Kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisalue

Osaamisalueemme on AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtavan koulutuksen järjestäjä, TKI-työn ja jatkuvan oppimisen parhaiden käytäntöjen toteuttaja sekä työelämäyhteistyökumppani. Vahvuutenamme on laaja monialainen asiantuntemus terveys- ja kuntoutuspalveluiden diagnostiikasta, toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Monialaista asiantuntemusta terveys- ja kuntoutuspalveluihin ja niiden johtamiseen

Kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisalue on noin 2000 opiskelijan ja sadan asiantuntijan työyhteisö. Meillä opiskellaan kahdeksaan terveysalan AMK-tutkintoon ja viiteen sote-palveluita vahvistavaan ylempään AMK-tutkintoon. Asiantuntijamme vastaavat opetuksesta työelämälähtöisellä ja monitieteisellä kehittämisotteella.

Sisällöllisiä vahvuusalueitamme ovat yhtäältä asiakkaan tutkimiseen ja diagnostiikkaan, toimintakykyyn ja kuntouttavaan hoitoon keskittyvä osaaminen ja toisaalta perehtyneisyys verkkopedagogiikkaan, sosiaali- ja terveyspalveluiden esimiestyöhön ja TKI-toimintaan.

Tutkinnoistamme valmistuu vuosittain vajaa 700 kysyttyä osaajaa terveyden ja kuntoutuksen ammatillista erityisosaamista vaativiin asiantuntijatehtäviin. Heistä noin 300 suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Valmistuneet työllistyvät hyvin sekä pääkaupunkiseudulle että erityisosaamisensa vuoksi koko maahan.

Osa ylemmistä AMK-tutkinnoista toteutetaan englanniksi, sillä kysyntää tutkinnon suorittaneiden kliiniselle ja kuntoutusalan erityisasiantuntemukselle ja sen johtamiselle on myös kansainvälisesti. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaa monitieteistä koulutusta tarjoamme sosiaali- ja terveysalan osaajien lisäksi tradenomeille ja insinööreille.

Osaamisalueen henkilöstöön kuuluu terveysalan kokeneiden asiantuntijoiden lisäksi joukko geneerisiin työelämätaitoihin perehtyneitä opettaja-kehittäjiä kieli-, viestintä- ja digiosaamisen sekä luonnontieteiden alueilta. Tämä mahdollistaa asiantuntevan vastaamisen myös moninaisiin työelämän täydennyskoulutustarpeisiin ja yhteistyöhankkeisiin. Yksikön erityisluonne näkyykin erityisesti osaamisen laaja-alaisuutena sekä vahvana toimintavalmiutena muun muassa TKI-toiminnassa ja jatkuvan oppimisen palveluiden tarjonnassa.

HyMy-kylän vastaanotto, kaareva tiski, jonka takana kaksi opiskelijaa.Osaamisalueella on modernit työkalut ja tilat Myllypuron uudella kampuksella sekä digitaalisilla alustoilla. Myllypurossa käytössä ovat muun muassa

Työelämälähtöisenä oppimis- ja kehittämisympäristönä Myllypurossa toimii HyMy-kylä. Kylä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet muun muassa harjoitteluun, innovaatiotoimintaan ja monialaiseen kehittämistyöhön autenttisissa asiakastilanteissa.

Verkkopedagogisiin ratkaisuihin ja digiosaamiseen yksikössä on perehdytty laajasti jo ennen pandemia-aikaa. Hanketyönä kehitimme joustavan konseptin järjestää verkkopainotteista tutkintoon johtavaa koulutusta maan niille alueille, joissa on alan työvoimapulaa mutta ei mahdollisuutta oman tutkinnon tarjoamiseen. Tämä satelliittikoulutukseksi kutsuttu monimuotokoulutuksen malli kehitettiin ensin bioanalyytikoiden ja röntgenhoitajien koulutukseen. Sittemmin konseptia on onnistuneesti laajennettu myös muihin terveysalan tutkintoihin. Koulutukseen liittyvät käytännön harjoitukset suoritetaan intensiiviviikoilla Helsingissä ja työelämäharjoittelut asuinpaikkakunnalla.

Opiskelu, työskentely ja monimuotoinen rajoja ylittävä yhteiskehittely osaamisalueellamme lisää kaikkien osallisten valmiuksia vastata haasteisiin, joita etenkin tulevaisuuden digitalisoituvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä tarvitaan.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa


Opiskelijoita pöydän ääressä Myllypuron kampuksellaOsaamisalueen hanketoiminta on aktiivista, ja tunnemme hyvin erityyppiset rahoituskanavat. Uudistamme ja kehitämme teknologiaa soveltaen erilaisia työmenetelmiä, toimintatapoja ja -malleja. Tarjoamme toiminta- ja innovaatioympäristön toimiala-, sektori- ja teknologiarajat ylittävien haasteiden ratkaisemiselle.

