Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 50

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 5.–19.9.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Sinustako tieto- ja viestintätekniikan insinööri?

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • ohjelmointi
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • mediatekniikka
 • mobiilisovellukset
 • pelit
 • teollinen internet (IoT)
 • tietoverkot
 • tietoturva

Haluatko työn

 • jossa voit luoda uutta, esim. ihmisten arkea auttavia sovelluksia ja järjestelmiä
 • joka on käytännönläheistä, jatkuvasti kehittyvää ja innovatiivista
 • joka on kansainvälistä ja arvostettua
 • jossa on hyvät mahdollisuudet työllistyä

Opinnoissa on tekemisen meininki!

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen, yhdessä oppiminen ja projektimaisuus. Pääset soveltamaan opittuja teorioita käytäntöön esimerkiksi rakentamalla robotteja, tekemällä mobiilisovelluksia tai suunnittelemalla pelejä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Yhdessä on hauskempaa ja asiat oppii helpommin!

"Opiskelu tapahtuu porukalla ja tarvittaessa saa aina kavereilta apua ja vertaistukea, jos jokin aihe tuntuu hankalalta."

Opinnot sisältävät lähiopetusta, projektiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua alan yrityksissä. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämäprojekteissa.

Sinulla on mahdollisuus hyväksyttää tutkintoosi aiemmin hankkimaasi osaamista, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnot ja opiskelu

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostavat ammatillisen osaamisesi perustan. Opinnot koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: Mobiilit terveyssovellukset, Web-tekniikat ja digitaalinen media, Pelikehitys, Älykkäät Iot-laitteet. Opintojaksot sisältävät:

 • ammattiopintoja (mm. ohjelmointi)
 • matematiikkaa ja fysiikkaa
 • suomenkieltä ja viestintää
 • englannin kieltä ja viestintää
 • alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita
 • liiketoiminnan perusteita.

Ensimmäisenä opintovuonna opiskellaan tiimi- ja projektiryhmissä. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja tiimityöhön kaikkina opetusviikkoina ma-pe klo 9.00-16.00 välillä. Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä. Lomamatkoja ei tule varata uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolle tai opetusviikoille.

Hyvä opintomenestys edellyttää vastuunottoa omasta toiminnasta, ajanhallintataitoja sekä opiskeluun ja tiimityöskentelyyn sitoutumista ja panostamista.

Suositellaan, että opiskelijat käyttävät opinnoissaan omaa kannettavaa tietokonetta.

Mahdollista poissaolojaksoa esim. armeijan takia kannattaa harkita, koska poissaolo voi vaikeuttaa opintojen jatkamista.

Pääaineopinnot

Pääaine valitaan ensimmäisen opintovuoden lopussa. Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä vastaavaa osaamista. Aiemmin hankittu hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan.

 • Pääaine toteutetaan, jos riittävä määrä opiskelijoita valitsee pääaineen.
 • Pääaineeseen ei voida ottaa kuin tietty enimmäismäärä opiskelijoita. Mikäli pääaineeseen haluavia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään opintomenestystä ja tarvittaessa muita tutkinto-ohjelman määrittämiä tapoja.
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

HUOM! Kaikki pääaineet toteutetaan tammikuusta 2019 lähtien Espoon toimipisteessä.

Tammikuussa 2019 pääaineopinnot aloittaville on tarjolla kaksi pääainevaihtoehtoa:

 1. OHJELMISTOTUOTANTO
 2. HYVINVOINTI- JA TERVEYSTEKNOLOGIA

Tammikuussa 2020 pääaineopinnot aloittaville on tarjolla yksi pääainevaihtoehto: OHJELMISTOTUOTANTO. 

Syksyllä pääaineopinnot aloittavilla on tarjolla kaikki seitsemän pääainevaihtoehtoa. Katso pääaineiden kuvaukset ja opetuskieli alla olevasta pääainevalikosta.

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat ohjelmointitaidot ja hallitset joukon moderneja ohjelmointikieliä
 • tunnet käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnan perusteet sekä rajapinnat
 • tunnet uusimmat suunnittelumenetelmät, ohjelmointiympäristöt ja tietokantaratkaisut
 • hallitset ohjelmistosuunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaat soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät taloudelliset ja aikataululliset vaatimukset tietojärjestelmien kehitysprosessissa
 • ymmärrät ohjelmistokaupan, markkinoinnin ja tietotekniikan alan yritystoiminnan perusteet
 • pystyt soveltamaan osaamistasi ohjelmistotekniikan eri sovellusalueilla kuten pelialalla, mobiiliympäristöissä, web-/ pilvisovelluskehityksessä ja robotiikassa

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka (alustava tieto) ja opetuskieli
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

Pelisovellukset

Pelisovellukset pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:n
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi

Mobile Solutions

Mobiilisovellukset pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, englanti.

Smart Systems

Älykkäät järjestelmät -pääaineessa toimitaan avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvien laitteiden ja järjestelmien kanssa, joilla tehdään haastavia ohjelmointi- ja tuotekehitysprojekteja. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimitapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä.

Älykkäät järjestelmät pääaineen suorittaneena

 • osaat liittää sulautetun laitteen tai järjestelmän IP-verkkoon (Internet of Things, IoT) ja ymmärrät laitteen toiminnan osana laajempaa järjestelmää
 • hallitset sovelluskehityksen sulautetussa käyttöjärjestelmässä (Linux) sekä reaaliaikakäyttöjärjestelmässä (FreeRTOS)
 • osaat toteuttaa sulautetun järjestelmän ohjelmiston
 • hallitset modernien anturien toiminnan ja käytön osana älykästä järjestelmää
 • hallitset langattoman tiedonsiirron anturiverkoissa

Pääaineesta valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

Opiskeluun liittyviä projekteja ovat esimerkiksi:

 • Langattoman anturiverkon suunnittelu ja toteutus osana laajempaa kehittämishanketta.
 • Älykkään peliohjaimen sulautetun ohjelmiston kehitys sekä langattoman tiedonsiirron (Bluetooth Low Energy) toteutus mobiilille pelialustalle. 

