopeasti ja tehdä asioita, jotka toimivat juuri siinä tilanteessa. Johtamisen näkökulmasta on tärkeintä tunnistaa, minkälainen päätöksentekotilanne on ja miten siinä on hyvä toimia. Opintojakson aikana oma ajattelusi siis kehittyy ja alat nähdä, Helenan termein, ”systeemisten lasien” läpi.

Tervetuloa siis tunnistamaan kompleksisiakin haasteita liiketoiminnassa ja kehittymään systeemiälykkäässä johtamisessa. Varoituksen sana kuitenkin, kun olet kerran systeemiset lasti päähän laittanut, et niistä enää pääse eroon!  Näkökulma on niin valtavan mielenkiintoinen ja hyödyllinen erityisesti johtamisessa.

Opintojakson opettaja Helena Kuusisto-Ek PeopleFinderissa
Liiketoiminnan kehittämisen tutkintovastaava Raisa Varsta PeopleFinderissa

Liiketoimintatiedon hallinta - Teetkö päätökset tiedolla vai tuurilla?

Ajantasainen tieto on modernin liiketoiminnan johtamisen perusedellytys. Kuitenkin samaan aikaan teemme edelleen päätöksiä mututuntuma pohjaisesti ja työelämäkeskusteluissa pyörii pinttyneet olettamukset luotettavan ja viimeisimmän tiedon sijaan. Joudumme kamppailemaan sirpaleisen, epäluotettavan ja jopa hihasta ravistetun tiedon kanssa. Tietoähkystä nyt puhumattakaan.

Liiketoimintatiedon hallinnan opintojaksolla löydät keinoja vaikuttaa siihen, kuinka organisaatiostasi kehitetään sivistynyt organisaatio, jossa päätöksenteon keskiössä on ajantasainen tieto ei kovaäänisin kollega. Ymmärrät, miten tietoa tulisi hallita, jalostaa, yhdistellä ja jäsentää niin, että oikea tieto on päätöksentekijällä oikea-aikaisesti ja helppolukuisessa muodossa.

Opintojaksolla tutustut ja opit myös hyödyntämään BI -ja data-analytiikka työkaluja osana tiedolla johtamisen prosessia. Vaatii taatusti hieman tuumailua, jos analytiikan maailma on sinulle uutta, mutta samalla voimme luvata, että tiedon hallinta tarjoaa myös alhaalla roikkuvia hedelmiä poimittavaksi — esimerkiksi tiedon visualisointitaitosi tulevat ottamaan kehittymisaskeleita yllättävänkin nopeasti!

Sitä paitsi järjestelmien opiskelun ei tarvitse olla työlästä puurtamista. Harjoituksia voi tehdä joustavasti omalle työpaikalle ja hyötyä suoraan opintojakson annista paitsi nopeamman ja helpomman työskentelyn myös parempien päätösten muodossa. Mutta on näistä työkaluista hyötyä opiskelussakin.

Tule ja ota selvää!

Opintojakson opettaja Niklas Visanko PeopleFinderissa
Liiketoiminnan kehittämisen tutkintovastaava Raisa Varsta PeopleFinderissa

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Pasi Puustinen - kokemuksia ensimmäisestä opiskelusyksystä

Pasi Puustinen, Liiketoiminnan kehittäminen

Nimeni on Pasi Puustinen, 30-vuotias myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Olen työskennellyt panimoalalla erinäisissä tehtävissä viimeisten vuosien aikana. Vapaa-ajalla tykkään juosta, maistella hyviä oluita, matkustella aina kun mahdollista sekä soitella yhdessä bändini kanssa.

Olen aiemmin suorittanut AMK:ssa Palveluliiketoiminnan restonomitutkinnon. Valmistumisen jälkeen olen toiminut mm. ketjumyynti- ja projektipäällikön tehtävissä. Vaikka kummassakaan tehtävässä ei olla suoraan kenenkään esimies, ihmisten johtaminen on osa työnkuvaa. Tehtävät ovat myös suhteellisen vaativia ja vahva liiketaloudellinen osaaminen on edellytys. 