Hanketoiminnassamme on otettu huomioon tutkintojen vahvuudet ja erityisesti niiden asiakaskuntien ja yhteistyökumppaneiden tarpeet. Olemme keskittyneet yhteistoiminnalliseen ja asiakaslähtöisten palveluiden ja oppimisen kehittämiseen, digitaalisiin palvelu- ja oppimisympäristöihin sekä tulevaisuuden diagnostisten ja terapeuttisten palveluiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Näistä ajankohtaisia esimerkkejä ovat

Tutustu Metropolian TKI-toimintaan ja sen tuloksiin.

Opiskelijoiden AMK-tutkintoon kuuluvat monialainen innovaatioprojekti (laajuus 10 op), opinnäytetyö (laajuus 15 op; ylemmässä tutkinnossa 40 op) ja muita TKI-opintoja. Näiden tekemiseen asiakaslähtöisen foorumin tarjoaa metropolialaisen innovaatiokeskittymän HyMy-kylä. Kylässä on mahdollisuus toteuttaa niin työelämän tilaamia nopeita kehittämispyrähdyksiä kuin laajempiakin tutkimus- ja asiantuntijatietoon perustuvia kehittämisjatkumoita.

Tutustu Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymään.

Minno - Metropolian innovaatioprojektit

Jatkuvaa oppimista ja työelämäyhteistyötä

Osaamisalueen tutkintorakenne perustutkinnosta ylempään AMK-tutkintoon jo itsessään tarjoaa yhden vahvan polun yksilön ja yhteisön osaamisen kartuttamiseen ja päivittämiseen. Myös muita terveysalan asiantuntijatehtävissä toimiville ja työelämäkumppaneille tärkeitä jatkuvan oppimisen palveluita on runsaasti tarjolla.

Tarjoamme toisen asteen opiskelijoille – sekä lukiolaisille että ammatillista tutkintoa opiskeleville – kurkistuskursseja AMK-opintoihin. Kurkistuskursseilla opiskelijoilla on mahdollisuus ennakolta tutustua AMK-opetukseen ja sen arkeen.

Tutkintoa on mahdollista lähteä suorittamaan myös avoimen väylän kautta. Väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi AMK- tai YAMK-tasoisiin tutkinto-ohjelmiin siinä vaiheessa, kun tutkintoon hyväksyttävissä olevia sosiaali- ja terveysalan opintoja on suoritettu vähintään 55 opintopistettä (AMK) tai 25 opintopistettä (YAMK).
Metropolian avoin AMK.

Osaamisalueemme henkilöstön vahva ammattispesifinen erityisosaaminen ja laaja geneerinen työelämäosaaminen (esimerkiksi kielet, digitaalinen viestintä) takaavat laajan täydennyskoulutusvalikoiman samoin kuin mahdollisuuden pitkäkestoiseen työelämäkumppanuuteen. Erikoistumiskoulutusta olemme järjestäneet esimerkiksi audionomeille vuosien ajan.
Tutustu Metropolian täydennyskoulutukseen.

Palautteita täydennyskoulutukseen osallistuneilta

Työelämän englanti

Opettajan opetustyyli oli rento. Hän osasi korjata ja ohjata oikeaan hienovaraisesti. Vaikka olisi mennyt miten väärin, hän rohkaisi yrittämisestä.

Hyvä, innostava ja kannustava opettaja sekä rento ja avoin ilmapiiri ryhmässä! Lisäksi oli erittäin tärkeää, että opettaja puhui pääasiassa vain englantia ja juuri oikeanlainen sanasto, josta hyötyä työhöni. Hienot uudet tilat Metropolialla.

Kouluttaja oli mahtava ja kurssi hyvä. Oli ihanaa päästä keskustelemaan englanniksi eri sosiaalipuolen työtehtävissä olevien kanssa. Hyvä, että vain englantia käytettiin kurssilla, ei suomea ollenkaan.

Opettajan asenne ja paneutuminen opetukseen ja opetuksen monipuolisuus.

Diabeteshoitajan täydennyskoulutus

Lähipäivien anti. Opiskelutoverien kanssa verkostoituminen. Hoitajien luennot olivat erityisen hyviä. Oman opiskelu ja prosessiajattelun kehittyminen opintojen aikana. Tiedonhaku osaaminen syveni.

Monipuolinen koulutuskokonaisuus ja se ettei kaikki opetus ollut pelkästään luentojen kuuntelemista.

Joustavuus. Useimmiten tehtävänannot ovat olleet selkeitä ja helppoja.

Saadut eväät uuden opiskeluun ja uudet näkökulmat tutkimus- ja kehittämistyöhön

Bioanalytiikan opiskelija katsoo mikroskooppiin laboratoriossaTarjoamme osaamisen päivittämistä sekä yksittäisille opiskelijoille että tilaustyönä työyhteisöille ja organisaatioille. Teemme myös yksikön asiantuntemusalueiden mukaista kehittämisyhteistyötä työelämän kanssa. HyMy-kylän kautta olemme pystyneet avaamaan myös entistä monipuolisemman valikoiman hyvinvointi- ja terveyspalveluita kaupunkilaisten ja alueen väestön tarpeisiin.