Vaikuttavuuskatsaus 1/2021

Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa kasvaen 7,2 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2020; 24,7 M€).

 • Tulos oli 1,4 miljoonaa euroa kasvaen 2,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q1/2020; -0,7 M€). Tulosparannus johtui erityisesti liikevaihdon kasvusta sekä rahoituskulujen pienenemisestä (sijoitusten arvon muutos).

 • Oppimistoiminnan liikevaihto oli 21,0 miljoonaa euroa kasvaen 7,9 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2020; 19,4 M€).

 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,4 miljoonaa euroa pienentyen 2,9 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2020; 4,5 M€).

 • Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa kasvaen 46,9 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2020; 0,8 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Metropoliassa vuosi käynnistyi uuden äärellä, mutta edelleen poikkeusolojen vallitessa. Koronatilanne on jatkunut haastavana ja koko korkeakouluyhteisömme on joutunut oppimaan uutta ja joustamaan pitkittyneessä pandemiatilanteessa. Alkuvuodesta olemme panostaneet erityisesti opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksamisen tukemiseen.

Uusi strategiamme astui voimaan vuoden alusta antaen meille hyvät suuntaviivat tulevaisuutta ajatellen. Sen myötä otamme rohkeasti vastuuta ja vaikutamme niin alueellisesti, yhteiskunnallisesti kuin globaalistikin. Kestävä kehitys on strategiamme läpileikkaava teema ja suhtaudumme siihen kunnianhimoisesti. Tavoitteemme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030 ja että kestävä kehitys ohjaa kaikkea toimintaamme. Tähän on vielä matkaa, mutta etenemme polullamme määrätietoisesti.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole meille pelkkää julkilausumaa, vaan haluamme aidosti rakentaa tavoitteet kestävän kehityksen työmme ytimeen. Ensimmäisellä kvartaalilla työ eteni priorisoimalla meille keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet strategiamme pohjalta. Samoin olemme yhdessä pohtineet Metropolialle tärkeimpiä kestävän kehityksen teemoja. Näiden pohjalta rakennamme koko korkeakouluyhteisöä osallistaen kestävän kehityksen tiekartan eli konkreettiset askelmerkit tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Alkuvuodesta otimme merkittäviä harppauksia vaikuttavuudessa Myllypuron alueella, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi HyMy-kylällemme (Hyvinvointia Myllypurossa) luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 26.3.2021 alkaen. Päätöksen myötä vastaamme osaltamme itäisen Helsingin kasvaviin hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tarpeisiin moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Myllypuron kampuksella tarjotaan jatkossa fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, optikon, toimintaterapeutin ja suuhygienistin palveluja. Tämä on esimerkki kestävän kehityksen työstämme sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Toinen ajankohtainen esimerkki on Helsingin kaupungin käyttöön Metropolian Myllypuron kampukselle avattu koronarokotuspiste.

Vuoden ensimmäinen kvartaali on siis ollut myös toiveikas. Vaikka poikkeustilanne haastaa arkeamme joka päivä, alkaa horisontissa näkyä myös valoa kiihtyvän rokotustahdin myötä. Samalla meidän on varauduttava jo tulevaan eli siihen, millaiseksi arkemme muodostuu koronan jälkeen. Nämä ratkaisut löytyvät parhaiten toinen toistamme kuunnellen, ymmärtäen ja yhdessä oppien.

Koronaviruspandemia ja Metropolian toiminta

Metropolia jatkoi vuoden 2021 alusta toimintaansa hybridimallissa, jolla lukuvuosi oli jo aloitettu edellisenä syksynä. Välttämätön lähiopetus toteutettiin kampuksilla ja kaikki muu opetus ja työskentely virtuaalisesti etänä. Henkilöstölle ja opiskelijoille koronavirustilanteesta ja linjauksista viestittiin keskitetysti OMA-intranetin Tietoa koronaviruksesta -sivuston kautta. Sidosryhmille viestittiin metropolia.fi-sivujen koronaosion kautta.

