Vaikuttavuuskatsaus 1/2022

Kvartaali lyhyesti

  • Metropolian ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa kasvaen 4,2 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2021; 26,5 M€).
  • Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 0,8 miljoonaa euroa laskien 43,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1/2021; 1,4 M€). Tilikauden liikevaihtoon ei sisälly vuodelle 2022 kuuluvaa osuutta opetus- ja kulttuuriministeriön v. 2021 ennakkoon maksamasta erästä, jota vastaavat kulut syntyvät vuonna 2022. Tilikauden kumulatiivinen kolmen kuukauden oikaistu tulos on 1,0 miljoonaa euroa.
  • Oppimistoiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 21,3 miljoonaa euroa kasvaen 1,5 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2021; 21,0 M€).
  • TKI-toiminnan liikevaihto (Q1) oli 4,1 miljoonaa euroa laskien 5,3 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2021; 4,4 M€).
  • Liiketoiminnan liikevaihto (Q1) oli 2,2 miljoonaa euroa kasvaen 91,2 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2021; 1,1 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Helmikuussa alkanut sota Ukrainassa on koskettanut syvästi meitä kaikkia. Korkeakouluna meillä on erityinen vastuu huolehtia korkeakouluyhteisömme jäsenten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisesta. Samoin haastavassa tilanteessa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Metropoliassa katsomme eteenpäin ja haluamme tarjota ratkaisuja hankalissakin tilanteissa. Ammattikorkeakoulut valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toimenpiteitä, joilla tuetaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella korkeakouluissa Suomessa. Metropoliassa tarjoamme Suomeen saapuville ukrainalaisille pakolaisille osaamisen tunnistamisen sekä ohjaus- ja neuvontapalveluita (SIMHE, Supporting Immigrants in Higher Education).

Ensimmäinen kvartaali oli Metropoliassa maailmanmyllerryksestä huolimatta kuitenkin tuloksellinen. Alkuvuodesta valmistelimme Metropolian uudet pedagogiset linjaukset varmistamaan yhteistä käsitystä laadukkaasta opetuksesta ja oppimisesta. Pedagogiset linjaukset rakentuvat neljälle periaatteelle, jotka ovat oppijalähtöisyys, ilmiölähtöisyys, monimuotoisuus sekä avoimuus.

Koulutusviennin puolella tehtiin tammikuussa merkittävä avaus, kun Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean koulutusvientiyhtiö EduExcellence Oy, Kenian valtio ja Skill Dove Ltd solmivat kauppasopimukset terveydenhoitoalan tilaustutkintokoulutuksista Laureaan, Metropoliaan sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan. Kyseessä on Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa. Eri alojen koulutustarve Keniassa on erittäin suuri. Koulutusyhteistyön myötä valmistuneet voivat joko hyödyttää kotimaataan paikallista järjestelmää kehittämällä tai vaihtoehtoisesti työllistyä Suomeen. Näin voidaan osaltaan vastata myös osaaja- ja työvoimapulaan Suomessa.

Kestävän kehityksen työssämme yhtenä painopisteenä on henkilöstömme kestävän kehityksen osaamisen vahvistaminen. Alkuvuodesta julkaistiin Metropolian oma kestävän kehityksen verkkokurssi, jonka koko henkilökunnan on tarkoitus suorittaa vuoden 2022 aikana. Metropolian ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistaan toukokuun lopussa. Siinä kerromme kestävän kehityksen työmme etenemisestä vuonna 2021.

Uudistamme kuluvana keväänä myös Metropolian arvoja laajasti koko korkeakouluyhteisöä osallistaen. Syksyllä työ jatkuu eettisten toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) pohdinnalla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa Metropolian kansainvälisen auditoinnin marraskuussa 2022. Valmistauduimme ensimmäisen kvartaalin aikana auditointiin muun muassa kokoamalla aineistoa itsearviointiraporttiin.

Ukrainan tilanteen vaikutukset

Metropolian toimintaa ohjaavat Suomen ja EU:n linjaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistukset. Metropolia on todennut omassa viestinnässään, että opiskelu Suomessa on edelleen turvallista ja otamme vastaan ulkomaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita.

Apu Ukrainan pakolaisille

Metropolia on valmistellut opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden korkeakoulujen kanssa toimenpiteitä, joilla tuetaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella korkeakouluissa Suomessa.

