Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 180

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Sinustako tieto- ja viestintätekniikan insinööri?

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • ohjelmointi
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • mediatekniikka
 • mobiilisovellukset
 • pelit
 • teollinen internet (IoT)
 • tietoverkot
 • tietoturva

Haluatko työn

 • jossa voit luoda uutta, esim. ihmisten arkea auttavia sovelluksia ja järjestelmiä
 • joka on käytännönläheistä, jatkuvasti kehittyvää ja innovatiivista
 • joka on kansainvälistä ja arvostettua
 • jossa on hyvät mahdollisuudet työllistyä

Opinnoissa on tekemisen meininki!

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen, yhdessä oppiminen ja projektimaisuus. Pääset soveltamaan opittuja teorioita käytäntöön esimerkiksi rakentamalla robotteja, tekemällä mobiilisovelluksia tai suunnittelemalla pelejä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Yhdessä on hauskempaa ja asiat oppii helpommin!

"Opiskelu tapahtuu porukalla ja tarvittaessa saa aina kavereilta apua ja vertaistukea, jos jokin aihe tuntuu hankalalta."

Opinnot sisältävät lähiopetusta, projektiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua alan yrityksissä. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämäprojekteissa.

Sinulla on mahdollisuus hyväksyttää tutkintoosi aiemmin hankkimaasi osaamista, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnot ja opiskelu

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostavat ammatillisen osaamisesi perustan. Opinnot koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: Mobiilit terveyssovellukset, Web-tekniikat ja digitaalinen media, Pelikehitys, Älykkäät Iot-laitteet. Opintojaksot sisältävät:

 • ammattiopintoja (mm. ohjelmointi)
 • matematiikkaa ja fysiikkaa
 • suomenkieltä ja viestintää
 • englannin kieltä ja viestintää
 • alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita
 • liiketoiminnan perusteita.

Ensimmäisenä opintovuonna opiskellaan tiimi- ja projektiryhmissä. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja tiimityöhön kaikkina opetusviikkoina ma-pe klo 9.00-16.00 välillä. Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä. Lomamatkoja ei tule varata uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolle tai opetusviikoille.

Hyvä opintomenestys edellyttää vastuunottoa omasta toiminnasta, ajanhallintataitoja sekä opiskeluun ja tiimityöskentelyyn sitoutumista ja panostamista.

Suositellaan, että opiskelijat käyttävät opinnoissaan omaa kannettavaa tietokonetta.

Mahdollista poissaolojaksoa esim. armeijan takia kannattaa harkita, koska poissaolo voi vaikeuttaa opintojen jatkamista.

Pääaineopinnot

Pääaine valitaan ensimmäisen opintovuoden lopussa. Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä vastaavaa osaamista. Aiemmin hankittu hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan.

 • Pääaine toteutetaan, jos riittävä määrä opiskelijoita valitsee pääaineen.
 • Pääaineeseen ei voida ottaa kuin tietty enimmäismäärä opiskelijoita. Mikäli pääaineeseen haluavia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään opintomenestystä ja tarvittaessa muita tutkinto-ohjelman määrittämiä tapoja.
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

HUOM! Kaikki pääaineet toteutetaan tammikuusta 2019 lähtien Espoon toimipisteessä.

Tammikuussa 2019 pääaineopinnot aloittaville on tarjolla kaksi pääainevaihtoehtoa:

 1. OHJELMISTOTUOTANTO
 2. HYVINVOINTI- JA TERVEYSTEKNOLOGIA

Tammikuussa 2020 pääaineopinnot aloittaville on tarjolla yksi pääainevaihtoehto: OHJELMISTOTUOTANTO. 

Syksyllä pääaineopinnot aloittavilla on tarjolla kaikki kuusi pääainevaihtoehtoa. Katso pääaineiden kuvaukset ja opetuskieli alla olevasta pääainevalikosta.

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Terveyteen liittyvä toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Perinteisesti terveysteknologian ratkaisuja, kuten kuvantamislaitteita, potilasmonitoreja, verenpainemittareita ja potilastietojärjestelmiä on käytetty sairauksien hoitamisessa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa näiden lisäksi keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja uusiin asiakaslähtöisiin palveluihin. Toimintaympäristön ja -mallien muuttuessa uusia hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuja tarvitaan.

Esimerkkeinä meneillään olevasta muutoksesta ovat mm. koneoppimiseen perustuvat järjestelmät tukemaan lääkinnällisten kuvien tulkitsemista, robotiikan ratkaisut tehostamaan sairaaloiden logistiikkaa, pienikokoiset kuvantamislaitteet mahdollistamaan kuvantamispalvelut sairaaloiden ulkopuolella, kotona käytettävät langattomat mittausjärjestelmät tuottamaan tietoa ihmisen terveydentilasta hoitoprosessin tueksi. Lisäksi hyvinvointia mittaavia sovelluksia mm. aktiivisuusrannekkeita on alettu hyödyntämään myös osana terveydenhuoltoa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat valtavia. Oleellista on käyttäjien, käyttöympäristön, toimintamallien ja -tapojen, tuotteiden käyttötarkoituksen sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen merkityksen huomioiminen ja ymmärtäminen sovellettaessa teknologiaa. Tärkeää on myös tuntea alan sääntelyä, joka ohjaa vahvasti tuotteiden kehitystä.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen suorittaneena

