Vaikuttavuuskatsaus 3/2022

Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 26,6 miljoonaa euroa pienentyen 3,3 % vertailukaudesta (Q3/2021; 27,5 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 80,9 miljoonaa euroa pienentyen 0,4 % edellisvuodesta (Q1-Q3/2021; 81,3 M€).

 • Kolmannen kvartaalin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa laskien edellisvuoden vastaavasta kaudesta 73,3 % (Q3/2021; 5,5 M€). Tammi-syyskuun tulos oli 1,6 miljoonaa euroa pienentyen 80,5 % edellisvuodesta (Q1-Q3/2021; 8,3 M€). Tulosta laskivat erityisesti suunniteltu henkilöstökulujen kasvu, toimitilakulujen nousu sekä vertailuvuoden 2021 normaalia pienempien toimintakulujen palautuminen vähitellen normaalia toimintaa vastaavalle tasolle.

 • Oppimistoiminnan liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa pienentyen 1,7 % vertailukaudesta (Q3/2021; 22,1 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 64,4 miljoonaa euroa pysyen edellisvuoden tasolla (Q1-Q3/2021; 64,3 M€).

 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa pienentyen 6,7 % vertailukaudesta (Q3/2021; 4,4 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa pienentyen 5,5 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1-Q3/2021; 13,4 M€).

 • Liiketoiminnan liikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa laskien 24,1 % vertailukaudesta (Q3/2021; 1,0 M€). Lasku johtui pääasiassa jaksotuseroista viime vuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa kasvaen 10,0 % edellisvuodesta (Q1-Q3/2021; 3,5 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Vuoden kolmannella kvartaalilla lanseerasimme Metropolian uuden arvoperustan. Uudessa arvoperustassa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat kantavia teemoja. Uusi arvoperustamme on: Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti. Ratkaisukeskeisesti, uudistuvalla osaamisella, inhimillisellä otteella. Syyskuussa aloitimme Metropolian eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) määrittelemisen. Eettiset periaatteet perustuvat arvoihimme ja ohjaavat meitä toimimaan oikein sekä tekemään oikeita päätöksiä arjessamme. Määrittelemistyötä teemme kuluvan syksyn aikana koko korkeakouluyhteisöä osallistaen erilaisissa työpajoissa, foorumeissa sekä verkkokyselyn avulla.

Ratkaisijakorkeakouluna haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa ratkaisemalla suuria haasteita yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Menestyimme erinomaisesti kevään 2022 EAKR-rahoitushaussa. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet kuusi TKI-hanketta tukevat vihreää siirtymää. Uusissa TKI-hankkeissa kumppaneinamme ovat muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteen laitos, Forum Virium Oy Helsinki, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Vantaan kaupunki ja 3AMK-kumppanit Haaga-Helia ja Laurea.

Kolmannella kvartaalilla ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien toiminnassa erityisesti keskityttiin tukemaan EU:n ilmastoneutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Metropolian EU-tason korkeakouluverkoston U!REKAn (Urban Research and Education Knowledge Alliance) yhteistyötä lähdettiin syventämään valmistelemalla hakemusta U!REKAlle Eurooppalainen yliopisto –statuksen saamiseksi. Metropolian johdolla valmisteltavassa haussa U!REKA haluaa erottautua muista hakijakonsortioista antamalla tukensa EU:n ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit missiolle. Missiossa korostetaan kaupunkialueiden keskeistä roolia EU:n vihreän siirtymän mahdollistamisessa.

Syyskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön välitarkasteluvierailulla tavoitteena oli selkeyttää ministeriön näkymää korkeakoulun ja sen toimialueen erityishaasteista ja kehityssuunnasta, varmistaa korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden suunnassa eteneminen sekä tukea johtoa korkeakoulun strategisessa kehittämisessä. Välitarkastelun viitekehikkona toimivat hallituksen kestävyystiekartasta ja korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmasta johdetut strategiset tavoitteet. Metropolian strategiset valinnat vastaavat hyvin OKM:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vierailulla tavattiin johdon, henkilöstön, opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun sidosryhmien edustajia sekä tutustuttiin Metropolian HyMy-kylään ja SmartLabiin.

