Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian toisen kvartaalin tulos oli 0,8 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 30,0 % edellisvuodesta (Q2/2018). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 1,5 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 41,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (1,1 M€).
 • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 24,6 miljoonaa euroa (Q2) kasvaen 5,5 % vertailukaudesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 48,5 miljoonaa euroa kasvaen 5,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (46,2 M€).
 • Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto oli 18,2 miljoonaa euroa (Q2). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa kasvaen 1,9 % vertailukaudesta.
 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 3,4 miljoonaa euroa (Q2) kasvaen 41,3 % vertailukaudesta. TKI-toiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,2 miljoonaa euroa kasvaen 48,0 % edellisestä vuodesta (4,2 M€).
 • Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto kasvoi 17,5 % vertailukaudesta 3,0 miljoonaan euroon. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa kasvaen 14,6 % vuoden 2018 vastaavasta ajankohdasta (5,1 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Riitta Konkola

Vuoden 2019 ensimmäinen puolisko toteutui Metropoliassa uudistusten äärellä. Toimintaympäristön murros on haastanut meidät pohtimaan rooliamme yhteiskunnassa ja löytämään ne keinot, joilla voimme toimia yhä vaikuttavammin. Tämä edellyttää meiltä myös kriittistä ja avointa omien toiminta- ja ajattelumalliemme tarkastelua.

Strategiamme ytimessä ovat ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, joissa haemme yhteistyössä kumppaniemme kanssa ratkaisuja aikamme haastavimpiin ilmiöihin kuten ilmastonmuutokseen. Uudella toimintamallilla vahvistamme opetuksen ja TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kuten yhteiskunnassa laajemminkin, myös Metropoliassa meidän on menestyäksemme tehtävä yhteistyötä yhä enemmän rajat ja siilot ylittäen. Yksi keskeinen väline tässä ovat Metropolian opetussuunnitelmat, joita koskeva uudistus käynnistettiin.

Oppimisen laatu herätti toisella kvartaalilla paljon keskustelua. Järjestimme kullakin kampuksella opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattuja oppimisen laadun kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia.

Panostamme avoimeen innovaatiotoimintaan ekosysteemeissä ja toimiala-, sektori- ja teknologiarajat ylittävään yhteistyöhön. Innovaatiokeskittymien toiminta konkretisoituu yhteiskehittelyalustoilla kuten urbaanin ruuantuotannon ekosysteemissä Urban Farming Labissa ja laajennettuun todellisuuteen erikoistuneessa Helsinki XR Centerissä (HXRC).

Urban Farm Labin toukokuiset avajaiset Myyrmäen kampuksella kiinnostivat laajalti mediaa ja yhteistyökumppaneita. Eikä turhaan, sillä Urban Farm Lab on oiva esimerkki siitä, mihin tähtäämme innovaatiokeskittymä-toimintamallilla. Kun haasteena on ilmastonmuutos ja tarve hiilineutraalille ruokatuotannolle, tarjoamme alustan uusien kiertotalousratkaisujen kehittämiselle yhteistyössä opiskelijoiden, yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Samalla syntyy uudenlaista vaikuttavuutta: uutta osaamista, ilmiölähtöisiä ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin sekä uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toisella kvartaalilla jatkoimme jatkuvan oppimisen kokonaisuuden rakentamista. Tutkintotavoitteinen oppiminen on keskeinen osa jatkuvan oppimisen kokonaisuutta. Sen rinnalle olemme nostaneet yksilölliset muut oppimisen ratkaisut elämän eri tilanteisiin.

Taloudellinen tilanteemme on vakiintunut ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Toisella kvartaalilla aloitimme valmistautumisen keväällä 2020 käytäviin neuvotteluihin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tämä tarkoittaa strategisten valintojemme pohtimista aina vuoteen 2030 saakka. Tätä työtä jatkamme koko organisaatiomme voimin ja yhteistyökumppaneidemme tuella tulevan syksyn.

