Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Rakennusarkkitehdin ammatissa yhdistyy taiteellinen, teknillinen ja taloudellinen osaaminen. Ammatissa toimiminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Ammatissa korostuu luovan ratkaisukyvyn käytännön hyödyntäminen rakennetun ympäristön suunnittelussa.

Hae nyt!

 • Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10) 01.05.2024 - 31.10.2024
 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Rakennusarkkitehti (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Millaista on opiskella rakennusarkkitehtuuria Metropoliassa?

Pinja Finell kertoo videolla rakennusarkkitehtuurin opinnoistaan.

Rakennusarkkitehtien koulutus - luovuutta ja tekniikkaa!

Rakennussuunnittelun laaja-alainen osaaminen tulee korostumaan nykyisessä rakennustuotannossa. Suunnitteluosaamisen lisäksi tarvitaan rakennesuunnittelun, talotekniikan, rakentamistalouden ja rakennustuotannon osaamista. Korjausrakentaminen, energiatehokkaiden rakennusten suunnittelu ja tietomallinnuksen käytön hallitseminen ovat tulevaisuuden rakennussuunnittelijan ydinosaamista.

Rakennusarkkitehdin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

 • pienten ja keskisuurien uudisrakennusten suunnittelu sekä toimiminen avustavana suunnittelijana suurissa hankkeissa
 • korjausrakentamisen suunnittelu, rakennusten ylläpito ja kuntotutkimukset
 • rakennusteollisuuden suunnittelutehtävät
 • rakennussuunnittelun projektinhallinta ja rakennuttaminen
 • rakentamisen valvontatehtävät

Rakennusarkkitehtuuriopintojen sisältö

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa opintopolkuun sisältyy suunnitteluosaamisen lisäksi opintoja rakentamisen historiasta, rakennesuunnittelusta, talotekniikasta, rakentamistaloudesta ja projektinhallinnasta sekä taide- ja sommitteluopintoja. Perusopintoihin liittyvät kiinteästi tietotekniikan ja tietomallintamisen (BIM) kurssit sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Rakennusarkkitehtuurin opintojen pohjana ovat kestävän kehityksen periaatteet sekä oivaltavan teknologian käyttäminen rakentamisessa.

Koulutuksessa korostetaan rakennusarkkitehdin ammatissa vaadittavaa korkeaa eettistä osaamista.

Valintakokeissa mitataan matemaattisia valmiuksia, tehtävien ratkaisukykyä, kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä luovuutta.

Tutustu rakennusarkkitehtuurin opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa

Opintojen toteutustapa

Opetus muodostuu sekä kurssimuotoisesta opetuksesta että ratkaisukeskeisestä projektiopetuksesta. Opiskelu on täysipäiväistä ja vaatii opiskelijan jatkuvan läsnäolon. Lähiopetus järjestetään arkipäivisin klo 8-21, mutta pääsääntöisesti opetus pyritään toteuttamaan klo 8-17.

Opiskelu rakennusarkkitehtuurissa perustuu suurempien kokonaisuuksien kautta tutkittavien ilmiöiden ratkaisukeskeiseen hallintaan konkreettisissa harjoitustöissä. Opiskelijalla on tutkiva, kehittävä ja itsenäinen rooli kaikessa opiskelussa. Opiskelussa tehdään sekä yksilötöitä että ryhmätöitä. Harjoitustöissä suunnitellaan erilaisia rakennuksia sekä tukitaan niiden suunnitteluun vaikuttavia muuttujia.

Opetuksessa harjoitustöiden ohjaus sekä niiden itsenäinen hallitseminen ovat tärkeässä osassa. Opiskelu rakennusarkkitehtuurissa vaatii erinomaisia itsenäisiä oppimisen taitoja, joilla tuetaan opiskelijan työyhteisöosaamista.

Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Innovaatioprojekti

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa toteutetaan kolmantena opintovuonna 10 opintopisteen laajuinen innovaatioprojekti tilaajayrityksen määrittelemästä aiheesta. Yritys määrittelee projektiin soveltuvan tehtävän keskustellen aiheen sopivuudesta ja laajuudesta oppilaitoksen edustajan kanssa.