Olemme valmistautuneet kuluvan vuoden ajan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) marraskuussa 2022 toteuttamaan Metropolian kansainväliseen auditointiin. Elokuussa toimitimme Karville auditointiprosessiin kuuluvan itsearviointiraportin, joka kertoo Metropolian toiminnasta ja laatujärjestelmämme toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

Ukrainan tilanne ja Metropolian toiminta

Metropoliassa järjestettiin elokuussa 2022 valtakunnallinen valintakoe Suomessa tilapäisesti Venäjän sodan vuoksi oleville ukrainalaisille, jotka hakivat Ukrainan korkeakouluihin. Kokeeseen osallistui lähes 70 ukrainalaista. Koe järjestettiin Ukrainan Suomen suurlähetystön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön tuella.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Suomessa tilapäistä suojelua saavien henkilöiden koulutustarjontaa kehitettiin kolmannen kvartaalin aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut useita hankkeita, joiden avulla koulutustarjontaa on voitu lisätä. Maahanmuuttajien valmentavissa opinnoissa vahvistetaan henkilöiden korkeakouluvalmiuksia, Here Ukraine -hankkeessa tavoitteena on tukea Ukrainan sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä jälleenrakentamista ja Oodi-hankkeessa vahvistetaan ohjelmistoalan osaamista.

Uusi opintojaksopalautejärjestelmä otettiin käyttöön syyskuussa. Opintojaksototeutuksesta käynnistyy automaattisesti loppupalautekysely kaikille toteutuksen opiskelijoille. Palautekysymysten teemoina ovat opintojen kuormittavuus ja opiskelijan kokemus oppimisesta, muun muassa oppimista tukevat ja estävät tekijät.

Oppimisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integraatiota eli TKIO:ta on viety eteenpäin erilaisissa kokoonpanoissa tavoitteena tuoda laajasti mukaan korkeakouluyhteisöä, esim. eri kohderyhmille suunnatut työpajat. Lisäksi Metropolian oman TKIO-reseptikirjan kirjoittajakutsu on auki. Kirjan tavoitteena on nostaa esiin ja jakaa olemassa olevia TKIO-käytänteitä. Yksi arjen esimerkki toimivasta käytänteestä on ICT ja tuotantotalouden osaamisalueen ja tietohallintoyksikön yhteistyö opiskelijan intran kehittämisessä. Tiedolla johtamisen kurssin opiskelijat antavat kurssityönä sekä arvokasta palautetta opiskelijan intrasta että saavat käytännön kokemusta ja osaamista digitaalisen palvelun kehittämisessä.

Oppimistoiminnan ja korkeakoulupalveluiden kuukausittainen yhteinen uutiskirje on ilmestynyt vuoden 2022 alusta. Kirjeeseen on koottu tiiviiksi paketiksi keskeisimpiä työn alla ja tulossa olevia asioita ja tapahtumia. Uutiskirje on saanut paljon myönteistä palautetta ja kehittänyt näiden toimintojen osalta sisäisen tiedon liikkumista ja yhteistä jakamista Metropoliassa.

Vuoden kolmannella kvartaalilla Metropoliassa oli AMK-tutkintoon valmistuneita (1 697) 8,1 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. YAMK-tutkintoon valmistuneita (342) oli 0,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (291 710) oli 6,8 % pienempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jatkuvan oppimisen opintopisteitä kertyi kolmannen kvartaalin loppuun mennessä 262 770, mikä on 11,3 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Vuonna 2022 panostetaan erityisesti ilmiölähtöisen oppimisen, innovaatiokeskittymien ja yhteistyöalustojen tiiviiseen yhteistyöhön.

Ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien toiminnassa on erityisesti keskitytty tukemaan EU:n ilmastoneutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Metropolian EU-tason korkeakouluverkosto U!REKAlle haetaan Eurooppalainen yliopisto -statusta. Hakua valmistellaan Metropolian johdolla ja haussa U!REKA haluaa erottautua muista hakijakonsortioista antamalla tukensa EU:n ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missiolle. Missiossa korostetaan kaupunkialueiden keskeistä roolia EU:n vihreän siirtymän mahdollistamisessa.

Sota Ukrainassa on edelleen kiihdyttänyt energia-alan murrosta ja tarvetta tuottaa uusia energiaratkaisuja, jotka myös tukevat kansallisia ja EU-tason hiilineutraalisuustavoitteita. Nopea murros edellyttää sitä, että energia-alalla työskentelevät saavat uusiin vihreisiin teknologioihin liittyvää koulutusta. Tähän jatkuvan oppimisen tarpeeseen tuottaa ratkaisuja FrEE – Framtidens EnergiExpert – Tulevaisuuden energiaosaajat hiilivapaaseen kasvuun –hanke, joka tarjoaa koulutusmahdollisuuksia Uudenmaan pienille ja keskisuurille yrityksille ja yrittäjille. EU-tasolla vastaavaan osaamishaasteeseen vastataan Horizon Europe -hankkeessa Skill to boost innovation and professional fullfilment in a sustainable economy.

Metropolia menestyi erinomaisesti kevään 2022 EAKR-rahoitushaussa. Myönteisen rahoituspäätöksen saivat seuraavat vihreää siirtymää tukevat hankkeet:

 • Carbon Busters, Pilot Green - Vihreän infran kokeiluympäristöt
 • Urban&Local - Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi
 • Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa
 • VALUE – Vantaan alueellinen ennakointimalli
 • BLOCKCC – Energiakorttelit, alueelliset toimintamallit ilmastonmuutokset hillitsemiseksi
 • Kaikki muovi kiertää - Aluekokeiluilla käytäntöön

Carbon Busters –hanke käynnistää Hiilitallin toiminnan Myyrmäen kampuksella. Hiilitalli on toiminta-alusta, joka konkreettisesti edistää ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen liittyviä toimia ja osaamista.

Uusissa TKI-hankkeissa Metropolian kumppaneina ovat muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteen laitos, Forum Virium Oy Helsinki, Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Vantaan kaupunki ja 3AMK-kumppanit Haaga-Helia ja Laurea. Metropolian kykyä pitkäjänteiseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan yhteistyöhön kumppaneiden kanssa tukee Metropolian oman kumppanuusmallin valmistelu. Mallia valmistellut työryhmä on saanut ensimmäisen vaiheen valmiiksi, jossa on määritelty kahdenvälisen kumppanuuden kriteerit. Työryhmä jatkaa työtään monenkeskisen yhteistyön eli ekosysteemiyhteistyömallin kriteerien määrittelyllä.

Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymässä käynnistettiin uutena avauksena Drone-koulutus, jonka hyvä vetovoima on osoittanut koulutuksen ajankohtaisuuden ja tarpeen. Valtakunnallisesti Drone-koulutusta on vähän tarjolla, ja tähän on selkeä kysyntä. Yhdessä TE-keskuksen kanssa järjestettyyn koulutukseen oli noin 100 hakijaa, joista valittiin 14 osallistujaa.