Toimintakatsaus

Metropolian päivitetyn strategian toiminnallistamiseksi valitsimme ne keskeiset toiminnan osa-alueet (must-wins), joissa meidän on erityisesti onnistuttava vuonna 2019: innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen, kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö ja kestävä talous. Must-wins -toimenpiteet on valittu vaikuttajakorkeakoulu-strategian päämäärien saavuttamiseksi.

Must-win: Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö

Uudistumiseen tähtäävän strategian mahdollistajaksi nostettiin kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö. Toisen kvartaalin aikana jatkettiin valmiuksien luomista muutokselle. Alkuvuodesta alkaneet johdolle ja päälliköille suunnatut Metropolia Akatemiat jatkuivat tavoitteena rohkeasti uudistaa ajattelu- ja toimintatapojamme.

Akatemian keskeisiä teemoja olivat systeemisyys, itseohjautuvuus sekä oppiva organisaatio. Toisella kvartaalilla käynnistettiin strategian toimeenpano yksikkö- ja yksilötasoilla.

Syksyn kampuskohtaisten akatemioiden suunnittelu aloitettiin tavoitteena edistää strategian arjeksi elämistä koko korkeakouluyhteisössä. Lisäksi valmisteltiin syksyllä järjestettäviä opetushenkilöstölle kohdennettuja Peda-tapaamisia pedagogisen osaamisen uudistamiseksi.

Metropolian hallitus hyväksyi kesäkuussa koko henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2019.

Must-win: innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen

Opetussuunnitelmien uudistaminen käynnistettiin tavoitteena mahdollistaa ilmiölähtöinen oppiminen innovaatiokeskittymissä sekä opintojen liittäminen TKI-hankkeisiin. Osaamistavoitteet laaditaan ilmiöperustaisesti sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeista käsin. Samalla pyritään vahvistamaan systeemistä ajattelukykyä.

Helsinki XR Center (HXRC) käynnisti toimintansa uusissa tiloissa Arabian kampuksella. Keskus yhdistää uudella tavalla designin ja teknologian sekä toimii tutkimus-, startup- ja yritysyhteistyön keskiössä. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin useiden XR-hankkeiden ja -tiimien vauhdittamana. XR Centeristä on hyvää vauhtia kehittymässä Suomen suurin XR-alan HUB. Avajaisia vietetään 5.9.

Toukokuussa juhlistettiin Urban Farm Labin avajaisia Myyrmäen kampuksella. Kyseessä on urbaanin ruokatuotannon ekosysteemi, jossa luodaan yhteistyössä opiskelijoiden, yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden kanssa kiertotalousratkaisuja tulevaisuuden viljelyteknologian avulla. Urban Farm Lab tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden ilmiölähtöiseen oppimiseen ja ratkaisujen kehittämiseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Toisella kvartaalilla jatkettiin strategisen yhteistyön tiivistämistä Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ja innovaatiorahaston, Vantaan kaupungin elinkeino-osaston sekä Uudenmaan liiton kanssa. Ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien teemat tukevat Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategiaa ja vahvistavat siten Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön vaikuttavuutta myös kansainvälisesti.

Helsingin kaupungin panostus Helsinki XR Centerin käynnistymiselle on ollut merkittävä, kuten myös Vantaan kaupungin tuki Myyrmäen kampuksen Urban Farm Labille. Lisäksi on aktiivisesti osallistuttu Health Capital Helsingin, Forum Viriumin ja Green Net Finlandin ohjausryhmä- ja hankeyhteistyöhön.

Ajankohtaista innovaatiokeskittymissä:

Must-win: kestävä talous

Metropolian taloudellinen käänne on tapahtunut. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 1,5 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 41,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Metropolia jatkaa projektinhallinnan ja tiedolla johtamisen kehittämistä. Projektinhallinnan kehittämisessä tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja projektien päätöksenteossa ja projektisalkun ohjaamisessa sekä selkeyttää vastuita. Määritellyt päätöksentekokriteerit mahdollistavat strategisen ohjauksen ja lisäävät läpinäkyvyyttä.