 •  tunnet ja ymmärrät ihmisestä mitattavia fysiologisia signaaleja, niiden mittaamiseen käytettyjä antureita, langattomia ratkaisuja, mittauslaitteita ja -menetelmiä, mittaustiedon käsittelyä ja tallentamista, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi fysiologisiin mittauksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektinhallinnan ja asiakastiedon tärkeyden
 •  tunnet ja ymmärrät web-sovelluskehittämistä, sosiaali- ja terveysalaan liittyviä sähköisiä ratkaisuja, toimintaperiaatteita, palveluita, käyttäjiä ja asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi web-sovelluksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektin johtamisen, liiketoiminnan ja käytettävyyden näkökulmat
 • tunnet ja ymmärrät terveydenhuollon ympäristöä sekä potilasvalvonnan, lääketieteellisen kuvantamisen, telelääketieteen ja robotiikkaan liittyviä laitteita ja ratkaisuja, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden kehitystä ohjaavia viranomaismääräyksiä sekä alalla hyödynnettäviä standardeja liittyen mm. laadun ja riskinhallintaan
 • voit syventää tai laajentaa osaamistasi valinnaisten opintojen avulla esimerkiksi lääketieteellisiin laitteisiin, koneoppimiseen, ohjelmistotuotantoon tai liiketoimintaan

Suomessa terveysteknologia-ala on ollut vuosia tasaisessa kasvussa ja tarve osaaville työntekijöille on kova. Valmistuneiden työtehtävät ovat liittyneet mm. tuote- ja sovelluskehitykseen, huoltoon, laadun varmistukseen, projektin johtoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee erityisesti laitteita, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä ja maahantuovissa sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.


Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella 2018, kevätlukaudella 2019 ja tämän jälkeen vain syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka ja opetuskieli
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

 

 

Mediatekniikka

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten; painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digiTV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikan pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi.

Mobile Solutions

Mobiilisovellukset pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, englanti.

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat ohjelmointitaidot ja hallitset joukon moderneja ohjelmointikieliä
 • tunnet käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnan perusteet sekä rajapinnat
 • tunnet uusimmat suunnittelumenetelmät, ohjelmointiympäristöt ja tietokantaratkaisut
 • hallitset ohjelmistosuunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaat soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät taloudelliset ja aikataululliset vaatimukset tietojärjestelmien kehitysprosessissa
 • ymmärrät ohjelmistokaupan, markkinoinnin ja tietotekniikan alan yritystoiminnan perusteet
 • pystyt soveltamaan osaamistasi ohjelmistotekniikan eri sovellusalueilla kuten pelialalla, mobiiliympäristöissä, web-/ pilvisovelluskehityksessä ja robotiikassa

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka ja opetuskieli
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

Pelisovellukset

Pelisovellukset pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:n
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi

Smart IoT Systems

Älykkäät IoT järjestelmät pääaine johdattaa sinut sulautettujen tietokonejärjestelmien, pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan. Halutessasi voit syventyä tarkemmin älykkäisiin sulautettuihin järjestelmiin tai vaihtoehtoisesti pilvipalvelu ja tietoverkkotekniikoihin tai näiden yhdistelmiin. Valinta tehdään toisen vuoden jälkeen.

 Älykkäät sulautetut tietokonejärjestelmät ovat avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvia laitteita, jotka ohjaavat prosesseja tai keräävät IoT dataa pilvipalvelualustoille. Ymmärtämys pilvipalveluista on myös tarpeellista IoT laitteiden kehityksessä. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimintatapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä. Valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

 Tietoverkot ja pilvipalvelut syventymiskohde käsittelee modernia tietoverkkotekniikkaa, palvelinjärjestelmiä sekä pilvipalveluja. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka rakentuvat IP-pohjaisten tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien  ja mobiiliverkkojen ympärille. Johtavien laitevalmistajien kanssa yhdessä kehitetyt kurssit antavat hyvän osaamisen nykyaikaisten tietoturvallisten verkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Valmistuvat insinöörit toimivat usein tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntija tai teknisenä asiantuntijana.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Espoo, englanti.

Valinnaiset opinnot

 • valitse itseäsi kiinnostavia valinnaisia opintoja toisesta pääaineesta tai Metropolian tekniikan, kulttuurin, liiketalouden tai sosiaali- ja terveysalan valinnaisten opintotarjonnasta
 • valitse kansainvälisiä opintoja Metropoliasta tai lähde opiskelijavaihtoon ulkomaille

Aikatauluja

 • Uusien opiskelijoiden materiaali ja ohjeet
  • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen, tammikuussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan vkolla 47.
  • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen, elokuun lopussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kesäkuussa viimeistään vkolla 25.
 • HUOM! Opiskelijalle ei lähetetä tietoa opintojen aloittamisesta, vaan opiskelija itse tutustuu materiaaliin.
 • Opinnot alkavat opiskelijoille pakollisella perehdyttämisjaksolla.
  • Syksyn 2018 yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään to 10.1.- pe 11.1.2019. 
  • Kevään 2019 yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään alustavan tiedon mukaan elokuussa vkolla 34. HUOM! Ajankohta varmistuu myöhemmin.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Tietotekniikan insinööriksi valmistunut Jukka kertoo opinnoistaan ja työstään

Mediatekniikan insinööriksi valmistunut Joni kertoo opinnoistaan ja työstään

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Koulutuksen sisältö ja toteutus


Ulla Forsström
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

1.vuoden opiskelijaprojekti

Kyy-Ber havaitsee liikettä (eli kaukosäätimen joka on asetettu majakaksi) ja lähtee seuraamaan sitä. Lähelle päästyään se joko puraisee kohdetta jos se tunnistaa sen viholliseksi, tai pysähtyy sen viereen jos se on ystävä. Kun jompikumpi näistä on tapahtunut se jää odottamaan kunnes havaitsee taas liikettä.

Katso video

360-musiikkivideo opiskelijaprojektina Yle Musiikille

Find us on Facebook

Tutustu tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen facebook-sivuihin

Tutustu Metropolian facebook-sivuihin