Projektin aiheen ja tavoitteen tulee tähdätä yrityksen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla myös toiminnan ja tuotteiden ongelmien selvitys ja analysointitehtävä. Vaikeusaste ja laajuus säädetään sellaiseksi, että se soveltuu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle.

Innovaatioprojektille asetetut tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • harjaannuttaa projektimuotoiseen työskentelyyn ja kehittää ryhmätyötaitoja
 • hallita suunnitelmallinen, itseohjattu työskentely
 • opiskelijan oman työn arvioinnin kehittäminen
 • saada toiminnankehityksessä tarvittava osaaminen
 • yritysten toiminnan oppiminen
 • henkilökohtaisten kontaktien ja sen myötä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääminen (työharjoittelu, opinnäytetyö, työpaikka valmistumisen jälkeen)
 • uuden tiedon tuonti Metropolian koulutusohjelmiin

Työharjoittelu

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 3 x 10 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan rakennustyömaaharjoittelu ja toisen ja kolmannen vuoden aikana suoritetaan suunnittelutyöharjoittelu.

Työtehtävien tulee olla ammattiharjoittelua omalta alalta. Rakennustyömaaharjoittelu tehdään rakennusliikkeissä tai rakennusmateriaalituotannossa ensimmäisen opiskeluvuoden huhti-kesäkuussa.

Suunnittelutyöharjoittelu tapahtuu toisen ja kolmannen opiskeluvuoden huhti-kesäkuussa. Tyypillisiä suunnitteluharjoittelupaikkoja ovat suunnittelutoimistot, julkinen hallinto sekä rakennusliikkeet.

Opinnäytetyö

Rakennusarkkitehtien koulutuksessa opinnäytetyö tehdään neljännen vuoden lopussa. Sen laajuus on 15 opintopistettä. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Työ on yleensä suunnittelutehtävä. Hyvä työ on innovatiivinen ja uutta tietoa tuottava. Opiskelija itse hankkii pääsääntöisesti aiheen.

Rakennusarkkitehtuurin opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseus-tietokannassa.

Kansainvälistyminen

Koulutuksen aikana on mahdollisuus hakea vaihto-opiskelijaksi ulkomaille tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Metropolialla on 350 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailman!

Rakennusarkkitehdin opinnoissa tuetaan kansainvälistä monikulttuurista osaamista kurssien, kieliopintojen, opintomatkojen ja vaihto-opiskelun kautta.

Tutustu kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Työkenttä

Rakennusarkkitehti (AMK) täyttää vaadittavan työkokemuksen jälkeen laissa suunnittelijalta vaadittavan kelpoisuuden Vaativaan suunnittelutehtävään.

Rakennusarkkitehdit työskentelevät mm.

 • suunnittelutoimistoissa
 • julkishallinnossa
 • rakennusliikkeissä
 • rakennuttamistoimistoissa tai
 • yrittäjinä.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Tutustu alta usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen rakennusarkkitehtuurin opiskeluun ja hakemiseen. Klikkaa kysymystä ja saat vastauksen näkyviin.

Kysyttävää rakennusarkkitehtiopinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Rakennusarkkitehdin opintojen aloitus

Olet saanut opiskelupaikan rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmasta, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Onnea uuden opiskelupaikan johdosta!

Tutustu tähän tiedotteeseen huolellisesti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Saapumisryhmäsi tunnus on TXR24S1.

Perehdytysjakso ke 21.8. – pe 23.8.2024

Jokaisen läsnäolevana opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan tulee osallistua tälle perehdytysjaksolle. Paikalla tulee olla heti tilaisuuden alkaessa klo 9.45!

OTA MUKAAN TEKEMÄSI ALKUPERÄISET SOVELTUVUUSKOETEHTÄVÄT!

Henkilöllisyys tarkistetaan tilaisuuden alussa. Varaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus!

