Vaikuttavuuskatsaus 1/2019

Kvartaali 1/2019 lyhyesti

 • Metropolian ensimmäisen kvartaalin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 60,5 % edellisvuodesta (Q1/2018).
 • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 23,9 miljoonaa euroa kasvaen 4,5 % vertailukaudesta.
 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa pienentyen 8,4 % vertailukaudesta.
 • Jatkuvan oppimisen liikevaihto kasvoi 42,5 % vertailukaudesta 2,8 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtajan katsaus

Riitta Konkola.

Metropolian vuosi on lähtenyt käyntiin uudistumisen merkeissä. Ensimmäisen kvartaalin aikana keskiössä oli uuden suuntamme ja valintojemme konkretisoiminen.

Taustalla toimintaympäristömme muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Uusia aloja, uutta elinkeinotoimintaa ja osaamistarpeita syntyy jatkuvasti samalla kun teknologinen murros haastaa ajattelu- ja toimintatapoja koko yhteiskunnassa.

Vastaamme toimintaympäristön haasteisiin uudella vaikuttajakorkeakoulu-strategiallamme. Sen ytimessä ovat ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, joissa haemme yhteistyössä ratkaisuja aikamme haastavimpiin ilmiöihin kuten ilmastonmuutokseen. Haluamme tarjota henkilöstöllemme, opiskelijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme ainutlaatuisen mahdollisuuden merkitykselliseen oppimiseen, työhön ja yhteiskunnan uudistamiseen.

Rakennamme parhaillaan uutta jatkuvan oppimisen viitekehystä, joka mahdollistaa uudenlaisia yksilöllisiä joustavia oppimisen ratkaisuja elämän eri vaiheisiin. Tavoitteenamme on tarjota monipuolista osaamista tuottavaa koulutusta ja oppimispalveluja.

Kampuksille rakentuvat Ratkaisujen Areenat ovat keskeisiä kohtaamisten, yhteistyön ja oppimisen alustoja. Myyrmäen kampuksella käynnistyi alkuvuodesta Sitran rahoittama Urbanfarmlab-ekosysteemi, jossa luodaan yhteistyössä opiskelijoiden, yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden kanssa kiertotalousratkaisuja tulevaisuuden viljelyteknologian avulla.

Arabian kampukselle rakennettiin ainutlaatuinen Helsinki XR Center (HXRC), joka yhdistää uudella tavalla designin ja teknologian sekä toimii tutkimus-, startup-, ja yritysyhteistyön keskiössä.

Leppävaaran kampus suljettiin maaliskuussa sen rakenteissa havaittujen merkittävien vaurioiden johdosta. Teimme nopealla aikataululla muutoksia opetusjärjestelyihin opiskelijoiden opintojen turvaamiseksi. Uudet tilat löytyivät Espoon Karamalmilta, jonne siirrymme syksyn 2019 aikana.

Uudistaessamme strategiaamme valitsimme ne keskeiset osa-alueet (must-wins), joissa meidän on onnistuttava päämäärämme saavuttamiseksi: innovaatiokeskittymät, kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö ja kestävä talous. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olemme yhteistyössä konkretisoineet valintojamme sekä luoneet pohjaa strategian viemiseksi arjen teoiksi.

Toimintakatsaus

Must-wins: kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö

Uudistumiseen tähtäävän strategian mahdollistajaksi nostettiin kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö. Ensimmäisen kvartaalin aikana luotiin valmiuksia muutokselle. Suunnittelimme ja toteutimme johdon ja päälliköiden Metropolia Akatemian tavoitteena uudistaa ajattelu- ja toimintatapojamme transformaation mahdollistamiseksi.

Akatemian keskeisiä teemoja olivat systeemisyys, itseohjautuvuus, jatkuva oppiminen sekä uudenlaiset dialogiset yhteistyön tavat. Akatemiat jatkuvat toisen kvartaalin aikana keskittyen lähiesimiestyöhön ja muutoksen johtamiseen. Syksyllä käynnistetään kampuskohtaiset akatemiat koko henkilöstölle.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistettiin keskeisten uudistusprojektien suunnittelu. Tarkemmat projektisuunnitelmat osaamisen ja kyvykkyyksien sekä suorituksen johtamisen uudistamiseksi täsmentyvät toisen kvartaalin aikana.