Metropolian tietoon tuli alkuvuodesta muutamia koronatartuntatapauksia kampuksilla olleille henkilöillä, joiden takia viranomaiset asettivat metropolialaisia karanteeniin.

Metropolian kaikki toiminta ja viestintä on perustunut viranomaisten ohjeistukseen. Viestinnässä on panostettu koronaan liittyvään terveysturvallisuus- ja vastuullisuusviestintään monikanavaisesti. Metropolia on edellyttänyt kasvomaskien käyttöä ja muita koronatartunnan ehkäisemiseksi annettuja ohjeita kaikissa tilanteissa kampuksilla sekä suositellut koronavilkun käyttöönottoa. Metropolian hallitukselle on lähetetty säännöllisesti tiedote koronatilanteesta ja sen vaikutuksista Metropolian toimintaan.

Vuoden alussa panostettiin erityisesti opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Maaliskuussa kaikille Metropolian tutkinto-opiskelijoille lähetetiin tekstiviesti, jossa muistutettiin tarjolla olevista opiskeluhyvinvointipalveluista. Lisäksi käynnistettiin kampanja, jossa osaamisalueiden opinto-ohjaaja, tutor tai muu henkilöstön edustaja soitti ammattikorkeakoulututkintoa suorittavalle opiskelijalle kuullakseen hänen opintojensa sujumisesta tai mahdollisesta tuen tai avun tarpeesta koronapandemian aikana. Soitot aloitettiin tammikuussa 2021 opintonsa aloittaneista, jonka jälkeen edetään muihin opiskelijoihin. Kontaktointia on tehty myös muilla tavoilla.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Vuonna 2021 jatkuvassa oppimisessa panostetaan

 • jatkuvan oppimisen kokonaisuuden rakentamiseen Metropolia Match-mallin avulla
 • tarjonnan kysyntälähtöisyyden varmistamiseen
 • työssäoppimisen varmistamiseen sekä
 • strategisen yhteistyön vahvistamiseen pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kesken

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Tutkintotavoitteinen opiskelu jatkui ensimmäisellä kvartaalilla terveysturvallisuuden edellyttämiä rajoituksia noudattaen. Opiskelijoilla on ollut pääsääntöisesti mahdollisuus edetä opinnoissaan normaalissa aikataulussa lukuun ottamatta joitakin harjoitteluihin ja opinnäytetöihin liittyviä vaikeuksia. Tutkintojen määrä ensimmäisellä kvartaalilla on suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, mikä johtuu osaltaan viime vuoden tavoitetta alhaisemmasta valmistuneiden määrästä.

Yhteistyö pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa eteni suotuisasti. 3AMK-yhteistyö on laajentunut yhteisen opintotarjonnan kehittämisestä muun muassa toimintatapojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen.

Metropoliasta valmistui ensimmäisellä kvartaalilla AMK-tutkintoon (272) 9,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja YAMK-tutkintoon valmistuneita (62) oli 8,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (85 255) oli 21,2 prosenttia suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Muut oppimisratkaisut

Metropolian strategia tähtää laadukkaaseen oppimiseen. Tavoitteen edistämiseksi Metropoliassa toteutettiin laadun itsearviointi syksyllä 2020. Ensimmäisellä kvartaalilla käytiin läpi koulutusten suunnitteluun ja toteutuksiin sekä arviointiin ja kehittämiseen liittyviä tuloksia. Samoin analysoitiin opiskelijapalautteiden tuloksia ja valmistauduttiin vuoden 2022 ulkoiseen auditointiin. Tulosten pohjalta tutkinnot määrittivät kehittämistoimenpiteensä, joiden toteutumista seurataan kvartaaleittain.