Toisella vuosineljänneksellä tehtiin päätös uuden projektien hallintajärjestelmän hankkimisesta. Uusi järjestelmä tulee käyttöön vuoden 2020 alussa. TKI -hankkeiden käynnistämiseen liittyvää prosessia selkeytettiin ja roolien ja vastuita tarkennettiin. Yhtenäinen projektimalli otetaan käyttöön kaikissa projekteissa vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2019 panostetaan myös tietojen oikeellisuuteen sekä tietojen helpompaan ja parempaan saatavuuteen uusien järjestelmien avulla. Toisen kvartaalin aikana käynnistettiin uuden talouden ennuste- ja budjetointijärjestelmän hankinta, joka mahdollistaa entistä joustavamman ja tehokkaamman toiminnan suunnittelun. Tilikausi 2020 budjetoidaan uudella järjestelmällä.

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu, kun teknologiamurros muokkaa elämäämme yhä kiihtyvällä vauhdilla. Mitä nopeampi vauhti teknologisella ja muulla kehityksellä on, sitä enemmän osaamista on uudistettava. Tulevaisuudessa tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle tarvitaan eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Metropoliassa suoritettiin toisella kvartaalilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähemmän AMK-tutkintoja (AMK-tutkinnot 1 741 kpl eli -2,9 %) ja hiukan enemmän YAMK-tutkintoja (YAMK-tutkinnot 268 kpl eli 3,5 %). Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä laski -3,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (251 536). 55 opintopistettä suorittaneiden määrä oli toisella kvartaalilla 8 574 pistettä, mikä on -2,4 % vähemmän, kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Metropolia ja Jyväskylän AMK toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä alan koulutuksen toiminta-alueilla ja TKI-toiminnan valtakunnallisen yhteistyön kehittämiseksi. Toisella kvartaalilla on valmisteltu kuntoutusalan uudistuvia opetussuunnitelmia. Alan yhteisiä verkko-opintojaksoja tarjotaan CampusOnlinen kautta.

Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea (3AMK) kehittävät korkeakoulujen välistä opiskelijaliikkuvuutta sekä uusia osaamispolkuja, jotka vahvistavat metropolialueen osaamista. Yhteisiä opintopolkuja toteutettiin kolme keväällä ja tarjotaan yhdeksän syksyllä 2019. Syksyllä panostetaan näiden osallistujamäärien kasvattamiseen.

Metropolia laatii kansainvälisen toimenpideohjelman strategiansa sekä OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten mukaisesti. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimenpideohjelmaa valmisteltiin johdon, päälliköiden ja esimiesten kesken sekä henkilöstön työpajoissa. Seuraavaksi toteutetaan osallistava kysely opiskelijoille. Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Tutkintotavoitteisen oppimisen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa kasvaen 1,9 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (Q1-Q2/2018; 35,7 miljoonaa euroa). Toisella kvartaalilla liikevaihto pieneni 1 % edellisvuodesta 18,2 miljoonaan euroon (Q2/2018; 18,4 miljoonaa euroa).

Q2Q1-Q2
20192018Ero k€Ero %20192018Ero k€Ero %
Oppimistoiminnan OKM-liikevaihto (1000€)178161781520,035632346749592,8
Oppimistoiminnan muu liikevaihto (1000€)377547-170-31,17661044-278-26,6
Liikevaihto yhteensä (1000€)1819318362-168-0,936398357186811,9

Jatkuva oppiminen: muut oppimisen ratkaisut

Muiden oppimisen ratkaisujen viitekehyksen ja sitä konkretisoivan Metropolia Match -palvelumallin rakentamista jatkettiin. Yksilöllisen ohjauksen tueksi rekrytoitiin palveluneuvojat. Toisella vuosineljänneksellä visualisoitiin Metropolia Match -palvelumalli ja valmisteltiin sen julkistamista sidosryhmille järjestettävässä tapahtumassa elokuussa.