Hain Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, koska olen kiinnostunut ihmisten johtamisesta ja tulevaisuuden tavoitteissani on toimia esimiesasemassa. Ylemmät AMK -opinnot edesauttavat tavoitteisiin pääsemistä ja osoittavat samalla myös kehittymishalua myös työnantajani suuntaan. Koulutuksesta saan valmiuksia esimiehenä toimimiseen, muutosjohtamiseen ja muuttuvan liiketoimintaympäristön kehittämiseen. 

Opiskelen nyt toista lukukautta ja olen saanut paljon uusia näkökulmia teemoihin ja syvempää liiketaloudellista ymmärrystä. Opiskelijatoverini tulevat erilaisista ammateista, pienistä ja suurista organisaatioista. Keskustelut eri ihmisten kanssa laajentavat omaa ajattelua.

Ammattikorkeakouluun hakiessani päätin keskittyä päätoimisesti opiskeluun. Näen koulutuksen suurena investointina itseeni ja halusin siksi varmistaa, että saan siitä kaiken mahdollisen irti. Parhaiten tämä onnistuu opintovapaalla ilman samanaikaista työssäkäyntiä. Olen ollut erittäin tyytyväinen päätökseeni. Tavoitteeni on valmistua tämän vuoden aikana ja opinnäytetyöprosessi etenee jo hyvää vauhtia.

Suosittelen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaa kaikille, jotka haluavat vahvistaa esimiestaitojaan ja kasvattaa liiketaloudellista osaamista sekä ymmärrystä alati muuttuvassa maailmassa. 

Pauliina Pietilä - YAMK-opinnoista vauhtia uralle

Pauliina Pietilä, Liiketoiminnan kehittäminenOlen työskennellyt tradenomiksi valmistumisen jälkeen koko urani monipuolisissa HR-tehtävissä eri yrityksissä. Samaan aikaan aloittaessani YAMK-opintojani aloitin uudessa työpaikassa HR Business Partnerina. Motiivina opintoihini oli muodollinen ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyys, joka vaaditaan moniin tästä haastavampiin työtehtäviin.

Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-opinnot olivat mielestäni hyödyllisiä varsinkin oman urani kannalta. Kokemus työelämästä auttoi jo valmiiksi ymmärtämään monia asioita syvemmin sekä katsomaan asioita laajemmalta näkökannalta. Parasta opinnoissa oli ehdottomasti verkostoituminen ja opiskelijakaverit, joilta sain paljon uusia näkökulmia työelämään.

Opiskelujen ja uuden työn yhdistäminen sujui kivuttomasti. Olin tehnyt päätöksen, että arkisin osallistun vain lukujärjestyksen mukaisille luennoille. Itsenäiselle opiskelulle ja koulutehtävien tekemiselle pyhitin aikaa toisena viikonlopun päivistä. Hoidin hommat heti alkuun pois alta. Lisäksi suurena etuna oli opinnäytetyön aiheen päättäminen heti alkuun, jolloin opintojaksojen aikana tehdyt tehtävät sai linkitettyä opinnäytetyöhön. Itse valmistuin etuajassa – reilun vuoden jälkeen aloituksesta.

Suosittelen YAMK-opintoja kaikille, jotka haluavat syventää opintojaan sekä laajentaa ja päivittää näkemystään. Opintojen jälkeen olen saanut jo ylennyksen Senior HR Business Partneriksi. Tästä huolimatta aion tulevaisuudessa suunnata kohti vieläkin haastavampia ja monipuolisempia HR-tehtäviä.