Keskiviikko 21.8.2024 klo 9.45 - 18.00 Myllypuron kampus, luokka MPA2008

 • Tervetuloa rakennusarkkitehtuuriin
 • Nimenhuuto (= A-torni, 2. kerros, käytä mieluummin portaita)
 • Opiskelu rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa
 • Huom! Varusteet: säänmukainen vaatetus ja kävelyyn soveltuvat kengät

Torstai 22.8.2024 klo 9.15 - 16.00 Myllypuron kampus, luokka MPA2008

 • Tervetuloa Metropoliaan
 • Opiskelu rakennusalalla

Perjantai 23.8.2024 klo 9.00 - 16.00 Myllypuron kampus, luokka MPA2008

 • Tutoropiskelijoiden järjestämää ohjelmaa
 • Uusien opiskelijoiden ensimmäinen opiskelijatapahtuma!

Perehdytysjaksolla kerrotaan opiskelutavoista, lukujärjestyksistä, opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, ohjataan opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja aktivoidaan käyttäjätunnus sähköisiin järjestelmiin. Opiskelijat tutustuvat perehdytysjakson aikana opiskelijan OMA-palveluihin.

HUOM! Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa opiskelu on kokopäiväistä päiväopiskelua, mikä tarkoittaa läsnäolovelvollisuutta lähiopetuksessa arkipäivisin klo 9-16.

Opetus alkaa lukujärjestysten mukaisesti maanantaina 26.8.2024. Läsnäolo on välttämätön.

Rakennusarkkitehtuurin opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Opiskeluaikana opiskelija tarvitsee muistiinpanovälineet, piirustusvälineet sekä pienoismallityöskentelyssä tarvittavia materiaaleja. Kaikki työvälineet ja materiaalit tulee olla aina koululla käytettävissä. Saat tiedon tarvittavista välineistä orientaatiopäivien aikana.

Ammattikorkeakoulussa opiskelija vastaa itse kaikista opiskeluun liittyvistä hankinnoistaan, kustannuksistaan ja kuluistaan (työvälineet, työmateriaalit, kirjat yms., opintokäynnit ja opintomatkat, jne.)

Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Mikäli sinulla on uudehko kannettava tietokone, pääset sillä opintojesi alkuun. Koneesi soveltuvuus ja mahdolliset päivitystarpeet selviävät ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Mikäli olet hankkimassa tietokonetta, hankinta kannattaa tehdä vasta opintojen alettua, jolloin selviää mitä ominaisuuksia koneelta vaaditaan.

Opiskelijoille on tarjolla erilaisia ohjelmistoetuja, joista saa tietoa opiskelun alkuvaiheessa. Ohjelmistoja ei kannata hankkia etukäteen.

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Rakennusarkkitehtuurin tutkinnon laajuus on 240 op. Tutkintoon sisältyy pakollisia, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Tutustu rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

 • Valitse Opetussuunnitelmat -otsikon alta lukuvuosi 2024-2025
 • Voit selata opetussuunnitelmaa Rakennusarkkitehtuuri (TXR24S1) kohdassa Ajoitus ja rakenne: Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma.
 • Opetussuunnitelmassa pääset tutustumaan opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvauksiin valitsemalla opintojakson nimen. Opetussuunnitelma sisältää myös opintojen ajoitussuunnitelman, jossa voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet. Ajoitussuunnitelma on kuitenkin ohjeellinen ja saattaa vaihdella vuosittain.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista aikaisempien arkkitehtuuriopintojen kautta. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa tai muussa koulutuksessa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

 • Korvaaminen: Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.
 • Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin: Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja.
 • Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti.

Hyväksiluvut eivät kartuta opintotukeen laskettavia opintopisteitä.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy joitakin erityisiä asioita, voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Tutkintovastaava ja opettajatutor ovat tavoitettavissa sähköpostitse 12.8.2024 alkaen.

 • Tutkintovastaava Kaisa Hyyti kaisa.hyyti [at] metropolia.fi (kaisa[dot]hyyti[at]metropolia[dot]fi)
 • Opettajatutor Sanni Sipilä sanni.sipila [at] metropolia.fi (sanni[dot]sipila[at]metropolia[dot]fi)