Metropolian SIMHE-palvelut tarjoaa korkeakoulutetuille sekä korkeakoulutuksesta kiinnostuneille maahan muuttaneille uraohjaus- ja neuvontapalveluja sopivien koulutus- ja urapolkujen löytymiseksi Suomessa. Palvelu on maksuton ja avoinna myös Ukrainasta Suomeen tulleille henkilöille.

Metropolian avoin AMK tarjoaa maksuttomasti opintojaksoja, moduuleja ja polkuopintoja Ukrainasta pakeneville henkilöille. Suomessa olevat ukrainalaiset opiskelijat vapautetaan lisäksi lukuvuosimaksuista.

Metropolia tekee myös yhteistyötä tukikeräyksien muodossa ukrainalaisten yhdistys Suomessa Ry:n kanssa.

Tuki metropolialaisille

Korkeakoulujen asema ja tehtävä edellyttävät korkeakouluyhteisön jäsenten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista. Metropoliassa ei sallita vihapuhetta tai syrjintää. Kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten edellytetään kiinnittävän erityistä huomiota asialliseen käytökseen, puheeseen ja viestintään.

Metropoliassa kiinnitetään haastavassa tilanteessa erityistä huomiota opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Opiskelijoille ja henkilöstölle on järjestetty aiheeseen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja asiaa on käsitelty johdon tiedotustilaisuudessa. Intranettiin avattiin Ukrainan tilanne - vaikutukset Metropolian toimintaan -infosivusto.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Vuoden 2022 tavoitteena on edetä korona-aikana tehdystä digiloikasta monimuotoisiin ja joustaviin oppimisratkaisuihin. Alkuvuoden ensimmäiset konkreettiset askeleet otettiin opettajatiimeissä, jotka kehittävät erilaisia verkko- ja monimuotoisia oppimiskokonaisuuksia jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Opettajatiimejä aloitti kymmenen ja myöhemmin keväällä kehitystyöhön haetaan lisää opettajia. Tiimit ovat osa DigiMetro -kehittämiskokonaisuutta, joka tarjoaa sparrausta, työpajoja ja koulutuksia opetuksen ja oppimisen digitalisointiin.

Kaikki Metropolian tutkinto-ohjelmat tekevät vuoden 2022 aikana toimintasuunnitelman siitä, miten ne edistävät keskeisiä Metropolian tavoitteita kuten verkko-oppimisen kasvattamista sekä kestävän kehityksen integroimista vahvemmin osaksi opintotarjontaa. Samoin suunnitellaan toimenpiteitä uudenlaisten opintokokonaisuuksien kehittämiseksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin sekä TKIO- oppimistarjonnan (oppimisen kytkeminen TKI-toimintaan) kehittämiseksi.

Opetuksen ja oppimisen kehyksen toimintasuunnitelmille antavat Metropolian uudet pedagogiset linjaukset, jotka valmistuivat vuoden 2022 alussa. Linjaukset määrittävät opetuksen ja oppimisen kehittämistyötä Metropolian nykyisen strategiakauden ajan vuoteen 2030 asti. Pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys laadukkaasta opetuksesta ja oppimisesta Metropolian strategian 2030 mukaisesti sekä tukea pedagogista johtamista. Pedagogiset linjaukset rakentuvat neljän periaatteen mukaisesti, jotka ovat:

  • oppijalähtöisyys,
  • ilmiölähtöisyys,
  • monimuotoisuus ja
  • avoimuus

Ensimmäisellä kvartaalilla oli kasvua sekä AMK- että YAMK –tutkintojen valmistuneiden määrässä. AMK-tutkintoon valmistuneita (290) oli 6,6 prosenttia enemmän ja YAMK-tutkintoon valmistuneita (65) oli 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Myös jatkuvan oppimisen opintopisteiden määrä kasvoi edellisvuodesta: opintopisteitä kertyi ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä 79 846 eli 10,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Kokonaan tai osittain innovaatiokeskittymissä suoritettujen opintopisteiden prosenttiosuus kaikista suoritetuista opintopisteistä oli ensimmäisen kvartaalin lopussa 4,8 prosenttia.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Vuonna 2022 panostetaan erityisesti ilmiölähtöisen oppimisen, innovaatiokeskittymien ja yhteistyöalustojen tiiviiseen yhteistyöhön.

Metropolia kehittää yhdessä muiden Helsingin seudun korkeakoulujen kanssa vahvaa yrityshautomotoimintaa kampuksilleen Helsingin kaupungin rahoittamassa Kampusinkubaattori-hankkeessa. Samalla luodaan pohjaa innovaatioekosysteemille, joka houkuttelee pääkaupunkiseudulle yhä enemmän myös kansainvälisiä osaajia.

Kampusinkubaattori-hanke vauhdittaa Metropolian Turbiini -kampushautomotoimintaa Myllypuron, Myyrmäen ja Arabian kampuksilla. Ensimmäiset hankkeen aloittaville opiskelijoille ja tiimeille suunnatut esihautomo-ohjelmat saatiin päätökseen alkuvuodesta. Ohjelmat kannustavat yrittäjyyteen sekä tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden ideoida ja kehittää omia liikeideoitansa yhdessä eri alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Ekosysteemiyhteistyöhön perustuvilla kumppanuuksilla on yhä suurempi merkitys Metropolian TKI-toiminnassa. Metropolian kumppanuusmallin kehittämiseksi käynnistettiin sisäinen kehittämisprojekti. Uusi kumppanuusmalli ohjaa kaikkia Metropolian kumppanuuksia yhä pitkäjänteisempään, strategisempaan ja vaikuttavampaan yhteistyöhön.

Esimerkkinä ekosysteemiyhteistyöhön perustuvista kumppanuuksista on alkuvuodesta vauhtiin päässyt Health Proof Helsinki –hanke. Metropolia kehittää hankkeessa yhdessä Helsingin kaupungin ja HUS:n kanssa Helsinkiin hyvinvointi- ja terveysteknologian yrityksille sujuvan palvelupolun yritysten tuotekehitystoiminnan tueksi. Metropolia toimii hankkeessa vastuuorganisaationa.

TKIO-toiminnan (oppimisen kytkeminen TKI-toimintaan) kehittäminen on keskeinen painopiste vuonna 2022. TKIO-toiminnalla voidaan yhä paremmin mahdollistaa ilmiölähtöistä oppimista muun muassa avaamalla kampusten yhteistyöalustat oppimiselle ja monialaiselle yhteiskehittämiselle. Esimerkkinä Metropolian TKIO-työstä on Big Flash -hanke, jossa vahvistetaan yritysten kilpailukykyä tukemalla niitä edistyvien teknologioiden käyttöönotossa. Metropolia tarjoaa 100 yrityksille mahdollisuuden kokeilla uusia teknologioita Myyrmäen kampuksen yhteistyöalustoilla (Robo Garage ja AIOT Garage).

TKIO-toiminnan edistymistä seurataan muun muassa innovaatiokeskittymissä suoritettujen opintopisteiden määrällä, joka kasvoi ensimmäisellä kvartaalilla voimakkaasti edellisvuodesta. Opintopisteitä suoritettiin ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä 5 603 eli 234,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävä kehitys sisältää Metropolian oman toiminnan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi vaikuttavuusnäkökulman eli sen, miten varmistetaan tulevaisuuden kestävän kehityksen osaaminen sekä ratkaisut globaaleihin haasteisiin. Kestävä kehitys viedään läpileikkaavaksi kaikkeen Metropolian koulutustarjontaan, ja kestävän kehityksen ratkaisuja luodaan Metropolian innovaatiokeskittymissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kestävän kehityksen tiekarttaa edistettiin ensimmäisellä kvartaalilla monin tavoin. Alkuvuodesta käynnistettiin arvojen uudistamisen ja eettisten toimintaperiaatteiden rakentamisen projekti. Tavoitteena on yhdessä koko korkeakouluyhteisön kanssa uudistaa Metropolian arvot sekä rakentaa yhteiset eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct). Yhteinen työskentely aloitettiin verkkopohjaisella kyselyllä maaliskuussa. Keväällä yhteisiä arvoja työstetään eteenpäin käymällä osallistuvia keskusteluja eri puolilla organisaatiota. Uudet arvot valmistuvat keväällä ja Code of Conduct syksyllä 2022.

Metropolian tavoitteena on, että kaikki metropolialaiset, eli meiltä valmistuvat opiskelijat sekä henkilöstö, ovat kestävän kehityksen osaajia. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää panostaa henkilökunnan vastuullisuusosaamisen kehittämiseen sekä viedä kestävä kehitys osaksi kaikkea koulutustarjontaamme. Metropolian henkilöstölle suunnattu kestävän kehityksen kurssi avattiin helmikuussa. Ensimmäisen reilun kuukauden aikana kurssille ilmoittautui 220 henkilöstön edustajaa eli reilu viidennes kokopäiväisestä henkilöstöstä. Maaliskuun lopussa kurssin suorittaneita oli 53.