Joonas Kopperi - Työelämälähtöistä opiskelua ja verkostoitumista

Joonas Kopperi Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaHain alkuvuodesta 2016 Metropolian Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, sillä halusin suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon töiden ohessa ja oppia tuntemaan eri alojen asiantuntijoita. Ennen syksyn opintojen alkamista hieman hirvitti, että miten saan kokoaikaisen työn ja iltaopiskelun yhdistettyä muutenkin suhteellisen hektiseen elämääni. Vaikka opiskeluasioiden parissa kuluu muutamat illat viikolla ja osin myös aikaa viikonlopusta, en ole kuitenkaan kokenut opiskelun ja työn yhteensovittamista turhan raskaana.

Mielestäni Metropoliassa on hyvin osattu huomioida ylemmän AMK -opiskelijoiden monipuolinen työelämätausta, ja oppimistavat ovat selkeästi suunniteltu juuri meille sopivaksi. Tyypillisesti tunnit sisältävät teoriaosuuden, keskustelua ja teorian yhteensovittamisen omiin kokemuksiin sekä teorian käytäntöön viemisen.

Usein lähiopetusillat ovat jopa sangen piristäviä ja antoisia tilaisuuksia, koska pääsemme keskustelemaan opiskeluasioista toisten ammattilaisten kanssa. On mukava kuulla opiskelukavereilta, miten teoriaa sovelletaan käytännössä eri organisaatiossa, ja tämä onkin ehdottomasti ylemmän AMK -opiskelun parhaita puolia. Ryhmässämme on ammattilaisia eri organisaatiotasoilta, toimialoilta ja tehtävistä, joten näkökulmia teoriaan saadaan hurjasti lisää, kun asioita voi peilata 20-30 eri organisaation ammattilaisten kanssa. Käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoituminen ovat selkeästi ylempien AMK-opintojen keskiössä Metropoliassa.

Hanna Rantanen - Joustavaa opiskelua työn ohella

Hanna Rantanen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaSuoritin kansainvälisen kiinteistöliiketalouden tutkinnon Jyväskylän AMK:ssa. Opintojeni loppuvaiheessa työskentelin esimiestehtävissä myyntialalla. Tämän jälkeen olen toiminut kasvavassa sairaalasuunnitteluun erikoistuneessa arkkitehtitoimistossa talous- ja markkinointipäällikkönä monipuolisten työtehtävien parissa. Aloitin ylemmän AMK -tutkinnon opinnot syksyllä 2016 Vantaan Myyrmäen kampuksella Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa syventääkseni ammatillista osaamistani.

Ennen ylemmän AMK:n opintoja olin ollut yhtäjaksoisesti työelämässä noin 6 vuotta. Tunsin tarvetta jatko-opinnoille lähinnä itseni kehittämisen vuoksi. Lisäksi työnkuvan jatkuva laajentuminen nykyisessä työpaikassani sekä nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat trendit työelämässä haastoivat oppimaan uutta.

Parasta opinnoissani on ollut hyvä ja monipuolinen kurssivalikoima, joka painottuu ajankohtaisiin työelämän toimintamalleihin ja trendeihin. Lisäksi eri työtaustoista tulevat kurssikaverit innostavat ja tukevat opinnoissa.

Opiskelu työn ohella vaatii luonnollisesti aikaa ja energiaa, mutta kaikki on järjestettävissä, jos niin päättää. Opiskelu on joustavaa ja tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi sujuvasti työn ohella. Myönteinen asenne ja motivaatio opiskelua kohtaan on omalla kohdallani auttanut työn ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Suosittelen ylempää AMK-tutkintoa niille, jotka tuntevat tarvetta uuden oppimiseen, tai nykyisen tietämyksen päivittämiseen sekä oman osaamisensa kehittämiseen. Aikuisopiskelu on mukavaa ja antoisaa. Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelma on jo ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella opettanut uusia tapoja ja toimintamalleja sovellettavaksi työelämään. Tulevaisuudessa suuntaan omalla urallani eteenpäin kansainvälisiin kehitystehtäviin.

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2022 yhteishaussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin.