Kliininen asiantuntijuus, palliatiivisen hoidon asiantuntija, ylempi AMK

Tutkintonimike
Ensihoitaja / Kätilö / Sairaanhoitaja / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
2 vuotta
Opiskelupaikka
Etänä ja/tai
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kliinisen asiantuntijan ylempi AMK-tutkinto antaa edellytykset toimia itsenäisesti laajavastuisissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toiminta-alueilla. Palliatiivisen hoidon laajavastuiset asiantuntijat luovat uudenlaisia asiantuntijan rooleja moniammatillisissa tiimeissä.

Palliatiivisen hoidon ylempi AMK-tutkinto on monialainen ja se on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmille. Koulutus sisältää myös hoitotyön spesifejä opintoja 10 opintopistettä. Saavutettava hoitotyön osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälisiä laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita.

Kenelle koulutus soveltuu?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon
 • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta
 • haluat syventää ja laajentaa palliatiivisen hoidon erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti

Koulutuksen tavoitteet

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat osaamista ja työkaluja palliatiivisen hoidon asiantuntijana toimimiseen.
 • Tunnistat ja ennakoit palliatiivisen hoidon kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön. Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoidon vaikuttavuuden ja laadun varmistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Koulutuksen toteutustapa

Opetus on monimuotoista, painottuen etäopetukseen. Ajastettu opetus on pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Opinnot suoritetaan erilaisina itsenäisinä ja ryhmässä toteutettavina kehittämis- ja oppimistehtävinä, joilla pyritään syventämään kliinistä asiantuntijuutta.

Opinnäytetyössäsi paneudut syvällisesti valitsemaasi palliatiivisen hoitotyön aihealueeseen. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Kontaktiopetuspäiviä on noin neljä päivää kuukaudessa. Kontaktiopetus järjestetään joko verkossa etäyhteydellä tai Myllypuron kampuksella.

Tutustu terveysalan oppimis- ja simulaatiotiloihimme 360-esittelyn avulla.

Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä opinnäytetyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • palliatiivisen hoitotyön opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Tutustu palliatiivisen hoidon asiantuntijan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa palliatiivisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä, joita voivat olla esim.

 • laajavastuinen palliatiivisen hoidon asiantuntija kliinisessä työssä
 • palliatiivisen hoidon oman alan asiantuntijuus ja monialainen yhteistyö moniammatillisissa verkoissa
 • asiantuntijatoiminnan koordinointi ja hallinta
 • kliinisten käytäntöjen ja palveluiden kehittäminen

Kysy tutkintovastaavalta YAMK-opinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta YAMK-opintoihin hakemisesta

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Kliinisen asiantuntijan YAMK-opintojen aloittaminen

Ohjeet julkaistaan seuraavan ryhmän aloittaessa