Must-wins: innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen

Innovaatiokeskittymien vakiinnuttamiseksi on varmistettava, että mahdollisimman suuri osa oppimistoiminnasta ja TKI-toiminnasta tapahtuu innovaatiokeskittymissä. Keskeistä on opetussuunnitelmien uudistaminen niin, että oppiminen on mahdollista yhdistää TKI-hankkeisiin. Ensimmäisen kvartaalin aikana tunnistettiin sellaisia opintokokonaisuuksia ja TKI-hankkeita, joissa yhdistäminen on mahdollista. Uudet toteutukset käynnistyvät syksyllä.

Metropolian MINNO-innovaatioprojekti-toimintamalli uudistettiin alkuvuodesta. Jatkossa MINNOja käynnistyy ympäri vuoden ja niitä koordinoidaan innovaatiokeskittymien puitteissa.

Ensimmäisen kvartaalin aikana tunnistettiin ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien avainteemat sekä kohdennettiin TKI-hankkeet näiden suunnassa:

Teemojen lisäksi tehtiin valintoja tärkeistä strategisista kaupunki- ja verkostokumppaneista.

Must-wins: kestävä talous

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat ensimmäisellä kvartaalilla yhteensä 23,9 miljoonaa euroa kasvaen 4,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (22,9 miljoonaa euroa). Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen. Tulos kasvoi edellisestä vuodesta 60,5 % johtuen erityisesti henkilöstökulujen pienentymisestä.

Jatkuvan oppimisen liikevaihto kasvoi 42,5 % edellisvuodesta 2,8 miljoonaan euroon (Q1/2018; 2,0 miljoonaa euroa). TKI-toiminnan liikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa pienentyen 8,4 % vertailukaudesta (Q1/2018; 3,1 miljoonaa euroa).

Taloudellisen tilanteen positiivisen kehittymisen kannalta Metropolian keskeisimpiä kehityskohteita tilikauden 2019 aikana ovat projektinhallinnan kehittäminen ja tiedolla johtaminen.

Projektinhallinnan kehittämisessä tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja projektien päätöksenteossa ja projektisalkun ohjaamisessa sekä selkeyttää vastuita. Määritellyt päätöksentekokriteerit mahdollistavat strategisen ohjauksen ja lisäävät läpinäkyvyyttä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskityttiin TKI -hankkeiden käynnistämiseen liittyvän prosessin selkeyttämiseen ja roolien ja vastuiden tarkentamiseen. Metropolian yhtenäinen projektimalli otetaan käyttöön kaikissa projekteissa vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2019 panostetaan myös tietojen oikeellisuuteen sekä tietojen helpompaan ja parempaan saatavuuteen uusien järjestelmien avulla. Ensimmäisen kvartaalin aikana hankittiin uusi raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa raportoinnin kehittämisen ja tehostamisen.

Lisäksi päätettiin hankkia toisen kvartaalin aikana uusi ennuste- ja budjetointijärjestelmä joustavan toiminnansuunnittelun mahdollistamiseksi.

Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu, kun teknologiamurros muokkaa elämäämme yhä kiihtyvällä vauhdilla. Mitä nopeampi vauhti teknologisella kehityksellä on, sitä enemmän osaamista on jatkuvasti uudistettava. Tulevaisuudessa tutkintotavoitteinen oppiminen ei enää riitä. Rinnalle tarvitaan kasvavassa määrin yksilöllisiä ja joustavia jatkuvan oppimisen ratkaisuja. Metropolia on nostanut jatkuvan oppimisen strategian ytimeen sisältäen sekä tutkintotavoitteisen oppimisen että joustavat oppimisen ratkaisut.

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Metropoliassa suoritettiin ensimmäisellä kvartaalilla vähemmän AMK- ja YAMK-tutkintoja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (AMK-tutkinnot 309 kpl eli -5,5% ja YAMK-tutkinnot 50 kpl eli -9,1%). Valmistumiset ajoittuvat pääasiassa toiseen ja neljänteen kvartaaliin. Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä nousi 5,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (78 660).