Kestävän kehityksen nykytila-arviointia pilotoitiin liiketalouden tutkinto-ohjelmissa. Tavoitteena on selvittää, miten kestävä kehitys näkyy tällä hetkellä opintojaksoilla ja miten sen teemoja voisi lisätä jatkossa kaikkeen opetukseen. Arviointi laajennetaan kaikkiin 69 tutkinto-ohjelmaan vuonna 2022.

Metropolian vuoden 2021 hiilijalanjälkilaskenta valmistui maaliskuussa. Laskentaa on kehitetty edelleen ja mukaan otettiin tarkemmat päästöt hankinnoista Hanselin Hankintapulssi -työkalun avulla. Metropolian päästöt olivat noin kolme prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna johtuen muun muassa tarkentuneista laskutavoista sekä nousseesta kustannustasosta. Tarkemmat tiedot tuloksista ja metodologiasta julkaistaan Metropolian ensimmäisessä vastuullisuusraportissa toisen kvartaalin aikana.

Kestävä kasvu

Metropolian strateginen tavoite kestävä kasvu koskee kaikkia Metropolian ydintoimintoja. Oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan kestävällä kasvulla varmistetaan Metropolian taloudelliset toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

Oppimistoiminnan osalta ensimmäisen kvartaalin AMK- ja YAMK-tutkintojen määrä ylitti viime vuoden vastaavan tason. Myös verkossa toteutettavien opintojaksojen määrä on kasvussa.

Kaupallisessa TKI-toiminnassa on paljon kasvun mahdollisuuksia. Esimerkiksi Metropolian Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalueella on tässä pitkät perinteet. Metropolia Proof Health –kehityshankkeessa luodaan hyvinvointi- ja terveysalan osaamiseen perustuen toimintamallit ja edellytykset kaupalliselle TKIO-toiminnalle sekä määritetään eri yksiköiden roolit ja vastuut.

Liiketoiminnan osalta ensimmäisen kvartaalin liikevaihto kasvoi 91 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2021; 1,1 M€) ja oli 2,2 miljoonaa euroa. Kasvua syntyi erityisesti toimitilojen vuokrauksesta sekä Peppi- ja digitaalisten valintakokeiden etupainotteisesta laskutuksesta. Maksullisen liiketoiminnan (sis. liiketoiminnan ja EU/ETA -maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut) kokonaisliikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 2,4 miljoonaa euroa kasvaen 91,2 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2021; 1,2 M€). EU/ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut lähes tuplaantuivat edellisvuodesta.

Koulutusviennissä tehtiin tammikuussa merkittävä avaus, kun EduExcellence, Kenian valtio ja Skill Dove Ltd solmivat kauppasopimukset terveydenhoitoalan tilaustutkintokoulutuksista Laureaan, Metropoliaan sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan. Sopimus on Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa käsittäen ensimmäisessä aallossa yhteensä lähes 450 tutkintokoulutettavaa. Kaupan ensimmäisen vaiheen kokoluokka on yli 10 miljoonaa euroa.

Kansainvälisiin tilauskoulutuksiin liittyen ensimmäinen ryhmä Filippiineiltä (Top-up, 23 opiskelijaa) aloitti sairaanhoitajan tutkintonsa opinnot maaliskuussa.

Lukuvuosiopiskelijoiden kansainvälinen yhteishaku oli tammikuussa ja kansainvälinen erillishaku jatkuu toukokuun loppuun. Kiinnostus Metropolian englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin kasvoi yhteishaussa yli 40 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. EU/ETA -maiden ulkopuolelta eniten hakijoita oli Bangladeshista, Nepalista, Pakistanista ja Sri Lankasta.

Metropolia solmi ensimmäisen kvartaalin aikana neljä uutta työelämäyhteistyösopimusta, jotka täydentävät monialaista yhteistyöverkostoa. Uusia työelämäyhteistyökumppaneita ovat SRV Yhtiöt Oy, Siemens Healthineers Oy, Essilor Oy ja Nortal Oy.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmiset ja kulttuuri

Metropolia tavoittelee ketterää toimintakulttuuria, jossa uudistumista tehdään kokeilujen avulla ja jossa arki on tehokasta. Työskentelemme yhteisöllisesti ja osallistuvasti. Työ on tekijälleen merkityksellistä ja sitä tehdään vahvuuksien kautta erilaisissa, joustavasti rakentuvissa kokoonpanoissa.

Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen perustuvat Metropolian strategiaan. Sen pohjalta tunnistetaan osaamisen kehittämisen painopisteet, kuten ihmislähtöinen johtaminen ja esihenkilötyö sekä kestävä kehitys ja kasvu.