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Espoo, englanti.

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Ihmisen terveyteen liittyvä toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Perinteisesti terveysteknologian ratkaisut ja palvelut ovat keskittyneet sairauksien hoitamiseen terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa näiden lisäksi keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja terveyspalveluiden parempaan asiakaslähtöisyyteen. Tämä aiheuttaa terveyteen liittyvän toimintaympäristön muuttumista entistä hajautetummaksi, esimerkiksi kotona tehtävien mittausten lisääntyessä. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien sähköisten ratkaisujen ja mittaussovellusten hyödyntämismahdollisuudet ovat moninaisia. Sovelluskohteen erityispiirteiden huomioiminen on oleellista sovellettaessa ja hyödynnettäessä teknologiaa. Oleellista on tuntea erilaiset toimijat, toimintatavat, liiketoimintaympäristöt ja asiakkaat. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on tärkeää ottaa asiakas tiiviisti mukaan tuotekehitysprojektiin tai teknologian hyödyntämiseen tähtäävään hankkeeseen. Näin mahdollistetaan ratkaisujen maksimaalinen käytettävyys ja hyöty asiakkaalle.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen suorittaneena

 • tunnet ihmisestä mitattavia fysiologisia signaaleja, niiden mittaamiseen käytettyjä antureita, langattomia ratkaisuja, mittauslaitteita ja -menetelmiä, mittaustiedon käsittelyä ja tallentamista sekä osaat käyttää tietoa fysiologisiin mittauksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektinhallinnan ja asiakastiedon tärkeyden
 • tunnet web-sovelluskehittämistä, sosiaali- ja terveysalaan liittyviä sähköisiä ratkaisuja, toimintaperiaatteita, palveluita, käyttäjiä ja asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan sekä osaat käyttää tietoa web- ja mobiilisovelluksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektin johtamisen, liiketalouden ja asiakaslähtöisen kehittämisen näkökulmat
 • tunnet terveydenhuollon ympäristöä muokkaavia tekijöitä sekä potilasvalvonnan, lääketieteellisen kuvantamisen, telelääketieteen ja robotiikkaan liittyviä laitteita ja ratkaisuja sekä osaat käyttää tietoa lääkinnälliseen laitteisiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden tuotekehitystä ohjaavia viranomaismääräyksiä sekä laadun ja riskienhallintaa

Työtehtäviä ovat mm. teknologian kehitys-, myynti-, markkinointi-, asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja projektitehtävät yksityisellä sektorilla ja asiantuntijatehtävät julkisella sektorilla. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee mm. laitteita, järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.


Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella 2018, kevätlukaudella 2019 ja tämän jälkeen vain syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka ja opetuskieli (alustava tieto)
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

 

 

Mediatekniikka

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten; painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digiTV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikan pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi.

IoT and Cloud Computing

Verkot ja pilvipalvelut - luo tulevaisuuden

Verkot ja pilvipalvelut pääaine johdattaa sinut modernin tietoverkkotekniikan,
pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissämme jotka rakentuvat tietoverkkotekniikan
ja matkapuhelinverkkojen ympärille. Laboratorioverkkomme kattavat kaikki tärkeimmät
tietoverkkojen toiminnot ja mahdollistavat perehtymisen myös nykyaikaisten
matkapuhelinverkkojen toimintaan.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä tietoverkkotekniikkaan liittyvissä tehtävissä
kuten esimerkiksi tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen
ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntija tai teknisenä asiantuntijana.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, englanti

Valinnaiset opinnot

 • valitse itseäsi kiinnostavia valinnaisia opintoja toisesta pääaineesta tai Metropolian tekniikan, kulttuurin, liiketalouden tai sosiaali- ja terveysalan valinnaisten opintotarjonnasta
 • valitse kansainvälisiä opintoja Metropoliasta tai lähde opiskelijavaihtoon ulkomaille

Aikatauluja

 • Uusien opiskelijoiden materiaali ja ohjeet
  Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen materiaali julkaistaan marraskuussa ja kevään yhteishaussa hyväksyttyjen materiaali julkaistaan kesäkuussa viimeistään vkolla 25. HUOM! Opiskelijalle ei lähetetä tietoa opintojen aloittamisesta, vaan opiskelija itse tutustuu materiaaliin.
 • Opinnot alkavat opiskelijoille pakollisella perehdyttämisjaksolla.
 • Kevään 2018 yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään to 23.- pe 24.8.2018.
 • Syksyn 2018 yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään to 10.1.- pe 11.1.2019. 

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Tietotekniikan insinööriksi valmistunut Jukka kertoo opinnoistaan ja työstään

Mediatekniikan insinööriksi valmistunut Joni kertoo opinnoistaan ja työstään

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Koulutuksen sisältö ja toteutus


Ulla Forsström
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

1.vuoden opiskelijaprojekti

Kyy-Ber havaitsee liikettä (eli kaukosäätimen joka on asetettu majakaksi) ja lähtee seuraamaan sitä. Lähelle päästyään se joko puraisee kohdetta jos se tunnistaa sen viholliseksi, tai pysähtyy sen viereen jos se on ystävä. Kun jompikumpi näistä on tapahtunut se jää odottamaan kunnes havaitsee taas liikettä.

Katso video

360-musiikkivideo opiskelijaprojektina Yle Musiikille

Find us on Facebook

Tutustu tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen facebook-sivuihin

Tutustu Metropolian facebook-sivuihin