TKIO-toiminnan edistymistä seurataan muun muassa innovaatiokeskittymissä suoritettujen opintopisteiden määrällä, joka oli kolmannen kvartaalin lopussa 20 158 opintopistettä ja 150,4 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kokonaan tai osittain innovaatiokeskittymissä suoritettujen opintopisteiden prosenttiosuus kaikista suoritetuista opintopisteistä oli kolmannen kvartaalin lopussa 5,4 %. Mittari on uusi ja vertailutietoa edellisiltä vuosilta ei vielä ole.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen kokonaisuus sisältää Metropolian oman toiminnan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi vaikuttavuusnäkökulman eli sen, miten varmistetaan tulevaisuuden kestävän kehityksen osaaminen sekä ratkaisut globaaleihin haasteisiin. Kestävä kehitys viedään läpileikkaavaksi kaikkeen Metropolian koulutustarjontaan ja kestävän kehityksen ratkaisuja luodaan Metropolian innovaatiokeskittymissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Metropolian arvot uudistettiin keväällä 2022 osallistaen koko korkeakouluyhteisöä. Uusi arvoperusta lanseerattiin korkeakouluyhteisölle syyskuussa. Uudessa arvoperustassa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat kantavia teemoja. Uusi arvoperusta on: Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti. Ratkaisukeskeisesti, uudistuvalla osaamisella, inhimillisellä otteella. Jotta arvot eivät jäisi vain huoneentauluksi, aloitettiin syyskuussa Metropolian eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) muodostusprosessi. Eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät yhteiset pelisäännöt, eli miten organisaatiossa toimitaan ja miten ei toimita. Alkusyksystä työ aloitettiin työpajoilla ja lisäksi periaatteita rakennetaan verkkokyselyn ja olemassa olevien foorumeiden avulla syksyn aikana.

Metropolian tavoitteena on, että kaikki metropolialaiset, eli meiltä valmistuvat opiskelijat sekä henkilöstö, ovat kestävän kehityksen osaajia. Jotta kestävä kehitys voidaan viedä kaikkeen koulutukseen, kartoitetaan ensin, miten kestävä kehitys näkyy tällä hetkellä Metropolian tutkinto-ohjelmissa ja miten sen teemoja voisi jatkossa lisätä. Kaikki Metropolian tutkinto-ohjelmat arvioidaan vuoden 2022 aikana ja alustavat suunnitelmat kestävän kehityksen integroimisesta opetukseen tehdään loppusyksystä.

Metropolian yhtenä yhteisistä tavoitteista vuodelle 2022 on, että 90 % henkilöstöstämme suorittaa kestävän kehityksen kurssin. Kurssi lanseerattiin helmikuun puolivälissä ja suoritusmääriä seurataan yksiköittäin. Syyskuun loppuun mennessä kurssin oli suorittanut 453 henkilöä, eli 44 % henkilöstöstä.

Metropoliassa toimii vastuutahoittain edustuksellinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus -työryhmä. Työryhmä seuraa ja edistää Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista, järjestää tapahtumia ymmärryksen lisäämiseksi monimuotoisuudesta ja käsittelee ajankohtaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita korkeakouluyhteisössä. Työryhmä tekee parhaillaan Fibs ry:n moninaisuusjohtamisen itsearviointityökalulla arviointia, jotta paremmin tunnistettaisiin yhdenvertaisuuden ja moninaisuusjohtamisen kannalta kehitettäviä asioita. Työkalussa arvioidaan mm. organisaation sitoutumista ja moninaisuusjohtamisen prosesseja huomioiden henkilöstö- ja opiskelijanäkökulmat. Syksyllä päivitetään Metropolian tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja moninaisuussuunnitelma vuosille 2023-2024.

Kestävä kasvu

Metropolian strateginen tavoite kestävä kasvu koskee kaikkia Metropolian ydintoimintoja. Oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan kestävällä kasvulla varmistetaan Metropolian taloudelliset toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Elokuussa pidettiin kestävän kasvun teemapäivä. Korkeakoulujen kestävästä kasvusta ja sen mahdollisuuksista kertoivat Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Kosonen ja Sitrassa kestävyysratkaisuja johtava Mari Pantsar. Lisäksi keskusteltiin tekoälyn hyödyntämisestä kestävän kasvun näkökulmasta.

Oppimistoiminnan osalta kolmannen kvartaalin AMK-tutkintojen määrä laski (-8,1 %) ja YAMK-tutkintojen määrä (+0,3 %) sen sijaan kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaupallisen TKI-toiminnan osaamisen vahvistaminen on yksi strategisen kehittämisen painopisteistä kestävän kasvun varmistamiseksi. Tammi-syyskuun toteuma on 170 000 euroa.

Lukuvuosimaksullisten määrän kasvattamisessa onnistuttiin, syksyn lukuvuoden käynnistyessä EU/ETA alueen ulkopuolelta tulleiden opiskelijoiden määrä oli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Myös tilauskoulutuksissa on selkeää kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Tavoite kasvattaa merkittävästi opiskelijarekrytoinnin agenttiverkostoa lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi on toteutumassa. Useita uusia agenttisopimuksia viimeisteltiin ja allekirjoitettiin kolmannen kvartaalin aikana.

Ajankohtainen energia-alan osaaminen vahvistuu Eltel Networks Oy:n kanssa solmitun Työelämäyhteistyösopimuksen myötä.

Ihmiset ja kulttuuri

Metropolian uudistumisen avaintekijänä on ihmislähtöinen kulttuuri. Ihmislähtöisyys on toimintamme perusta. Metropolia tavoittelee ketterää ja kokeilevaa arjen tehokkuutena näyttäytyvää toimintakulttuuria. Työskentelemme yhteisöllisesti ja osallistuvasti pyrkien lisäämään dialogista ja moninaisuutta arvostavaa toimintakulttuuria, jossa työtä tehdään vahvuuksiemme kautta joustavasti muuttuvissa kokoonpanoissa.

Metropolian henkilöstön osaamisen kehittyminen pohjautuu strategiaan. Strategiassa tunnistettuja painopisteitä ovat muun muassa digitalisaation hyödyntäminen, kestävä kehitys ja kasvu sekä työyhteisötaidot mukaan lukien johtaminen ja esihenkilötyö. Kvartaalin kolme aikana jatkettiin edelleen projektipäällikkökoulutuksia, koko henkilöstölle suunnattua kestävän kehityksen valmennusohjelmaa, digiopekoulutuksia sekä digimentoritoimintaa. Samoin tehtiin päätös loppuvuonna 2022 käynnistyvästä esihenkilöiden toimintavalmiuksien ja osaamisen kehittämiseen tähtäävästä ohjelmasta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintojen maksuttomasta avaamisesta koko henkilölle vuoden 2023 alusta.

Metropolian People Power -prosessi toteuttaa jatkuvan parantamisen ideaa, jossa vuosittain kerätään tietoa henkilöstökokemuksen tilasta, käsittellään tuloksia yhdessä organisaation eri tasoilla sekä sovitaan kullakin tasolla tärkeimmistä kehittämiskohteista- ja toimenpiteistä. Kehittämistoimien asettamista ja toteuttamista seurataan People Power -seurantajärjestelmässä (Cixtranet) sekä kuukausittain järjestettävissä johdon infotilaisuuksissa.

Keväällä tehdyn People Power -henkilöstökyselyn tulosten käsittely ja erityisesti tulosanalyysiin perustuvien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu jatkui alkusyksystä. Vuoden 2022 kyselyn perusteella oli kolmannen kvartaalin loppuun mennessä määritelty yksiköissä ja tiimeissä yhteensä 77 kehittämistoimenpidettä, joista 62 lukuvuoden alkamisen jälkeen. Samoin meneillään oli vielä 60 vuonna 2021 määritellyistä yhteensä 103 kehittämistoimenpiteestä. Näistä 19 oli saatettu valmiiksi lukuvuoden alkamisen jälkeen. Suosituimmat yksiköiden ja tiimien kehittämiskohteet liittyvät toimintakulttuurin ja työn hallinnan kehittämiseen.