Toisella kvartaalilla jatkettiin myös yrityksille suunnattavan palvelukokonaisuuden rakentamista ja konseptointia.

Muiden oppimisen ratkaisujen kautta opintopisteitä kertyi toisella vuosineljänneksellä 18 169, mikä on 22,6 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Täydennys- ja yrityskoulutuksia toteutui toisella kvartaalilla suunnitellun mukaisesti. Asiakaspalautteet olivat erinomaisella tasolla.

Metropolia tuottaa viiden muun korkeakoulun kanssa ohjaus- ja neuvontapalveluja korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla SIMHE-ohjauspalveluiden asiakasmäärä oli 384.

Maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen verkkototeutus valmentavakoulutus.fi -oppimisympäristö valmistui alkuvuodesta. Oppimisympäristöä pilotoidaan osana verkkokoulutusta yhteistyössä kahdeksan ammattikorkeakoulun kanssa 1.4.-30.9.2019.

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa kasvaen 14,6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (Q1-Q2/2018; 5,1M€). Toisella kvartaalilla liikevaihto kasvoi 17,5 % edellisvuodesta 3,0 miljoonaan euroon (Q2/2018; 2,6 M€).

Q2Q1-Q2
20192018Ero k€Ero %20192018Ero k€Ero %
Jatkuvan oppimisen OKM-liikevaihto (1000€)116480535944,62328160971944,7
Jatkuvan oppimisen muu liikevaihto (1000€)18851791945,235363509270,8
Liikevaihto yhteensä (1000€)3049359645317,55864511874614,6
josta ulkomaankaupan osuus154183-29-15,8303311-8-2,6

Tutkimus kehitys ja innovaatiot

Metropolian TKI-toiminnassa painottuu avoimuus, vaikuttavuus ja kansainvälisyys.

Haaga-Helian, Lauren ja Metropolian ( 3AMK ) TKI-työssä valittiin kolme strategista kärkeä: hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä, pääkaupunkiseudun kasvuhaasteet sekä työn ja osaamisen murros. Kärjet tukevat TKI-toiminnan strategisessa suuntaamisessa ilmiöihin, joissa yhteistyö luo merkittävää lisäarvoa kaikille toimijoille.

3AMK-yhteistyössä vaikutettiin lisäksi Horizon Europe-ohjelman strategiseen valmisteluun Helsinki EU-Officen tukemana.

TKI-toiminnan avoimuutta edistetään mm. osallistumalla avoimen tieteen kansallisen koordinaation asiantuntijaryhmiin sekä muihin verkostoihin:

 • Tutkimuksen tietohallinto -ryhmä
 • Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten KoTuNet-ryhmä
 • Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto

Toisella kvartaalilla avoimuutta edistettiin mm. tekemällä avoimuuden helpdesk-palvelukartoitus, päivittämällä Avoin TKI -opas, kehittämällä aineistonhallintaa sekä tuottamalla materiaalia CampusOnline -verkkoalustalle.

TKI-toiminnan toisen kvartaalin liikevaihto oli 3,4 miljoonaa euroa kasvaen 41,3 % vertailukaudesta (Q2/2018; 2,4 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa kasvaen 48 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (Q1-Q2/2018; 4,2 miljoonaa euroa).

Q2Q1-Q2
20192018Ero k€Ero %20192018Ero k€Ero %
TKI-toiminnan OKM-liikevaihto (1000€)1531119064128,73063237968428,7
Ulkopuolinen TKI-rahoitus (1000€)1852120564753,731741835133973,0
TKI-toiminnan liikevaihto yhteensä3383239598841,362364214202248,0

Toimintakulttuuri

Metropolia tavoittelee yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa korostuu

 • rohkea uudistamisote,
 • asiakas- ja ilmiölähtöisyys,
 • kansainvälisyys sekä
 • vastuullisuus.

Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin luomisessa keskiössä on dialogisten ja verkostomaisten yhteistyökäytänteiden luominen, jatkokehittämien ja vakiinnuttaminen.