Metropolia Match -palvelumallin avulla pyritään löytämään ratkaisuja sekä yhteiskunnan että yksilön jatkuvan oppimisen haasteisiin. Keskeisenä näkökulmana on oppijalähtöisen ohjauksen kehittäminen. Ensimmäisellä kvartaalilla osaamisalueille nimettiin opiskelijaohjauksesta vastaavat henkilöt.

Metropolia jatkaa maahanmuuton vastuukorkeakouluna tarjoamalla ohjauspalveluja korkeakoulukelpoisille ja korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja neuvonnan palveluita kehitetään osaamiskeskustoimintana ja osana kuntakokeiluja yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeilujen kanssa. Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminta on käynnistynyt suunnitellusti.

Metropolia koordinoi kaksikielisen toiminnallisen sairaanhoitajatutkinnon kehittämistä (Tokasa) osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelmaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Maksutonta koodarikoulutusta toteuttava AMKoodari-hanke (2019-2021) sai jatkohankerahoituksen AMKosaaja- hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriöltä helmikuussa. Koulutukset laajenevat koodarikoulutusten lisäksi myös Haaga-Helian, HAMK:in, Laurean, Metropolian ja XAMK:in muuhun koulutustarjontaan.

Jatkuvan oppimisen muiden oppimisen ratkaisujen kautta opintopisteitä kertyi ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä 16 114, mikä on 46,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Jatkuvan oppimisen kokonaisliikevaihto

Tutkintotavoitteisen oppimisen ja muiden oppimisen ratkaisuiden kokonaisliikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 21,0 miljoonaa euroa kasvaen 7,9 prosenttia edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihdosta (Q1/2020; 19,4 M€).

Jatkuvan oppimisen liikevaihto Q1
Q1/2021Q1/2020Ero 2021 vs. 2020Ero%
Oppimistoiminnan OKM-liikevaihto (1000€)

19 752

18 401

1351

7,3

Oppimistoiminnan muu liikevaihto (1000€)12341042192

18,4

Liikevaihto yhteensä20 98619 44315437,9

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa.

Vuonna 2021 fokuksessa on:

 • innovaatiotoiminnan suuntaaminen kestävään kehitykseen
 • strateginen verkostoituminen
 • kampusten yhteistyöalustojen rakentaminen ja hyödyntäminen sekä
 • opiskelijoiden innovaatio-osaamisen kehittäminen sekä opiskelijayrittäjyyden edistäminen

Innovaatiotoiminnan suuntaamisessa kestävän kehityksen teemoihin edettiin analysoimalla Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio -hankesalkku suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Muut innovaatiokeskittymät toteuttavat analyysin keväällä. Tämän jälkeen valitaan tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kullekin innovaatiokeskittymälle. Samalla määritetään tavoitteita tukevat indikaattorit yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:n kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Metropolialle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 26.3.2021 alkaen. Sen myötä Metropolian HyMy-kylässä (Hyvinvointia Myllypurosta) voidaan tarjota fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, optikon, toimintaterapeutin ja suuhygienistin palveluja. Palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveysalan opintojen yhteydessä huomioiden eri väestö- ja ikäryhmät, kuten ikääntyvät, perheet, nuoret ja kuntoutuvat. Palveluja kehitetään monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana opiskelijoita ja opettajia eri tutkinnoista. HyMy-kylän toimintaa jatkettiin alkuvuodesta viranomaisten ohjeita tarkasti noudattaen.

Syyskuussa 2020 toimintansa aloittanut Metropolia Proof Health on pre-kliiniseen tuotekehityksen ja tutkimukseen tarkoitettu yhteistyöalusta Myllypuron kampuksella. Ensimmäisellä kvartaalilla valmisteltiin TKI-kumppanuussopimusmallia ja liiketoimintasuunnitelmaa yritysten kanssa tehtävän tutkimus- ja laitetestausyhteistyön pohjaksi. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HUS Testbedin kanssa.