Metropolia-tasolla tunnistettiin jo viime vuonna tärkeimmiksi kehitysteemoiksi johdon ja keskijohdon välisen luottamuksen rakentaminen ja yksiköiden välisen yhteistyön edistäminen. People Power -prosessissa on osallistettu ja kuultu laajalti henkilöstöä, esihenkilöitä ja yksiköiden johtotiimejä ja koottu yhteen näkemyksiä sekä ehdotuksia valittujen teemojen kehittämiseksi. Tavoitteen edistämiseksi nyt asetut Metropoliatason toimenpiteet liittyvät arvostuksen kulttuurin rakentamiseen koko organisaatioon, yhteisten raamien ja reunaehtojen määrittämiseen Metropolian johtamis- ja esihenkilötyölle, keskijohdon roolin ja osaamisen vahvistamiseen sekä muutoksen inhimillisen puolen johtamisen kehittämiseen.

Metropolian strategisessa henkilöstösuunnitelmassa on todettu strategian ja toimintaympäristön asettamat vaateet tarkastella osaamisen joustavaa käyttöä siten, että resurssit eivät ole yksittäisten yksiköiden omistuksessa vaan Metropolian yhteisiä voimavaroja. Työn organisoinnissa tavoitteena on purkaa epätarkoituksenmukaisia kontrolleja ja siirtyä kohti tiedolla johtamista. Näiden tavoitteiden edistämiseksi on käynnistetty työajan suunnittelun ja seurannan kehittämishanke. Hankkeessa kartoitetaan työn organisoinnin ja suunnittelun sekä seurannan nykytila ja tunnistetaan keskeisimmät kehittämislinjat ja -tarpeet. Loppuvuoden 2022 aikana hankkeessa edetään selvitysvaiheessa, jossa eri toimijoita kuullaan laajasti. Lisäksi käynnissä on innovaatiokeskittymien ohjausmallin kehittäminen, jonka yhteydessä luodaan toimivan osaamisen resursointimalli innovaatiokeskittymien toimintaan.

Digitalisaatio

Digitalisaatio on keskeinen Metropolian uudistumisen mahdollistaja. Digikyvykkyyttä kehitetään jatkuvasti, verkko-opintotarjontaa laajennetaan sekä rakennetaan uusia ratkaisuja muun muassa analytiikan hyödyntämiseksi tiedolla johtamisessa ja toiminnan tehostamisessa. Metropoliassa opitaan ja työskennellään moderneissa ympäristöissä.

Tiedolla johtamisen työkaluja ja järjestelmiä kehitetään Metropoliassa systemaattisesti eri toimintojen tueksi. Tätä työtä edistävät säännöllisesti kokoontuvat tiedolla johtamisen projektiryhmä ja ohjausryhmä. Oppimistoiminnassa on tekoälyä hyödyntäen verrattu opintosuunnitelmien sisältöjä saatavilla olevaan työmarkkinadataan. Tällä on pyritty parantamaan opetussuunnitelmien kuvaamisen laatua, jotta voidaan paremmin vastata työmarkkinoiden tarpeisiin sekä käyttää samoja osaamiskuvauksia, joita työpaikkojen kuvaamisessa käytetään. Tällöin myös opetuksen sisältöjä voidaan kehittää paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin. Kehitettyjä järjestelmien ja työkalujen käyttöönottoa edistettiin kestävän kasvun teemapäivässä elokuussa.

Digistudiot saatiin alkuvuodesta avauskuntoon ja avajaisia vietettiin syyslukukauden alussa. Erityisesti podcastien tuotanto digistudioissa on ollut suosittua. Syyskuun loppuun mennessä MetroPodiassa julkaistuja podcasteja on tehty 42, mikä on lähes tuplamäärä edellisvuoteen verrattuna. Syyskuussa käynnistettiin digistudioiden palvelukonseptin tuotteistaminen.