Metropolia ja Jyväskylän AMK toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä alan koulutuksen ja TKI-toiminnan valtakunnallisen yhteistyön kehittämiseksi. Ensimmäisellä kvartaalilla kuntoutusalan verkostossa (15 AMK:ia) rakennettiin visiota tulevaisuuden kuntoutusosaamistarpeista sekä tutkimuskentästä. Alan yhteisiä verkko-opintojaksoja tarjotaan CampusOnlinen kautta.

Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea (3AMK) kehittävät korkeakoulujen välistä opiskelijaliikkuvuutta sekä uusia osaamispolkuja, jotka vahvistavat metropolialueen osaamista. Yhteisiä opintopolkuja toteutetaan kolme keväällä ja yhdeksän syksyllä 2019.

Metropolia tuottaa viiden muun korkeakoulun kanssa ohjaus- ja neuvontapalveluja korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Ensimmäisellä kvartaalilla SIMHE- ohjauspalveluiden asiakasmäärä (182) kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen verkkototeutus valmentavakoulutus.fi -oppimisympäristö valmistui.

Metropolia laatii kansainvälisen toimenpideohjelman strategiansa sekä OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten mukaisesti. Ensimmäisellä kvartaalilla toimenpideohjelmaa valmisteltiin johdon, päälliköiden ja esimiesten kesken. Seuraavaksi sitä työstetään eteenpäin opiskelijoiden ja henkilöstön voimin. Ohjelma on valmis syksyllä 2019.

Jatkuva oppiminen: joustavat oppimisratkaisut

Jatkuvan oppimisen liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 2,8 miljoonaa euroa kasvaen 42,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (Q1/2018; 2,0 miljoonaa euroa).

Koulutusviennin liikevaihto toteutui ensimmäisellä kvartaalilla suunnitellun mukaisesti. Ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettiin rakentamaan jatkuvan oppimisen viitekehystä. Metropolia Match- mallin keskeiset elementit tunnistettiin sekä lisättiin asiakasymmärrystä.

Täydennys- ja yrityskoulutuksia toteutui suunnitellun mukaisesti. Asiakaspalautteet olivat erinomaisella tasolla. Hyväksiluettavia joustavien oppimisratkaisujen opintopisteitä kertyi ensimmäisellä kvartaalilla 7 241, mikä on 34,0 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Metropolian TKI-toiminnassa painottuu avoimuus, vaikuttavuus ja kansainvälisyys.

Kansainvälisessä yhteistyössä on keskitytty U!REKA-verkoston TKI-yhteistyön vahvistamiseen. Tiiviin hankeyhteistyön tuloksena Metropoliasta lähti ensimmäisen kvartaalin aikana kuusi Horisontti2020-hakemusta.

Ensimmäisellä kvartaalilla tunnistettiin myös muita strategisia yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia. Näitä ovat mm.

Neljäs ProjektiBoosteri eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kiihdytysalusta, käynnistyi Haaga-Helian vetämänä. ProjektiBoosterin puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä Helsinki EU Officen kanssa.

TKI-toiminnan avoimuutta edistetään mm. osallistumalla avoimen tieteen kansallisen koordinaation asiantuntijaryhmiin sekä muihin verkostoihin

 • Tutkimuksen tietohallinto- ryhmä
 • korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten KoTuNet-ryhmä
 • Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto

Ensimmäisen kvartaalilla ideoitiin asianhallinnan, tiedonohjauksen ja digitaalisen arkistoinnin mahdollisuuksia korkeakouluissa yhteistyössä Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa.

Myös vastuullisen TKI-toiminnan työpajoja järjestettiin Arcadan, DIAKin, HAMKin, Humakin, Laurean ja Metropolian työntekijöille.

Metropoliassa on lisäksi otettu käyttöön erilaisia avoimuutta lisääviä toimintamalleja.

Toimintakulttuuri

Metropolia tavoittelee yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa korostuu

 • rohkea uudistamisote
 • asiakas- ja ilmiölähtöisyys
 • kansainvälisyys sekä
 • vastuullisuus

Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin luomisessa keskiössä on dialogisten ja verkostomaisten yhteistyökäytänteiden luominen, jatkokehittämien ja vakiinnuttaminen.