Helsingin kaupunki kehittää korkeakoulukampuksiaan kansainvälisinä innovaatio-, tutkimus- ja yritystoiminnan ympäristöinä rahoittamalla vuosina 2021 – 2021 korkeakoulujen esihautomo- ja hautomotoimintaa. Metropolialle tämä tarjoaa mahdollisuuden Turbiini-toiminnan skaalaamiseen, jotta opiskelijoiden innovaatio-osaaminen vahvistuisi ja yrittäjyys tulisi heille vaihtoehtoiseksi tavaksi suorittaa opintoja.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatiokeskittymän johtaja Antti Tohka edusti Metropoliaa CarbonHelSinki -tiimissä sijoittuen kymmenen parhaan joukkoon Helsingin Energy Challange-kilpailussa. Kilpailussa etsittiin tulevaisuuden ratkaisuja Helsingin lämmittämiseksi ilman kivihiiltä ja mahdollisimman pienellä biomassalla.

Innovaatiokeskittymissä suoritettuja opintopisteitä kertyi ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä 1 673 opintopistettä. Julkaisuja tehtiin ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä 70 kappaletta, mikä on 32 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

TKI-toiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 4,4 miljoonaa euroa pienentyen 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihdosta (Q1/2020; 4,5 M€). OKM-liikevaihdon osuus oli 3,1 miljoonaa euroa (Q1/2020; 3,1 M€) ja ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus 1,3 miljoonaa euroa (Q1/2020; 1,5 M€). OKM-liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja ulkopuolinen TKI-rahoitus pieneni 13,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

TKI-toiminnan liikevaihto Q1/2021
Q1/2021Q1/2020Ero 2021 vs. 2020Ero %
TKI-toiminnan OKM-liikevaihto (1 000 €)3 1143 049652,1
Ulkopuolinen TKI-rahoitus (1 000 €)1 2591 453-194-13,3
Liikevaihto yhteensä (1 000 €)4 3734 502-129-2,9

Elinkeinotoiminta

Metropolia tavoittelee elinkeinotoiminnallaan kestävää kasvua.

Elinkeinotoiminnan ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa kasvaen 47 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2020; 0,8 M€). Ulkomaankaupan arvo oli ensimmäisellä kvartaalilla 0,3 miljoonaa euroa sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden. Elinkeinotoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan tilikauden aikana.

Elinkeinotoiminnan liikevaihto Q1/2021
1/2021Q1/2020Ero 2021 vs. 2020Ero %
Elinkeinotoiminnan liikevaihto (1 000 €)1 13777436346,9
-josta ulkomaankaupan osuus349125224178,9

Elinkeinotoiminnan ensimmäiseen kvartaaliin vaikutti edelleen lähiopetuksen siirtäminen verkkoympäristöön koronapandemian vuoksi. Verkkokoulutusten arvioidaan lisääntyvän myös pandemian jälkeen. Tätä varten pohditaan pidemmän aikavälin ratkaisuja, jotta voidaan varmistaa verkkopohjaisten koulutusten sujuvuus, laatu ja resurssit. Myös koulutusviennin osalta erilaisten verkko- ja hybridiratkaisujen kysyntä on lisääntynyt.

Vantaan kaupunki valitsi Metropolian kaupunkitasoiseksi ammatillisen henkilöstökoulutuksen järjestämisen ja osaamisen johtamisen asiantuntijatuen sopimuskumppaniksi. Sopimus astui voimaan vuoden alusta, ja ensimmäisen kvartaalin aikana koulutuksia tilattiin odotusten mukaisesti.

Alkuvuonna solmittiin kaksi uutta työelämäyhteistyökumppanuussopimusta Footbalance Oy:n ja Respecta Oy:n kanssa. Yhteistyösopimusten tavoitteena on syventää yhteistyötä yritysten ja Metropolian välillä ja tehdä toiminnasta tavoitteellista, helppoa ja systemaattista. Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä 26 sopimuskumppanin kanssa.