TKI-projektipäällikkökoulutukset jatkuivat ensimmäisellä kvartaalilla. Samalla valmistauduttiin koulutuksen laajentamiseen koskemaan kaikkea Metropolian hanke- ja projektitoimintaa. Toukokuusta lähtien projektipäälliköiden tulee suorittaa projektipäällikkövalmennus kaikissa alkavissa TKI-projekteissa.

Kampuspainotteiseen hybridityöskentelyyn siirtymistä tuettiin johdolle ja esihenkilöille suunnatulla Onnistu hybridityössä -oppimispolulla. Tavoitteena on, että keskustelua hybridityöskentelystä käydään koko organisaatiossa ja että tiimit osallistuvat tarkoitustenmukaisten työtapojen luomiseen.

Alkuvuodesta vakiinnutettiin esihenkilöiden sparrausfoorumi-konseptia, joka toimii yhtenä vertaismentoroinnin kanavana. Esimerkiksi haastavien johtamistilanteiden käsittelystä jaettiin kokemuksia.

Vuosittaisesta tavoite- ja kehityskeskustelusta siirryttiin kahteen erilliseen henkilökohtaiseen keskusteluun. Kevään kehityskeskustelussa keskitytään henkilön ammatillisen osaamisen ja kehittymisen tarpeisiin sekä motivaatiotekijöihin. Loppuvuoden tavoite- ja suoriutumiskeskustelussa arvioidaan ja annetaan palautetta työstä suhteessa tavoitteisiin ja keskustellaan vahvuuksista ja kehitystarpeista.

Henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen on panostettu käsittelemällä laajasti henkilöstötutkimuksen tuloksia ja pohtimalla kehittämistoimenpiteitä tiimeissä ja yksiköissä. Yhdessä sovittuja kehittämistoimenpiteitä on yhteensä yli sata ja myös niiden edistymistä seurataan. Henkilöstötutkimus järjestetään vuosittain arvioiden, mitkä toimet ovat olleet riittäviä, mitä pitää jatkaa ja mitä uusia toimia tarvitaan.

Digitalisaatio

Digitalisaatio

Digitalisaatio on keskeinen Metropolian uudistumisen mahdollistaja. Digikyvykkyyttä kehitetään jatkuvasti, verkko-opintotarjontaa laajennetaan sekä rakennetaan uusia ratkaisuja muun muassa analytiikan hyödyntämiseksi tiedolla johtamisessa ja toiminnan tehostamisessa. Metropoliassa opitaan ja työskennellään moderneissa ympäristöissä.

Tiedolla johtamisen työkaluja ja järjestelmiä kehitetään systemaattisesti eri toimintojen tueksi. Tätä työtä edistävät säännöllisesti kokoontuvat tiedolla johtamisen projektiryhmä ja ohjausryhmä. Metropolian toiminnanohjauksen vuosikellossa huomioidaan, miten tietojärjestelmät nivoutuvat johtamisjärjestelmään näin varmistaen tiedon hyödyntämisen johtamisessa.

EXAM-tenttiakvaario otettiin käyttöön Myllypuron kampuksella tammikuussa. Tenttiakvaario tuo joustavuutta tenttimiseen kampuksen aukioloaikoina. Digistudioiden kalustus- ja akustointiremontit Myllypurossa ja Myyrmäessä saatiin päätökseen ja tilojen varustelu on loppusuoralla. Digistudioita on hyödynnetty esimerkiksi podcastien teossa, joita on tuotettu useita.

Digiope 1-2-3 -koulutusten järjestäminen jatkui alkuvuodesta. Tavoitteena on, että koko opetushenkilöstö on suorittanut vähintään digiope 1 -koulutuksen. Koko henkilöstön digitaitojen kehittämisessä ja sparraamisessa tukee myös digimentoriverkosto.

Digivisio 2030 on korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa. Metropolia jatkaa hankkeen vastuukorkeakouluna yhdessä Aallon kanssa. Metropolialla on yhteyshenkilöt hankkeen työpaketeissa ja kehitysjohtaja Eeva Viitanen toimii hankkeen ohjausryhmässä.

