Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Ensihoitaja / Kätilö / Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Kliinisen asiantuntijan ylempi AMK-tutkinto antaa edellytykset toimia itsenäisesti laajavastuisissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toiminta-alueilla. Palliatiivisen hoidon laajavastuiset asiantuntijat luovat uudenlaisia asiantuntijan rooleja moniammatillisissa tiimeissä.

Palliatiivisen hoidon ylempi AMK-tutkinto on monialainen ja se on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmille. Koulutus sisältää myös hoitotyön spesifejä opintoja 10 opintopistettä. Saavutettava hoitotyön osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälisiä laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita.

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon
 • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta
 • haluat syventää ja laajentaa palliatiivisen hoidon erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti

Tavoitteet

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat osaamista ja työkaluja palliatiivisen hoidon asiantuntijana toimimiseen.
 • Tunnistat ja ennakoit palliatiivisen hoidon kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön. Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoidon vaikuttavuuden ja laadun varmistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus on monimuotoista, painottuen etäopetukseen. Ajastettu opetus on pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Opinnot suoritetaan erilaisina itsenäisinä ja ryhmässä toteutettavina kehittämis- ja oppimistehtävinä, joilla pyritään syventämään kliinistä asiantuntijuutta. Opinnäytetyössäsi paneudut syvällisesti valitsemaasi palliatiivisen hoitotyön aihealueeseen. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 4 päivää kuukaudessa. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä opinnäytetyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • palliatiivisen hoitotyön opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa palliatiivisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä, joita voivat olla esim.

 • laajavastuinen palliatiivisen hoidon asiantuntija kliinisessä työssä
 • palliatiivisen hoidon oman alan asiantuntijuus ja monialainen yhteistyö moniammatillisissa verkoissa
 • asiantuntijatoiminnan koordinointi ja hallinta
 • kliinisten käytäntöjen ja palveluiden kehittäminen