Toimintaterapia on asiakkaan voimavaroista lähtevää, asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää työtä.

Toimintaterapeutin työ perustuu asiakaslähtöisyyteen, jossa tunnistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeus ja vastuullisuus. Olennaista on myös toimintaterapeutin ja asiakkaan välinen tasavertainen kumppanuus. Toimintaterapiassa tärkeimpinä työvälineinä ovat toiminnan terapeuttinen käyttö ja toimintaterapeutin oma persoona.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen hänelle tärkeisiin itsestä huolehtimisen, kotielämän, asioinnin, leikin, opiskelun, työhön ja vapaa-ajan toimintoihin. Terapiassa käytettäviä toimintoja voivat olla esimerkiksi erilaiset pelit, keittiötoiminnat tai kuvallinen ilmaisu. Tärkeintä on, että toiminnat ovat asiakkaalle merkityksellisiä, tarkoituksenmukaisia ja sopivan haasteellisia.

Asiakkaan osallistumista toimintaan voidaan tarvittaessa edistää yksilöllisten apuvälineiden ja ympäristön muokkaamisen avulla.

Toimintaterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Terapian suunnittelun ja toteutuksen perustana on aina huolellinen arviointi ja tutkimus. Toimintamme perustuu opettajien ohjauksessa toteutettavaan kuntoutusalan opiskelijoiden harjoitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Tallennettu 22.1.2020 - 15:47