Metropolian jatkuvan oppimisen kehittämisessä on huomioitu myös Digivision tuleva vaikutus. Tutkintojen kehittämissuunnitelmien ja pedagogisten linjausten teemoina ovat nyt avoimuus ja modulaarisuus, joiden kautta sisältöjen ja toteutustapojen toivotaan kehittyvän jatkuvalle oppijalle soveltuviksi digitoteutuksiksi.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian tulos Q1/2022
YhteensäQ1
Tuloslaskelma20222021Ero k€
LIIKEVAIHTO27 611

26 496

1 115

Henkilöstökulut-17 438-16 541-897
Toimitilakulut-3 470-3 906436
IT-kulut-901-675-226
Materiaalit ja palvelut-803-85148
Toiminnan muut kulut-1 332-1 320-12
KÄYTTÖKATE3 6663 202464
Poistot-2 038-1 964-74
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)1 6281 238390
Rahoitustuotot ja -kulut-791134-925
Tilinpäätössiirrot ja verot-3451-85
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)8031 423-620
Investoinnit350908-557
Henkilöstö96691749
josta määräaikaiset16211448

Metropolian liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 27,6 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 4,2 prosenttia (Q1/2021; 26,5 M€). Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 0,8 miljoonaa euroa voitollinen pienentyen 43,6 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2021; 1,4 M€). Merkittävimmät syyt tuloksen heikkenemiseen edellisvuoteen verrattuna olivat henkilöstökulujen suunnitelman mukainen kasvu sekä korkotason nousu, joka heijastui korkosijoitustuottojen heikkenemisenä. Tilikauden kumulatiivinen kolmen kuukauden oikaistu tulos on 1,0 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2022 kuuluvan rahoituksen.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat ensimmäisellä kvartaalilla yhteensä 26,0 miljoonaa euroa ollen 2,9 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä kvartaalilla 17,4 miljoonaa euroa kasvaen 5,4 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 63,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2021; 62,4 %).

Ydintoimintojen liikevaihdot

Oppimistoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 21,3 miljoonaa euroa kasvaen 1,5 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2021; 21,0 M€). Ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,4 miljoonaa euroa kasvaen 14,9 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2021; 1,2 M€).

TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa laskien 5,3 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2021; 4,4 M€). Ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,6 miljoonaa euroa kasvaen 26,6 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2021; 1,3 M€).

Liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 91,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 2,2 miljoonaa euroa (Q1/2021; 1,1 M€). Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo oli tammi-maaliskuussa 0,5 miljoonaa euroa sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden. Ulkomaankaupan kokonaisarvo oli edellisvuoden tammi-maaliskuussa 0,3 miljoonaa euroa ja kasvua oli 32 prosenttia. Liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan tilikauden aikana sekä kotimaan myynnin että ulkomaankaupan osalta.

Liikevaihto k€Tot. 1-3/2022Tot. 1-3/2021Ero
Metropolia yhteensä27611264961115
Oppimistoiminta2129520986309
- OKM-perusrahoitus1881118428383
- OKM-strategiarahoitus10671324-257
- Ulkopuolinen rahoitus14181234184
- Tutkintotoiminta17316162801036
- Maksullinen oppimistoiminta23682584-216
- Muut16122123-511
TKI-toiminta41424373-231
- OKM-perusrahoitus24502866-416
- OKM-strategiarahoitus98248-150
- Ulkopuolinen rahoitus15941259335
- Julkinen kilpailtu TKI15941159435
- Kaupallinen TKI0100-100
Liiketoiminta217411371037
- Kotimaa1715788926
- Ulkomaat459349110
- Maksullinen liiketoiminta (sis. lukuvuosimaksulliset)238812491139

Tase

Ensimmäisen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 77,1 prosenttia (tilinpäätös 2021 74,3 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvän
TASE31.03.202231.12.2021Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet12 03412 646-611
Aineelliset hyödykkeet12 20713 283-1076
Sijoitukset19 08218 203879
Pysyvät vastaavat yhteensä43 32344 132-809
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset7131172-459
Lyhytaikaiset saamiset7 4955 0072 488
Rahoitusarvopaperit28 72229 023-301
Rahat ja pankkisaamiset3 6166 888-3 272
Vaihtuvat vastaavat yhteensä40 54643 090-1 544
VASTAAVAA YHTEENSÄ83 86986 221-2 353
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset1 1401 226-86
SVOP -rahasto6 4806 4800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)42 99935 7797 220
Tilikauden voitto (tappio)8037 220-6 417
Oma pääoma yhteensä56 02255 305717
Pakolliset varaukset1 8612 198-337
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat25 98628 719-2 732
Vieras pääoma yhteensä25 88628 719-2 732
VASTATTAVAA YHTEENSÄ83 86986 221-2 353