Kansainvälisen myynnin puolella otettiin merkittäviä askeleita pedagogiikan ja teollisuuden digitalisaation (4IR) levittämisessä Etelä-Afrikassa EduExcellence Oy:n kautta ja yhteistyössä Laurean kanssa. Projektissa luodaan uniikki toimintamalli, jossa oppiminen, aito tekeminen ja teolliset tarpeet kohtaavat.

Ensimmäisellä kvartaalilla myös EU/ETA -maiden ulkopuolisten lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrä kasvoi muun muassa uusien agenttisopimusten myötä.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen kokonaisuus sisältää Metropolian oman toiminnan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi vaikuttavuusnäkökulman eli sen, miten varmistetaan tulevaisuuden kestävän kehityksen osaaminen sekä ratkaisut globaaleihin haasteisiin. Kestävä kehitys viedään läpileikkaavaksi kaikkeen Metropolian koulutustarjontaan ja kestävän kehityksen ratkaisuja luodaan Metropolian innovaatiokeskittymissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Alkuvuodesta Metropolian kestävän kehityksen tekemistä vahvistettiin kahdella rekrytoinnilla: kestävän kehityksen päällikkö koordinoimaan kestävän kehityksen kokonaisuutta ja ympäristöasiantuntija vastaamaan toimitilojen ympäristöasioista ja hiilijalanjälkikokonaisuudesta. Metropolian kestävän kehityksen sisäiset työryhmät organisoituivat ja aloittivat työnsä. Työryhmät keskittyvät kestävän kehityksen kokonaisuuden koordinointiin, kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen sekä hiilineutraaliuteen. Työryhmissä on asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota.

Kestävän kehityksen viitekehyksenä käytetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden pohjalta rakennetaan kestävän kehityksen tiekartta. Maaliskuussa käynnistettiin olennaisuusanalyysi, jonka tarkoituksena on selvittää Metropolian toiminnan kannalta olennaisimmat kestävän kehityksen teemat, joita lähdetään edistämään. Osana prosessia tunnistettiin myös olennaisimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Metropolian strategian pohjalta. Olennaisten teemojen ympärille rakennetaan kestävän kehityksen tiekartta, joka valmistuu syksyyn mennessä. Tiekartassa on selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit kestävän kehityksen työlle.

Metropolia laski alustavan hiilijalanjälkensä syksyllä 2020 ja keväällä 2021 luvut tarkastettiin ja päivitettiin laskentaan. Lopullinen vuoden 2020 laskenta valmistuu toisen kvartaalin aikana ja hiilineutraaliustiekartta julkistetaan osana kestävän kehityksen tiekarttaa.

Vastuullisuusviestinnän suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta. Tavoitteena on julkaista Metropolian kestävän kehityksen sivusto ja tiekartta elokuussa 2021.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmiset ja kulttuuri

Metropolian uudistumisen avaintekijänä on ihmislähtöinenen kulttuuri.

Ammatillinen hyvinvointi ja työssäjaksaminen

Ensimmäisen kvartaalilla jatkettiin panostuksia henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi pitkittyneessä poikkeustilanteessa. Etätyön ja -opetuksen aiheuttamia kuormitustekijöitä on seurattu aktiivisesti ja pyritty ehkäisemään mm. työterveyshuoltoyhteistyöllä.

Vuoden alussa työterveyshuollon palvelukokonaisuutta laajennettiin ottamalla käyttöön mahdollisuus lyhytpsykoterapiaan. Työterveyshuollon kattavuutta laajennettiin ottamalla käyttöön matalan kynnyksen Mielen Chat ja Mielen Sparri -palvelukonseptit sekä toteuttamalla työterveyden vetämiä vertaismentoroinnin ryhmiä esimiehille ja henkilöstölle.

Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeen tarkoitettu Smartum-vuosisaldo kaksinkertaistettiin 160 euroon per henkilö vuoden 2021 alusta lähtien. Party-henkilöstötutkimus vaihdettiin Eezy Spiritin PeoplePower -kehittämistyökaluun. Henkilöstötutkimus toteutetaan keväällä 2021.

Ketterä ja monimuotoinen organisaatio

Loppuvuonna 2020 aloitettua työskentelyn ja toimintojen uudelleenorganisoitumista uutta strategiaa mahdollisimman hyvin tukeviksi jatkettiin alkuvuodesta 2021.

Yhteisissä palveluissa viestintäpalveluiden sekä johdon assistenttipalveluiden uudet toimintamallit otettiin käyttöön vuoden alussa. Henkilöstöpalveluiden sekä täydennyskoulutus- ja yrityspalveluiden osalta organisoitumisen ja toimintamallien suunnittelu jatkuu edelleen. Jatkuvan oppisen palveluiden ja oppimistoimintapalveluiden yhdistämiseen yhteen jatkuvan oppimisen johtamislinjaan liittyvää valmistelua jatkettiin tehtäviä ja roolituksia suunnittelemalla.

Toimintamallien ja organisoitumisen tarkastelu aloitettiin alkuvuodesta myös TKI-palveluissa, joissa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut. Toimintamallia on pohdittu työpajoissa TKI-henkilöstöä osallistaen.

Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen

Ensimmäisellä kvartaalilla selvitettiin esihenkilöiden kehittämistarpeita mm. tiimirakenteisiin sekä esihenkilötyöhön resursseihin ja osaamisvalmiuksiin liittyen. Tiimien uudelleenorganisointeja tehdään osassa yksiköitä keväällä 2021. Laajemmin tiimirakenteiden tarkastelussa ja esihenkilötyön osaamisen kehittämisessä edetään vuoden 2021 aikana.

Ensimmäisellä kvartaalilla päätettiin esihenkilöiden sparrausfoorumin toiminnan käynnistämisestä. Foorumi on tarkoitettu kaikille Metropolian esihenkilöille ja keskittyy hyvän henkilöstöjohtamisen kysymyksiin.

Strateginen henkilöstöohjelma

Metropolian hallitus hyväksyi tammikuussa Metropolian strategisen henkilöstöohjelman vuosille 2021-2024. Ohjelma sisältää kehittämistavoitteet mm. johtamiselle ja esimiestyölle, osaamisen kehittämiselle, hyvinvoinnille, palkitsemille sekä HR:n toiminta- ja palvelumallille.

Digitalisaatio

Digitalisaatio

Digitalisaation tahtotilan mukaan vuonna 2030 Metropoliassa opitaan ja työskennellään moderneissa ympäristöissä ja Metropolian kehittämiä digiratkaisuja hyödynnetään laajalti. Metropoliassa on viime vuosina investoitu vahvasti uusiin oppimisympäristöihin ja moderniin infrastruktuuriin kampusuudistuksen myötä. Kampusten oppimisympäristöjä ei ole nykyisessä poikkeustilanteessa vielä päästy täysimääräisesti hyödyntämään, mutta valmiudet ovat erinomaiset. Viime vuosien satsaukset ovat myös osaltaan mahdollistaneet hybridimallissa työskentelyn.

Digitalisaatio on keskeinen Metropolian uudistumisen mahdollistaja. Vuosi 2021 on jatkunut laajalti etäopetuksessa ja etätöitä tehden. Vuonna 2021 panostetaan erityisesti:

 • analytiikan hyödyntämiseen tiedolla johtamisessa ja toiminnan tehostamisessa,
 • digikyvykkyyden jatkokehittämiseen,
 • verkko-opetuksen laajentamiseen sekä
 • vastuukorkeakouluna toimimiseen Digivisio 2030 -hankkeessa.