Digiope 1-2-3 -koulutukset käynnistyivät kesätauon jälkeen. Tavoitteena on, että koko opetushenkilöstö on suorittanut vähintään digiope 1 -koulutuksen. Koko henkilöstön digitaitojen kehittämisessä ja sparraamisessa tukee myös digimentoriverkosto. Digiope 3 -kokonaisuuden konseptointi jatkui alkusyksystä.

Digivisio 2030 on korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa. Metropolia jatkaa hankkeen vastuukorkeakouluna yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Metropolialla on yhteyshenkilöt kaikissa hankkeen työpaketeissa ja kehitysjohtaja Eeva Viitanen on hankkeen ohjausryhmän jäsen. Metropolian muutoskoordinaattori digivisiohankkeelle nimettiin syyskuussa ja työ muutossuunnitelman ensimmäisen version koostamiseksi on aloitettu.

Metropolian jatkuvan oppimisen kehittämisessä on huomioitu myös Digivision tuleva vaikutus. Tutkintojen kehittämissuunnitelmien ja pedagogisten linjausten teemoina ovat avoimuus ja modulaarisuus, joiden kautta sisältöjen ja toteutustapojen toivotaan kehittyvän jatkuvalle oppijalle soveltuviksi lähi- ja digitoteutuksiksi. Tutkintovastaaville järjestettiin syksyllä aiheesta työpaja, jossa Digivision edustajat olivat mukana. Opettajatiimeillä on myös mahdollisuus hakea lisäresurssia digikehitysprojekteihin, joissa omia opintojaksoja monipuolistetaan digitaalisilla työvälineillä. Haku toteutettiin nyt kolmannen kerran ja projektit valitaan lokakuussa.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian tulos Q3/2022
TULOSLASKELMA
(1 000 €)
Q3Q1-Q3
20222021Ero20222021Ero
LIIKEVAIHTO26 59427 496-90280 91981 260-341
Henkilöstökulut-16 173-15 514-658-51 166-49 130-2 037
Toimitilakulut-3 648-2 935-713-10 658-10 473-185
IT-kulut-844-727-117-2 318-2 34224
Materiaalit ja palvelut-819-643-176-2 484-2 467-17
Toiminnan muut kulut-1 428-136-1 291-4 552-2 928-1 623
KÄYTTÖKATE3 6837 540-3 8579 74113 920-4 179
Poistot-1 942-2 128186-5 983-6 136153
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 7415 412-3 6713 7587 785-4 027
Rahoitustuotot ja -kulut-32062-382-2 214304-2 518
Tilinpäätössiirrot ja verot48331569186-117
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 4695 507-4 0381 6138 275-6 662
Investoinnit1 1791 512-3332 2624 130-1 868
Henkilöstö9939573699395736
josta määräaikaiset1731551817315518

Metropolian liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 26,6 miljoonaa euroa laskien edellisvuodesta 3,3 % (Q3/2021; 27,5 M€). Kolmannen kvartaalin tulos oli 1,5 miljoonaa euroa pienentyen 73,3 % edellisvuodesta (Q3/2021; 5,5 M€). Merkittävimmät syyt tuloksen heikkenemiseen edellisvuoteen verrattuna olivat toimitilakulujen sekä henkilöstökulujen kasvu. Tammi-syyskuun tulos oli 1,6 miljoonaa euroa, ja oikaistu tulos oli 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2022 kuuluvan tulorahoituksen.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat kolmannella kvartaalilla yhteensä 24,9 miljoonaa euroa ollen 12,5 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella (Q3/2021; 22,1 M€). Henkilöstökulut olivat kolmannella kvartaalilla 16,2 miljoonaa euroa kasvaen 4,2 % edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 60,8 % liikevaihdosta (Q3/2021; 56,4 %). Toiminnan muut kulut olivat vertailukaudella Q3/2021 tavanomaista pienemmät johtuen huomattavasta aiemmin tehtyjen kuluvarausten purkamisesta kauden aikana.