Dialogisia toimintamalleja on lisätty systemaattisesti Metropolian eri foorumeilla kuten johdon ja päälliköiden kokouksissa ja tilaisuuksissa sekä Metropolia Akatemiassa. Dialogisten toimintamallien vakiinnuttamista tuetaan myös luentojen, julkaisujen sekä podcast-sarjan avulla.

Myös yhteistyötä kampusten toimijoiden kesken lisättiin eri foorumeilla. Yhteistyön vakiinnuttamisen tueksi on suunnitteilla vertaismentorointia, jonka pilottiryhmät ovat käynnissä. Konseptia niiden systemaattiseen käyttöön kampuksittain valmistellaan parhaillaan.

Kampukset

Metropolian toiminta keskitetään neljälle kampukselle vuosina 2017-2021:

Arabian kampuksen toisen vaiheen (musiikin tilat) rakennustyöt alkoivat vanhojen tilojen purkutöillä. Uudisrakennuksen nimeksi valittiin Soiva. Arabian kolmannen vaiheen tiloja (XR Center, elokuva ja esitystekniikka) suunniteltiin yhteistyössä käyttäjien kanssa tavoitteena edetä rakennuslupavaiheeseen kesään mennessä.

Myllypuron kampuksen ensimmäinen rakennus otettiin käyttöön tammikuussa. Toisen vaiheen tilojen irtokaluste- ja laitehankintoja valmisteltiin.

Metropolian Leppävaaran kampus jouduttiin sulkemaan sen rakenteissa havaittujen merkittävien vaurioiden johdosta. Kampuksen loppukevätkauden opetus sijoitettiin Metropolian muille kampuksille. Väistötilat löydettiin Nokian tiloista Espoon Karamalmilta, jonne siirrytään syksyn 2019 aikana.

Metropolian neljä kampusta – Karamalmi, Myyrmäki, Myllypuro ja Arabia – merkittynä Helsingin karttaan.

Digitalisaatio

Kampusten digitaalisen infran rakentaminen ja käyttöönotto on edennyt kampusten valmistumisten tahdissa. Uusien tekniikoiden käyttöönotto on ollut haasteellista, mutta tilanne on parantumassa. Kehitystyö Metropoliassa käytössä olevien järjestelmien käytettävyyden parantamiseksi etenee.

3AMK:n digikampus-yhteistyössä painottui ensimmäisen kvartaalin aikana toiminnan arviointi suhteessa muihin vastaaviin hankkeisiin Suomessa. Myös uusia digikampustyön painopisteitä pohdittiin yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi päätettiin luoda 3amk.fi -nettisivu, johon tuodaan näkyviin myös digikampuksen opintotarjonta.

AMK yhteensä
TuloslaskelmaQ1 2019Q1 2018Ero k€
Liikevaihto 23 77322 7431 029
- toiminnan muut tuotot1261214
- materiaalit ja palvelut-967-638-328
- henkilöstökulut-14 546-15 081535
- toimitilakulut-3 982-3 709-273
- IT-kulut -589-412-177
- toiminnan muut kulut -1 683-1 483-200
Käyttökate 21311541590
- poistot -1 524-1 188-337
Liikevoitto (-tappio) 607353254
- rahoitustuotot ja -kulut5257-5
- tilinpäätössiirrot ja verot000
Tilikauden voitto (tappio)659410248
Tulos ilman pakollisia varauksia1035410652
Investoinnit1285762523
Henkilöstö906985-79
- josta määräaikaiset94904

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 23,9 miljoonaa euroa (22,9 miljoonaa euroa edellisvuonna). Liikevaihto ja muut tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,5 %.

Toimintakulut olivat yhteensä 23,2 miljoonaa euroa ja olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 3,5 % suuremmat. Henkilöstökulut olivat 14,5 miljoonaa euroa ja vähenivät edellisestä vuodesta 3,5 %. Henkilöstökulut olivat 61,2 % liikevaihdosta (66,3 %). Päätoimisen henkilöstön määrä oli 906 (985). Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan lukuun oli -79 henkilöä.

Metropolian ensimmäisen kvartaalin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 60,5 % edellisvuodesta.