Verkko-opetuksen laadun kehittämiseksi käynnistettiin Digistudio-projekti, jossa kahdelle kampukselle rakennetaan ajanmukaiset tilat ja palvelumalli laadukkaan digitaalisen materiaalin, kuten videoiden, podcastien tai webinaarien, tekemiseen. EXAM-tenttiakvaariot mahdollistavat joustavan tenttimisen valvotussa tilassa. Metropolialla on yksi tenttiakvaario Myyrmäessä ja tavoitteena on rakentaa toinen Myllypuroon. Suunnittelusta on edetty tilavalinta- ja muutostyövaiheeseen.

Metropolian Digiklinikka jatkoi toimintaansa tukien henkilöstöä verkkopedagogisten ratkaisujen löytämisessä. Henkilöstön digikyvykkyyden vahvistamiseksi digimentorit suunnittelivat osaamisalueen henkilöstölle Digiope 1-2-3 kokonaisuuden ensimmäisen osuuden, jonka pilotointi alkaa huhtikuussa.

Metropolia toimii Digivisio 2030 -hankkeessa vastuuammattikorkeakouluna. Metropolialla on edustus hankkeen ohjausryhmässä sekä kaikissa Digivision työpaketeissa. Sisäisesti Metropoliassa toimii hankkeeseen osallistuvista asiantuntijoista koostuva ydintiimi, joka kokoontuu kuukausittain muodostaakseen kokonaiskuvaa hankkeen edistymisestä.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian tulos Q1/2021
YhteensäQ1
Tuloslaskelma20212020Ero k€
LIIKEVAIHTO26 496

24 718

1 777

Henkilöstökulut-16 541-15 715-826
Toimitilakulut-3 906-4 086180
IT-kulut-675-69722
Materiaalit ja palvelut-851-700-151
Toiminnan muut kulut-1 320-1 467147
KÄYTTÖKATE3 2022 0521 151
Poistot-1 964-1 799-165
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 238253985
Rahoitustuotot ja -kulut134-1 0101 144
Tilinpäätössiirrot ja verot513913
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 423-7192 142
Investoinnit9083 801-2 894
Henkilöstö9179116
josta määräaikaiset114123-9

Metropolian liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 26,5 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 7,2 prosenttia (Q1/2020; 24,7 M€).

Metropolian ensimmäisen kvartaalin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 2,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q1/2020; -0,7 M€). Tulosta paransivat erityisesti liikevaihdon kasvu sekä rahoituskulujen pieneneminen (sijoitusten arvon muutos).

Toimintakulut (sis. poistot) olivat ensimmäisellä kvartaalilla yhteensä 25,3 miljoonaa euroa ollen 3,2 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä kvartaalilla 16,5 miljoonaa euroa kasvaen 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 62,4 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2020; 63,6 %).

Tase

Ensimmäisen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 77,2 prosenttia (tilinpäätös 2020 73,4 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli 2,6 (tilinpäätös 2020 2,0) ja maksuvalmius oli hyvä.

TASE31.03.202131.12.2020Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet12 26712 472-205
Aineelliset hyödykkeet13 98814 839-852
Sijoitukset17 22816 998231
Pysyvät vastaavat yhteensä43 43844 309-826
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset-43153-196
Lyhytaikaiset saamiset5 3615 386-26
Rahoitusarvopaperit24 87723 3971 480
Rahat ja pankkisaamiset3 1713 313-142
Vaihtuvat vastaavat yhteensä33 36632 2501 116
VASTAAVAA YHTEENSÄ76 84976 559290
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset1 5471 598-51
SVOP -rahasto6 4806 4800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)35 77930 6555 124
Tilikauden voitto (tappio)1 4235 124-3 700
Oma pääoma yhteensä49 82948 4571 372
Pakolliset varaukset1 6751 772-97
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat25 34526 330-985
Vieras pääoma yhteensä25 34526 330-985
VASTATTAVAA YHTEENSÄ76 84976 559290