Ydintoimintojen liikevaihdot

Oppimistoiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 21,7 miljoonaa euroa pienentyen 1,7 % edellisvuodesta (Q3/2021; 22,1 M€). OKM-rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,8 miljoonaa euroa pienentyen 8,9 % edellisvuodesta (Q3/2021; 2,0 M€). Tähän vaikutti erityisesti avoimen amk:n tuottojen lasku viime vuoden poikkeuksellisen suurista tuotoista (OKM-kompensoitu maksuton koulutus). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 64,4 miljoonaa euroa pysyen edellisvuoden tasolla (Q1-Q3/2021; 64,3 M€). Tästä ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 4,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021; 4,5 M€).

TKI-toiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 4,1 miljoonaa euroa laskien 6,7 % edellisvuodesta (Q3/2021; 4,4 M€). Ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,6 miljoonaa euroa kasvaen 19,5 % edellisvuodesta (Q3/2021; 1,3 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa laskien 5,5 % edellisvuodesta (Q1-Q3/2021; 13,4 M€). Tästä ulkopuolisen tulorahoituksen osuus oli 5,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021; 4,1 M€).

Liiketoiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 0,7 miljoonaa euroa laskien 24,1 % edellisvuodesta (Q3/2021; 1,0 M€). Lasku johtui pääasiassa jaksotuserosta viime vuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 3,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021; 3,5 M€). Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo oli tammi-syyskuussa 0,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021; 0,6 M€) sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan kaupan. Ulkomaankaupan kokonaisarvo oli kolmannella kvartaalilla 0,3 miljoonaa euroa (Q3/2021; 0,1 M€) ja tammi-syyskuussa 1,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2021; 0,9 M€) sisältäen myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksut. Liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan tilikauden aikana sekä kotimaan myynnin että ulkomaankaupan osalta.

Liikevaihto k€Tot. 1-9/2022Tot. 1-9/2021Ero
Metropolia yhteensä80 91981 260-341
Oppimistoiminta64 38664 33848
- OKM-perusrahoitus56 43355 2841 150
- OKM-strategiarahoitus3 2004 601-1 401
- Ulkopuolinen rahoitus4 7544 454300
Tutkintotoiminta51 75048 7532 996
Maksullinen oppimistoiminta7 0418 286-1 246
Muut5 5967 299-1 703
TKI12 69213 432-740
- OKM-perusrahoitus7 3508 597-1 247
- OKM-strategiarahoitus295735-441
- Ulkopuolinen rahoitus5 0484 100948
Julkinen kilpailtu TKI4 8773 8291 048
Kaupallinen TKI170271-101
Liiketoiminta3 8413 490351
- Kotimaa3 1302 919211
- Ulkomaat711571140
Maksullinen liiketoiminta (sis. lukuvuosimaksulliset)4 4133 770643

Tase

TASE (1 000 €)30.09.202231.12.2021Ero
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet11 62912 646-1 017
Aineelliset hyödykkeet10 57913 283-2 704
Sijoitukset17 11218 203-1 090
Pysyvät vastaavat yhteensä39 32044 132-4 812
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset5491172-623
Lyhytaikaiset saamiset5 3575 007350
Rahoitusarvopaperit28 16329 023-859
Rahat ja pankkisaamiset10 4326 8883 545
Vaihtuvat vastaavat yhteensä44 50142 0902 412
VASTAAVAA YHTEENSÄ83 82186 221-2 400
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset1 0381 226-188
SVOP -rahasto6 4806 4800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)42 99935 7797 220
Tilikauden voitto (tappio)1 6207 220-5 600
Oma pääoma yhteensä56 73755 3051 432
Pakolliset varaukset1 5632 198-635
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat25 52228 719-3 196
Vieras pääoma yhteensä25 52228 719-3 196
VASTATTAVAA YHTEENSÄ83 82186 221-2 400