Dialogisia toimintamalleja on lisätty systemaattisesti Metropolian eri foorumeilla kuten johtoryhmässä, johdon ja päälliköiden tilaisuuksissa sekä Metropolia Akatemiassa. Dialogisten toimintamallien vakiinnuttamista tuetaan myös luentojen, julkaisujen sekä podcast-sarjan avulla.

Myös yhteistyötä kampusten toimijoiden kesken lisättiin eri foorumeilla. Yhteistyön vakiinnuttamista edesauttavat kampusryhmät, kunkin kampuksen uusille työntekijöille suunnatut vertaismentoroinnin ryhmät sekä kampuskohtaiset Metropolia Akatemiat.

Kesäkuussa perustettiin tiimi, joka tekee selvityksen kestävän kehityksen roolista ja merkityksestä Metropoliassa. Samalla pohditaan sitä, miten Metropolia voi tulevaisuudessa toimia yhä vastuullisemmin.

Kampukset

Metropolian toiminta keskitetään neljälle kampukselle vuosina 2017-2021:

Arabian kampuksen toisen vaiheen (musiikin tilat) rakennustyöt jatkuivat maarakennus- ja louhintatöillä. Arabian kolmannen vaiheen tilojen (XR Center, elokuva ja esitystekniikka) suunnitelmat valmistuivat rakennuslupavaiheeseen.

Myllypuron kampuksen toisen vaiheen rakennustyöt etenivät ja ovat viimeistelyä vaille valmiit. Käyttäjien ensimmäiset laiteasennukset alkoivat.

Leppävaaran kampuksen toiminta päättyi ja Karamalmille sijoittuvien väistötilojen muutostöiden suunnitelmat valmistuivat rakennusurakan kilpailutusta varten.

Digitalisaatio

Kampusten digitaalisen infran rakentaminen ja käyttöönotto on edennyt kampusten valmistumisten tahdissa.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3AMK:n digikampus-yhteistyössä keskityttiin toisella kvartaalilla yhteisiin osaamispolkuihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja selkeyttämiseen. Lisäksi päätettiin laatia yhteinen ohjeistus tekijänoikeuksista.

Metropolian taloustilanne toisella kvartaalilla Q2/2019
AMK YhteensäQ2Q1-Q2
Tuloslaskelma20192018Ero k€20192018Ero k€
LIIKEVAIHTO2436123165119548133459092225
- Toiminnan muut tuotot26516996390290100
- Materiaalit ja palvelut-1093-782-310-2059-1421-639
- Henkilöstökulut-14672-15480809-29218-305611344
- Toimitilakulut-3674-3550-123-7655-7259-397
- IT-kulut-663-415-248-1252-827-425
- Toiminnan muut kulut-1690-1319-371-3373-2802-571
KÄYTTÖKATE283517881046496633291637
- Poistot-2057-1186-871-3582-2374-1208
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)7776021751384955429
- Rahoitustuotot ja -kulut5739181099612
- Tilinpäätössiirrot ja verot000000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)83464119314931052441
INVESTOINNIT1336107326226211836785
HENKILÖSTÖ903965-62
joista määräaikaiset93849

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 24,6 miljoonaa euroa (23,3 miljoonaa euroa edellisvuonna). Liikevaihto ja muut tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 5,5 %.

Toimintakulut olivat yhteensä 23,8 miljoonaa euroa ja olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 4,9 % suuremmat. Henkilöstökulut olivat 14,7 miljoonaa euroa ja vähenivät edellisestä vuodesta 5,2 %.

Henkilöstökulut olivat 60,2 % liikevaihdosta (66,8 %). Päätoimisen henkilöstön määrä oli 903 (965). Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan lukuun oli 62 henkilöä.

Metropolian toisen kvartaalin tulos oli 0,8 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 30,0 % edellisvuodesta.

Lataa vaikuttavuuskatsaus 2/2019 pdf-tiedostona